Realizácia vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
15.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.02.2021
  Dátum zverejnenia:
15.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Stašjaková
Telefón: +421 258311539
Email: katarina.stasjakova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Realizácia vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.
Referenčné číslo: 60304-2019-40
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233221-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej VDZ) sa rozumie aplikácia VDZ na povrch vozovky, a to najmä pri realizácii pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizácii obnovy VDZ po opravách alebo údržbe povrchov vozoviek prípadne doplnenie akustiky. V rámci zákazky je uvažované aj s odstránením existujúceho VDZ.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
15 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
1. časť - Región Západ
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233221-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Do 1. časti - Región Západ spadajú komunikácie v dĺžke 223 km. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizáciou VDZ sa rozumie aplikácia VDZ na povrch vozovky, a to najmä pri realizácii pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizácii obnovy VDZ po opravách alebo údržbe povrchov vozoviek prípadne doplnenie akustiky. V rámci zákazky je uvažované aj s odstránením existujúceho VDZ.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 200 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
2. časť - Región Stred
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233221-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Do 2. časti - Regiónu Stred spadajú komunikácie v dĺžke 379 km. Podrobné vymedzenie tejto časti predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizáciou VDZ sa rozumie aplikácia VDZ na povrch vozovky, a to najmä pri realizácii pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizácii obnovy VDZ po opravách alebo údržbe povrchov vozoviek prípadne doplnenie akustiky. V rámci zákazky je uvažované aj s odstránením existujúceho VDZ.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 150 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
3. časť Región Východ
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233221-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Do 3. časti - Regiónu Východ spadajú komunikácie v dĺžke 194 km. Podrobné vymedzenie tejto časti predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizáciou VDZ sa rozumie aplikácia VDZ na povrch vozovky, a to najmä pri realizácii pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizácii obnovy VDZ po opravách alebo údržbe povrchov vozoviek prípadne doplnenie akustiky. V rámci zákazky je uvažované aj s odstránením existujúceho VDZ.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 650 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO alebo zákona)

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2. ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len "JED"). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
-
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1. Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
Vyjadrenie banky/bánk, pobočky zahraničnej banky/bánk, alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y, že jeho účet nie je/sú v nepovolenom debete, nie je/sú predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár a je schopný plniť si svoje finančné záväzky. Vyjadrenie nebude k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke ako tej, od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie resp. ekvivalentný doklad. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

2. Podľa 33 ods. 1 písm. d) ZVO
Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

3. Ak uchádzač preukáže finančnú a ekonomickú spôsobilosť podľa § 33 ods. 2 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 33 ods. 2 ZVO.

4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

5.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
-
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.2) finančné a ekonomické postavenie, bod 2:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:

1. časť - Región Západ:
Prehľad o dosiahnutom obrate v celkovej minimálnej hodnote 1 100 000 Eur bez DPH (slovom: jedenmilión stotisíc eur bez DPH) za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

2. časť - Región Stred:
Prehľad o dosiahnutom obrate v celkovej minimálnej hodnote 1 100 000 Eur bez DPH (slovom: jedenmilión stotisíc eur bez DPH) za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

3. časť - Región Východ:
Prehľad o dosiahnutom obrate v celkovej minimálnej hodnote 1 100 000 Eur bez DPH (slovom: jedenmilión stotisíc eur bez DPH) za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát a ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov.

Ak uchádzač má účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok (www.registeruz.sk), uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné.

Verejný obstarávateľ príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti.

V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné ich v ponuke predložiť spolu so scanom originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie scan osvedčovacej doložky DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ uzná aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.
-
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. realizácia vodorovného dopravného značenia na diaľniciach, rýchlostných cestách alebo cestách I. triedy, za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie) s uvedením uvedením druhu a množstva realizovaných prác, cien, lehôt uskutočnenia stavebných prác a odberateľov; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia,
1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO
Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

3. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. ZVO
Certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

4. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
-
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III. 1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 1.:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:
Zoznam stavebných prác uskutočnených za rozhodné obdobie s rovnakým alebo podobným charakterom a rozsahom ako predmet zákazky uskutočnených v objeme prác v hodnote minimálne:
pre 1. časť - Región Západ - 1 100 000,00 Eur bez DPH,
pre 2. časť - Región Stred - 1 100 000,00 Eur bez DPH,
pre 3. časť- Región Východ - 1 100 000,00 Eur bez DPH,
pričom musí preukázať v rámci tohto zoznamu realizáciu prác jednozložkovou farbou v minimálnom objeme 770 000 Eur bez DPH; a realizáciu prác dvojzložkovou zmesou, studeným plastom alebo termoplastickou hmotou v minimálnom objeme 330 000 Eur bez DPH.

V prípade realizácie prác, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov realizovaných prác spadajúcich do rozhodného obdobia.

V zozname úspešných dodávok alebo splnených zmlúv uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov uskutočnenia stavebných prác, stručný opis týchto prác, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorý potvrdil realizované práce

III. 1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2.:
Pre účely splnenia tejto podmienky na uskutočnenie stavebných prác uchádzač predloží zoznam na:
- značkovacie stroje líniové s platnými dokladmi technický preukaz (neoverená kópia),
- stroj na odstránenie VDZ nedeštruktívnou metódou s platnými dokladmi technický preukaz (neoverená kópia),
- súpravy k značkovacím strojom líniovým s platnými dokladmi technický preukaz (neoverená kópia),
- dodávkové vozidlá k značkovacím strojom plošným s platnými dokladmi technický preukaz (neoverená kópia),
- doprovodné vozidlá k aplikácii vodorovného dopravného značenia s výbavou výstražných svetiel s platnými dokladmi technický preukaz (neoverená kópia).

III. 1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 3.:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:
platné certifikáty o nemennosti parametrov a príslušné vyhlásenia o parametroch pre nasledovné produkty ktoré sú predmetom obstarávania (originály alebo overené kópie: farebné skeny všetkých strán jednotlivých dokumentov, vrátane notárskych/osvedčovacích doložiek a úradných prekladov):
- jednozložková farba s balotinou,
- dvojzložková farba s balotinou,
- termoplast s balotinou,
- spray plast s balotinou,
- vodou riediteľná farba s balotinou.
Platné certifikáty budú vydané autorizovanými alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Uchádzač predloží scan originálu alebo scan overenej kópie.

Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti B.4 Informácie o priebehu elektronickej aukcie Súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.03.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miesto on-line sprístupnenia ponúk je na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10756/summary.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súlade s § 54 ods. 3 ZVO otváranie ponúk podľa § 52 ZVO bude neverejné. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov. Zápisnicu z otvárania ponúk verejný obstarávateľ uchádzačom neodosiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup vo verejnom obstarávaní: Verejná súťaž podľa § 66 ZVO.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE,
ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10756/summary.
Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. K bodu II.1.6) Uchádzač môže predložiť svoju ponuku na všetky časti predmetu zákazky, alebo môže predložiť ponuku podľa vlastného uváženia len na niektorú z častí predmetu zákazky.
Na každú samostatne vyhodnocovanú časť/ti predmetu zákazky uchádzač vo svojej ponuke predloží samostatné
obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh Rámcovej dohody)podľa časti B.3 Obchodné podmienky
dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

5. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky:
1. časť - Región Západ: 28 000,00 Eur bez DPH (slovom dvadsaťosemtisíc Eur bez DPH).
2. časť - Región Stred: 48 000,00 Eur bez DPH (slovom štyridsaťosemtisíc Eur bez DPH).
3. časť - Región Východ: 24 000,00 Eur bez DPH (slovom dvadsaťštyritisíc Eur bez DPH).

Ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí predmetu zákazky, je povinný zložiť zábezpeku vo výške súčtu jednotlivých zábezpek.
Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie dohody uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
dohody predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.02.2021