Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v Meste Zlaté Moravce

  Zadávateľ:
Mesto Zlaté Moravce
  Predpokladaná hodnota:
200.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.02.2021
  Dátum zverejnenia:
15.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Zlaté Moravce
IČO: 00308676
1. mája 2, 95333 Zlaté Moravce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová
Telefón: +421 904993839
Fax: +421 3721420
Email: scholarisvo@skolam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4431
Hlavná adresa(URL): http://www.zlatemoravce.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v Meste Zlaté Moravce
II.1.2) Hlavný kód CPV
60112000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelnej mestskej autobusovej dopravy (ďalej len MAD) pre potreby cestujúcej verejnosti v katastri Mesta Zlaté Moravce, v rozsahu podľa cestovného poriadku stanoveného verejným obstarávateľom na určených trasách a podľa stanovených prepravných poriadkov, technicky vhodným mestským autobusom LOW -entry, s plošinou s nástupom pre vozíčkara a s dverami o šírke min. 1200 mm, s kapacitou min. 26 miest na sedenie a 36 miest na státie v minimálnom počte 1 ks vrátane potrebnej technickej základne: záložných autobusov podobného typu mestského príp. medzimestského prevedenia ako náhradu v prípade výpadku v minimálnom počte 5 ks (aj keď sú zaradené v inom type prepravy, ale je možné ich použiť ako dočasnú náhradu). Zároveň musia všetky autobusy, ktoré budú používané pri plnení predmetu zákazky, spĺňať emisnú normu min. EURO 5.

Poskytovanie vyššie uvedenej MAD sa požaduje v traťových úsekoch podľa platných cestovných poriadkov, ktoré tvoria osobitnú prílohu súťažných podkladov. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu zastávok uvedených v cestovnom poriadku.

Obstarávané služby sú podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave,ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 v znení neskorších zmien, a podľa zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme.

Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s jeho plnením.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
200 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
200 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

- Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 ods. 1 - 8 zákona o verejnom obstarávaní.
- V zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
- V súlade s § 114 ods. 1 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: (1)§ 33 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Odôvodnenie primeranosti:
Podmienka účasti vyplynula z dôvodu overenia skutočnosti, či uchádzači disponujú nie len odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky, ale aj či vedia preukázať ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky. Zároveň si verejný obstarávateľ overuje finančné postavenie uchádzača na trhu.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1)Podľa bodu 1 - § 33 ods. 1 písm. d) Uchádzač predloží formou čestného vyhlásenia prehľad o celkovom obrate, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Čestným vyhlásením o celkovom obrate, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, musí uchádzač preukázať súhrnne objem celkového obratu minimálne vo výške: 240 000,-Eur bez DPH;

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával on sám a vyčísli hodnotu týchto činností v eur bez DPH.

Odôvodnenie primeranosti:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu dodaného predmetu zákazky v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s dodaním predmetu zákazky podobného alebo rovnakého charakteru.

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ zadefinoval tieto podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky, s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní plniť predmet zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite.

(3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Odôvodnenie primeranosti:
Medzinárodná norma EN ISO 14001 špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby uchádzačovi umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa uchádzač zaviazal plniť, a informácie o významných environmentálnych aspektoch, čo je pri danom predmete zákazky nevyhnutné s ohľadom na životné prostredie.

(4) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Odôvodnenie primeranosti:
Predmetná požiadavka súvisí priamo s realizáciou predmetu zákazky, nakoľko bez tejto strojovej techniky by nebolo možné poskytovať požadované služby.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb a príp. referenciami (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona) musí uchádzač preukázať zrealizovanie poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v min. objeme: 166 000 Eur bez DPH; spolu za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom.

Uchádzač v zozname uvedie cenu v zložení ako cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Ak sa dodanie tovaru, uvedeného v zozname viaže na viac rokov, presahujúcich požadované obdobie 36 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač uvedie alikvotnú časť hodnoty zákazky za príslušné požadované obdobie. Ak je hodnota v zozname uvedená v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie hodnotu zákazky v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR podľa všeobecných informácií pod písm. C).

(2) Podľa bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

A. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi vodičov: uchádzač musí disponovať minimálne 1 vodičom a minimálne 9 záložnými vodičmi v prípade výpadku ako náhrada. Uchádzač predloží:
a) zoznam minimálne 10 vodičov s príslušnou kvalifikáciou vrátane kvalifikačnej karty vodiča alebo ekvivalent dokladu, s popisom praxe každého vodiča: minimálne však 3 roky ako vodič pri plnení rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky.

(3) Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. h) § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem environmentálneho manažérstva alebo ekvivalentný doklad.

(4) Podľa bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. j) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad, ktorým uchádzač preukáže, že disponuje potrebným strojovým vybavením: technicky vhodným mestským autobusom LOW -entry , s plošinou s nástupom pre vozíčkara a s dverami o šírke min. 1200 mm, s kapacitou min. 26 miest na sedenie a 36 miest na státie. Uchádzač musí disponovať takým autobusom v minimálnom počte 1 ks vrátane potrebnej technickej základne: záložných autobusov podobného typu mestského príp. medzimestského prevedenia ako náhradu v prípade výpadku min 5 ks (aj keď sú zaradené v inom type prepravy, ale je možné ich použiť ako dočasnú náhradu). Zároveň musia všetky autobusy, ktoré budú používané pri plnení predmetu zákazky, spĺňať emisnú normu min. EURO 5;

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 09:30
Miesto: Verejný obstarávateľ uplatní online otváranie ponúk v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho
vyhlásenia mimoriadneho stavu, ktorý naďalej trvá.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ uplatní online otváranie ponúk v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho
vyhlásenia mimoriadneho stavu, ktorý naďalej trvá.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je zelené.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.02.2021