Nábytok pre rezort MPSVR SR 3

  Zadávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
2.545.836,02 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.02.2021
  Dátum zverejnenia:
15.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Stanislav Ondračka
Telefón: +421 220462408
Email: stanislav.ondracka@employment.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630
Hlavná adresa(URL): http://www.employment.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nábytok pre rezort MPSVR SR 3
Referenčné číslo: 14685/2021-M_ORVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
39100000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä: nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačné skrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť, kuchynský nábytok a vybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok pre konferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny kódov CPV 391. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rozsahu skupiny kódov CPV 391.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 545 836,02 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Konkrétne miesta dodania určí verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk konkrétnej zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Viď II.1.4) Stručný opis
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 545 836,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: VOB/148/2020-M_ODEO
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ predpokladá, že jednotlivé zadania zákazky v rámci DNS by mohli byť spolufinancované z prostriedkov EU. Konkrétny spôsob financovania zákaziek bude uvedený v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).

3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Bod 1: § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Bod 2: § 34 ods. 1 písm. h) ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality vo vzťahu k predmetu zákazky v zmysle požiadaviek EN ISO 9001, resp. ekvivalent v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.

K bodu 2: Uchádzač predloží certifikát enviromentálneho manažérstva ISO 14001 vo vzťahu k predmetu zákazky alebo ekvivalent, v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
MPSVR SR ako centrálna obstarávacia organizácia zavádza dynamický nákupný systém na dodávky tovarov skupiny 391 kódy CPV pre potreby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR. Dynamický nákupný systém je v zmysle § 58 ZVO v elektronickom nástroji EVOSERVIS (ďalej len EN EVOSERVIS) kde sú prístupné Všeobecné podmienky používania DNS a Podmienky používania certifikovaného EN EVOSERVIS.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie EN EVOSERVIS je potrebné sa zaregistrovať v EN EVOSERVIS a budú sa používať výhradne elektronické prostriedky a elektronická komunikácia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Zoradenie ponúk v jednotlivých zákazkách realizovaných v dynamickom nákupnom systéme sa vykoná na základe elektronickej aukcie bližšie špecifikovanej v súťažných podkladoch, resp. vo výzve na predkladanie ponúk.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.03.2021 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 30.04.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje tento DNS ako elektronický proces verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu DNS. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja Evoservis (EN EVOSERVIS) v zmysle § 58 ZVO. Bližšie informácie o používaní EN EVOSERVIS sa nachádzajú v súťažných podkladoch (SP) a ich prílohách, ktoré sú súčasťou SP. EN EVOSERVIS umožňuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom vrátane súťažných podkladov potrebným na vypracovanie žiadosti o účasť/zaradenie do DNS.

2.Vytvorením tohto DNS nedochádza k zadaniu konkrétnej zákazky a uzatvoreniu zmluvy.

3.Doplnenie bodu II.1.5) Celková odhadovaná hodnota - predpokladaná hodnota DNS sa určila v zmysle § 6 ods. 10 ZVO, ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas trvania dynamického nákupného systému.

4.Tento DNS bude aplikovaný ako elektronický nákupný nástroj VOB.

5.V zmysle bodu 2 časti III.1.3) oznámenia sú všetky verejné obstarávania realizované v tomto DNS zelenými verejnými obstarávaniami.

6.VOB si vyhradzuje v jednotlivých verejných obstarávaniach pri výrobkoch z dreva, právo požadovať FSC CoC certifikát spracovateľského reťazca alebo ekvivalentu, ktorý bude preukazovať, že výrobky boli vyrobené z legálne vyťaženého dreva a v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, čo uvedie v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.

7.VOB si vyhradzuje právo v jednotlivých verejných obstarávaniach použiť sociálny aspekt, ktorý uvedie priamo v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.02.2021