Michalovce - modernizácia mestskej plavárne

  Zadávateľ:
Mesto Michalovce
  Predpokladaná hodnota:
3.435.284,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.03.2021 13:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.02.2021
  Dátum zverejnenia:
15.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Michalovce
IČO: 00325490
Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová
Telefón: +421 566864296
Fax: +421 566443520
Email: darina.cornejova@msumi.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.michalovce.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.michalovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://michalovce.e-obstaranie.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Michalovce - modernizácia mestskej plavárne
Referenčné číslo: OIaG č. VO/03/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212200-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho objektu plavárne s prístavbou vrátane bazénovej technológie pre vnútorné bazény. V bazénovej časti sa rieši vynovenie vnútorných priestorov a zlepšenie hygienických pomerov objektu. Objekt bude naďalej slúžiť pre občanov mesta Michalovce pre aktivity spájané plávaním a oddychom vo wellness časti objektu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 435 284,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45432112-2
45410000-4
45421100-5
45330000-9
45310000-3
45331000-6
45320000-6
45321000-3
45442100-8
45212212-5
43324100-1
45211370-3
45232150-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Michalovce, Ul. saleziánov 1285/12, parc. č. 3843, 3844, 3842/1, 3842/2
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho objektu plavárne s prístavbou vrátane bazénovej technológie pre vnútorné bazény. V bazénovej časti sa rieši vynovenie vnútorných priestorov a zlepšenie hygienických pomerov objektu. Bazénová časť objektu bude prístavbou rozšírená o dva ďalšie bazény ( bazén pre neplavcov a detský bazén). Pre oddych budú na druhom podlaží prvého dilatačného celku vytvorené wellness priestory so štyrmi novo navrhovanými saunami a priestrannou oddychovou miestnosťou.
Objekt je napojený na existujúce verejné inžinierske siete. Potreby tepla sú zabezpečované zo spoločnej kotolne s objektom Zlatého bažanta.
V mestskej plavárni sú uvažované tieto bazény:
Bazén B1 Plavecký - rozmery 25,03 x 12,58 x 1,8/1,3 m
Bazén B2 Výukový -rozmery 10 x 4 x 0,8 m
Bazén B3 Detský -rozmery 4 x 2,5 x 0,3 m

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky"
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 435 284,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: v prípade zrušenia verejného obstarávania
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky v hodnote 85 000 €.
(slovom osemdesiatpäťtisíc EUR). Bližšie informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 V súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov 46c) v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať

1.2 V súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 :
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie
starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.3 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 odseku 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ má oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Splnenie osobného postavenia môže uchádzač preukázať aj predložením dokladu o zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo čestným vyhlásením o splnení osobného postavenia alebo vyplnením JEDom.
Celé znenie týchto podmienok účasti vrátane informácie , na ktorú podmienku účasti verejný obstarávateľ aplikuje
ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, sa nachádza v SP v časti A.2.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a preukáže ich:

Bod 1E: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
Predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky

Bod 2E: § 33 ods. 1 písm. c) ZVO
Predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich

Bod 3E: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO v spojení s § 38 ods.9 ZVO
Predložením prehľadu o obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1E :

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky , v ktorej má uchádzač vedený účet. Vyjadrenie banky musí obsahovať údaje o tom, že:
a) uchádzač disponuje vlastnými finančnými zdrojmi k realizácii diela
b) v prípade, že uchádzač nedisponuje vlastnými finančnými zdrojmi k realizácii diela poskytne uchádzačovi nezáväzný úverový prísľub do výšky ceny diela resp. potrebnej časti
c) uchádzač nie je v nepovolenom debete
d) jeho bežný účet nebol za posledný rok až ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie

Uchádzač predloží úradne overenú kópiu tohto dokumentu s dátumom vydania nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.

K bodu 2E :

Uchádzač predloží úradne overené súvahy, alebo výkazy o majetku a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky r. 2019, 2018, 2017, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia.
Takéto predloženie výkazov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk.
V prípade, že výkazy predkladá uchádzač fyzická osoba so sídlom v SR, uchádzač so sídlom mimo SR alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá nemá účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok, musí predložiť požadované výkazy, resp. ekvivalenty k požadovaným výkazom za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka ( táto povinnosť neplatí pre doklady v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v dokumentoch uchádzača, ktorými preukazuje obrat, uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa kumulatívneho ročného kurzu relevantného roku obratu podľa kurzového lístka ECB (dostupný tiež napr. na www.nbs.sk).

K bodu 3E :

Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky, t.j. 2019, 2018 a 2017 resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, a to súhrnne vo výške min. 13 miliónov EUR. Uchádzač k prehľadom o celkovom obrate predloží aj úradne overené výkazy ziskov a strát alebo úradne overené výkazy o príjmoch a výdavkoch, za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Verejný obstarávateľ preverí uchádzačov z hľadiska ich finančnej a ekonomickej spôsobilosti a to preukázaním finančného zdravia uchádzača stanoveného indexom N05:
- uchádzač predloží čestné prehlásenie , v ktorom budú uvedené ekonomické ukazovatele preukazujúce, že finančné zdravie podniku uchádzača sa nachádza v hodnote nie nižšej ako 0,9 v rokoch 2017, 2018 a 2019 , resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti overí na webovej stránke spoločnosti FinStat,s.r.o. www.finstat.sk .
Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) v spojení s § 38 ods. 9 ZVO splní uchádzač, ktorý preukáže, že finančné zdravie jeho podniku sa nachádza v hodnote, ktorá nie je nižšia ako 0,9 v každom z posledných troch ukončených hospodárskych rokoch, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Vzhľadom na nepostačujúci počet znakov v tomto poli, ostatné náležitosti týkajúce sa tejto časti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2Podmienky účasti
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti a preukáže ich:
Bod 1T : § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1 . bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia.
(Uchádzač uvedie názov stavby podľa zoznamu v evidencii referencii podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.)
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takého potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Bod 2T : § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Bod 3T : § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36
Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy

Bod 4T : § 34 ods. 1 písm. i) ZVO
Údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky

Bod 5T : § 34 ods. 1 písm. l) ZVO
Uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1T :
Zoznam stavebných prác ako aj potvrdenia (referenčné listy ) obsahujú : názov (obchodné meno) a sídlo investora predmetnej stavby, názov stavby s uvedením miesta stavby a stručnej charakteristiky stavby, finančný objem diela zrealizovaného uchádzačom v € bez DPH, termín začatia a ukončenia predmetnej stavby , meno s tel. číslom resp. mailom kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. Obdobie predchádzajúcich päť rokov sa rozumie časový úsek minulých 60 mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk k predmetnému verejnému obstarávaniu.
Uchádzač predloží k zoznamu minimálne jedno potvrdenie (referenčný list) uskutočnených stavebných prác vrátane bazénovej technológie pre vnútorné bazény rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kategórii pozemné stavby o finančnom objeme minimálne 3 milióny (tri milióny) EUR bez DPH.
/Verejný obstarávateľ upozorňuje, že z predloženého potvrdenia (referenčného listu) musí byť zrejmý finančný objem minimálne 3 mil. EUR bez DPH na stavebné práce vrátane bazénovej technológie pre vnútorné bazény súvisiace s predmetom zákazky t .j. s charakterom stavebných prác súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou, modernizáciou alebo opravou verejných bazénov, plavární, aquaparkov vrátane bazénovej technológie pre vnútorné bazény a pod.

K bodu 2T :
Uchádzač predloží :
1.Doklad o odbornej spôsobilosti, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby v súlade s Osvedčením vydaným SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky a odbornou praxou. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje overenou fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby , na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Svojím podpisom zároveň prejavuje súhlas , že bude k dispozícii na plnenie zmluvy. Najmenej 5 ročnú odbornú prax preukáže profesijným životopisom.
2.Doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v platnom znení alebo adekvátny ekvivalent. Predloží sa úradne overená kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti a čestné vyhlásenie tejto osoby, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy.

K bodu 3T :
Uchádzač predloží úradne overenú kópiu platného certifikátu environmentálneho manažérstva v oblasti predmetu zákazky minimálne podľa normy ISO 14001, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

K bodu 4T :
Uchádzač , ako dôkaz predloží potvrdenie príslušnej Sociálnej poisťovne o priemernom ročnom počte zamestnancov za predchádzajúce tri roky. Požaduje sa , aby priemerný ročný počet zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere nebol nižší ako 25 zamestnancov.

K bodu 5T :
Ak má uchádzač v úmysle zabezpečiť určitý podiel zákazky subdodávateľom, uchádzač predloží zoznam subdodávateľov (Príloha č. 4) podpísaný oprávnenou osobou uchádzača s uvedením ich identifikačných údajov, predmetom subdodávok, podielom zákazky, ktorý plánuje zabezpečiť subdodávateľom.
.
Ak uchádzač nemá v úmysle použiť na realizáciu zákazky subdodávateľa, uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že bude zákazku realizovať vo vlastnom mene bez použitia subdodávateľov Príloha č. 5.

Vzhľadom na nepostačujúci počet znakov v tomto poli, ostatné náležitosti týkajúce sa tejto časti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2.Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2021 13:00
Miesto: Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, mestský úrad, I. poschodie, č. dv. 214
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Oprávnené osoby sa na otváraní preukážu podľa pokynov v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súlade s § 112 ods. 6 sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne
dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných
technológií a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja : Portál pre elektronickú komunikáciu ActiveProcurement na adrese : https://michalovce.e-obstaranie.sk. Portál
ActiveProcurement je verejne dostupný na internete na vyššie uvedenej adrese prostredníctvom dostupných
internetových prehliadačov. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky, vrátane všetkých príloh
požadovaných verejným obstarávaním.
Súťažné podklady sú poskytované aj bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného
obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie ( http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/
5769 ) vo formáte pdf.
Záujemcov upozorňujeme, že celý proces verejného obstarávania bude realizovaný elektronicky len prostredníctvom
portálu https://michalovce.e-obstaranie.sk, preto je potrebná registrácia na uvedenom portáli - podrobný postup
registrácie je uvedený v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto postupu zadávania zákazky, bude povinný :
a)ak využije pre plnenie subdodávateľov, uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v súlade s §41 ods. 3 zákona o VO,
b) byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov.

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zamerané ako zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty., .
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.02.2021