Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS

  Zadávateľ:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
234.538,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.02.2021
  Dátum zverejnenia:
16.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166073
Račianska ulica 71 , 81311 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Senáriková
Telefón: +421 904888427
Email: senarikova@aksenarikova.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/673
Hlavná adresa(URL): http://www.justice.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS
Referenčné číslo: 14706/2021/45
II.1.2) Hlavný kód CPV
72222300-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je Migrácia elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS vládneho cloudu. Súčasťou
riešenia je inštalácia a konfigurácia nového prostredia založeného na platforme Microsoft Exchange 2019, ktoré nahradí existujúce prostredie založené na platforme Microsoft Exchange 2010 prevádzkované v Datacentre Ministerstva financií SR. Súčasťou predmetu zákazky je následná migrácia existujúcich mailboxov v rozsahu cca 7500. Pri migrácii na platformu Microsoft Exchange 2019 je potrebné zohľadniť všetky postupy nevyhnutné pre realizáciu predmetu zákazky. Realizácia predmetu zákazky bude v súlade s projektovou metodikou Prince2 a súčasťou dodaného riešenia bude aj administrátorská, prevádzková a užívateľská dokumentácia. Pri realizácii zákazky je potrebné zohľadniť výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014 Z. z., ako aj príslušné predpisy o kybernetickej bezpečnosti. Predmet zákazky je súčasťou projektu financovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pod kódom MetaIS: projekt_540.
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
234 538,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48800000-6
48811000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo spravodlivosti SR
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je Migrácia elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS vládneho cloudu. Súčasťou
riešenia je inštalácia a konfigurácia nového prostredia založeného na platforme Microsoft Exchange 2019, ktoré nahradí existujúce prostredie založené na platforme Microsoft Exchange 2010 prevádzkované v Datacentre Ministerstva financií SR. Súčasťou predmetu zákazky je následná migrácia existujúcich mailboxov v rozsahu cca 7500. Pri migrácii na platformu Microsoft Exchange 2019 je potrebné zohľadniť všetky postupy nevyhnutné pre realizáciu predmetu zákazky. Realizácia predmetu zákazky bude v súlade s projektovou metodikou Prince2 a súčasťou dodaného riešenia bude aj administrátorská, prevádzková a užívateľská dokumentácia. Pri realizácii zákazky je potrebné zohľadniť výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014 Z. z., ako aj príslušné predpisy o kybernetickej bezpečnosti. Predmet zákazky je súčasťou projektu financovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pod kódom MetaIS: projekt_540.
Systém elektronickej pošty je jedným z kľúčových IS prevádzkovaných Ministerstvom spravodlivosti SR. Systém
elektronickej pošty využíva približne 7 500 užívateľov. Používateľmi Systému elektronickej pošty sú zamestnanci
Ministerstva spravodlivosti SR, okresných, krajských a špecializovaného trestného súdu. Systém elektronickej pošty
poskytuje potrebuje potrebné funkcionality pre elektronickú poštovú komunikáciu zamestnancov rezortu. Migrácia
Systému elektronickej pošty je v súlade so Strategickou prioritou Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy
vládny cloud. Cieľom projektu je reagovať na súčasné kapacitné obmedzenia prevádzky Systému elektronickej pošty MS SR a optimalizovať jeho prevádzku v najbližších rokoch prostredníctvom služieb vládneho cloudu.
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
234 538,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP: Integrovaná infraštruktúra
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 8500,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v
súťažných podkladoch v bode 14.
2. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
3. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona alebo podľa §
152 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Bližšie podmienky sú uvedené v časti A.4 súťažných podkladov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
Bližšie podmienky sú uvedeného v časti A.4 súťažných podkladov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie podmienky sú uvedeného v časti A.4 súťažných podkladov
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO
§ 35 v spojení s § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
Bližšie podmienky sú uvedeného v časti A.4 súťažných podkladov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie podmienky sú uvedeného v časti A.4 súťažných podkladov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Osobitné podmienky plnenia zmluvy:
1.1. Úspešný uchádzač bude povinný splniť podmienky a predložiť dokumenty uvedené v prílohe č. 1 k súťažným
podkladom
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2021 11:00
Miesto: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 831 02 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
4. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného
obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
5.odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu predmetu zákazky, ktorým je inštalácia, konfigurácia nového prostredia elektronickej pošty MS SR spolu s migráciou existujúcich
mailboxov. Toto prostredie plne nahradí existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky legislatívne požiadavky v oblasti
informačných systémov a kyberbezpečnosti. Ide o kompaktnú množinu služieb a nie je vhodné, aby tieto služby
poskytovali rôzni poskytovatelia.
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
7. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba
autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie o autentifikácii uchádzača sú podrobne vymedzené v bode 16.8
súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.02.2021