Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2

  Zadávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
4.706.815,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.02.2021
  Dátum zverejnenia:
15.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Stanislav Ondračka
Telefón: +421 462422
Fax: +421 220462408
Email: stanislav.ondracka@employment.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Hlavná adresa(URL): http://www.employment.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2
Referenčné číslo: 14684/2021-M_ORVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
79710000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 797.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 706 815,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79711000-1
79713000-5
79714000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Tak ako v bode II.1.4
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Počet zamestnancov, prijatých do PP z evidencie nezamestnaných
Relatívna váha: 0,00 - 10,00

Cena
Relatívna váha: 90 - 100
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 706 815,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: MPSVR SR ako centrálna obstarávacia organizácia najskôr zaradí záujemcov do dynamického nákupného systému (DNS) po splnení podmienok účasti a predložení formy, v akej budú predkladané informácie o sortimente služieb. Pod pojmom obnovené obstarávanie verejný obstarávateľ rozumie vyhlásenie konkrétnej zákazky s použitím DNS pre konkrétny kód v skupine 797 CPV, na základe výzvy na predkladanie ponúk.
II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Jedna hodnota
Predpokladaný počet uchádzačov: 999
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: Počet záujemcov nie je obmedzený
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len ZVO"). Splnenie preukáže záujemca podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Záujemca predloží licenciu na prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 zákona č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade predloženia žiadosti o registráciu záujemcu počas trvania tohto DNS, záujemcovia musia predkladať licenciu vždy podľa platného príslušného zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
MPSVR SR ako centrálna obstarávacia organizácia zriaďuje dynamický nákupný systém na poskytnutie služieb skupiny 797 kódy CPV pre potreby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR.
Dynamický nákupný systém je zavedený elektronicky pomocou elektronického nástroja v zmysle § 58 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v systéme EVOSERVIS umiestnenom na webovej adrese https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_prehled.php. Na tejto adrese sú prístupné aj Všeobecné podmienky používania DNS a Podmienky používania certifikovaného elektronického nástroja EN EVOSERVIS.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie elektronického nástroja EVOSERVIS je potrebné zaregistrovať sa v EN EVOSERVIS
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci: Áno
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.03.2021 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 30.04.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Všetky verejné obstarávania realizované v tomto DNS sú zamerané na sociálne aspekty.

Na základe tohto oznámenia je možné zaregistrovať sa záujemcom do DNS, pričom v tomto momente nedochádza k zadaniu konkrétnej zákazky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.02.2021