Strojový park pre dielňu strojového obrábania kovov

  Zadávateľ:
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová
  Predpokladaná hodnota:
273.868,51 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.02.2021
  Dátum zverejnenia:
15.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová
Vnútroštátne identifikačné číslo: 52800253
Družby 554/64, 97681 Podbrezová
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Telefón: +421 486712725
Email: ssszp@ssszp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20279
Hlavná adresa(URL): https://skolyzp.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31562141
Kolkáreň 35 , 97681 Podbrezová
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Lucia Danková / Bc. Monika Gondová
Telefón: +421 486453468 / 911095081
Email: dankova@zelpo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20279
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://skolyzp.edupage.org/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Strojový park pre dielňu strojového obrábania kovov
Referenčné číslo: SSŠ ŽP/NLZ/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42600000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru strojového parku pre dielňu strojového obrábania kovov a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
273 868,51 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
CNC frézarske a sústružnícke centrum
Časť č.: I.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42632000-5
42621100-6
42670000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky - Časti I. je dodávka nasledovných položiek:
1. CNC frézovačka v počte 1 ks
2. CNC sústruh v počte 1 ks
3. Zariadenie pre sústruh v počte 1 sada
Zariadenia tvoriace Časť I. predmetu zákazky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané.
Bližšia špecifikácia Časti I. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
142 024,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
56
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód projektu v ITMS2014+: 302021K083
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Tovar tvoriaci Časť I. predmetu zákazky bude dodávaný postupne na základe objednávok, ktoré budú vystavené najneskôr do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom lehota dodania objednaného tovaru bude do ôsmich (8) týždňov odo dňa vystavenia objednávky.

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre projekt "Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj pre zvýšenie počtu žiakov na SSOŠH ŽP ", kód projektu v ITMS2014+: 302021K083 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Univerzálne frézovačky s príslušenstvom
Časť č.: II.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42623000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky - Časti II. je dodávka nasledovných položiek:
1. Univerzálna frézovačka I. s príslušenstvom v počte 2 ks
2. Univerzálna frézovačka II. s príslušenstvom v počte 1 ks
Zariadenia tvoriace Časť II. predmetu zákazky musia byť nové, nerepasované a nepoužívané.
Bližšia špecifikácia Časti II. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
57 230,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód projektu v ITMS2014+: 302021K083
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Tovar tvoriaci Časť II. predmetu zákazky bude dodávaný postupne na základe objednávok, ktoré budú vystavené najneskôr do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom lehota dodania objednaného tovaru bude do dvanástich (12) týždňov odo dňa vystavenia objednávky.

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre projekt "Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj pre zvýšenie počtu žiakov na SSOŠH ŽP ", kód projektu v ITMS2014+: 302021K083 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Univerzálny hrotový sústruh I. s príslušenstvom
Časť č.: III.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky - Časti III. je dodávka:
1. Univerzálny hrotový sústruh I. s príslušenstvom v počte 1 ks
Zariadenie tvoriace Časť III. predmetu zákazky musí byť nové, nerepasované a nepoužívané.
Bližšia špecifikácia Časti III. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 418,03 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
28
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód projektu v ITMS2014+: 302021K083
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Tovar tvoriaci Časť III. predmetu zákazky bude dodaný na základe objednávky, ktorá bude vystavená najneskôr do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom lehota dodania objednaného tovaru bude do štyroch (4) týždňov odo dňa vystavenia objednávky.

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre projekt "Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj pre zvýšenie počtu žiakov na SSOŠH ŽP ", kód projektu v ITMS2014+: 302021K083 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Univerzálny hrotový sústruh II. s príslušenstvom
Časť č.: IV.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky - Časti IV. je dodávka:
1. Univerzálny hrotový sústruh II. s príslušenstvom v počte 2 ks
Zariadenie tvoriace Časť IV. predmetu zákazky musí byť nové, nerepasované a nepoužívané.
Bližšia špecifikácia Časti IV. predmetu zákazky je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
60 195,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód projektu v ITMS2014+: 302021K083
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Tovar tvoriaci Časť IV. predmetu zákazky bude dodaný na základe objednávky, ktorá bude vystavená najneskôr do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom lehota dodania objednaného tovaru bude do dvanástich (12) týždňov odo dňa vystavenia objednávky.

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre projekt "Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj pre zvýšenie počtu žiakov na SSOŠH ŽP ", kód projektu v ITMS2014+: 302021K083 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom
v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia
dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a
štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2
vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného
predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovaniu sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Splnenie podmienok týkajúcich sa účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej
technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

2.1 V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

3. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie do Vestníka verejného obstarávania.

4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť I. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 142 000,- EUR bez DPH.

Za tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (Časť I.) sa považujú obrábacie stroje riadené počítačom.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť II. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 57 000,- EUR bez DPH.

Za tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (Časť II.) sa považujú obrábacie stroje - frézovačky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť III. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 14 000,- EUR bez DPH.

Za tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (Časť III.) sa považujú obrábacie stroje - sústruhy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť IV. predmetu zákazky:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 60 000,- EUR bez DPH.

Za tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (Časť IV.) sa považujú obrábacie stroje - sústruhy.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Časti G. Podmienky elektronickej aukcie súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.03.2021 12:00
Miesto: Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s ust. § 54 ods. 3 ZVO neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/480).
Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

5. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov
súťažných podkladov.

6. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

7. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

8. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

9. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.02.2021