ROZVOJ AUDIOVIZUÁLNYCH A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU S VYUŽITÍM DRONOV

  Zadávateľ:
3Vmedia s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
100.531,51 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.02.2021
  Dátum zverejnenia:
12.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
3Vmedia s.r.o.
IČO: 46024221
Školská 1568/23, 96205 Hriňová
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Waczlavová
Telefón: +421 415665265
Email: waczlavova@eurodotacie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18922
Hlavná adresa(URL): http://www.3vmedia.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Euro Dotácie, a.s.
IČO: 36438766
Na Šefranici 1280/8 , 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Waczlavová
Telefón: +421 415665265
Email: waczlavova@eurodotacie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18922
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.3vmedia.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Ostatné pomocné obchodné činnosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ROZVOJ AUDIOVIZUÁLNYCH A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU S VYUŽITÍM DRONOV
II.1.2) Hlavný kód CPV
32330000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka techniky určenej pre zavedenie služieb v oblasti audiovizuálnej tvorby, spočívajúcej na využívaní snímania objektov a zaujímavostí prostredníctvom dronov, dynamických a statických kamier.

Predmet zákazky je rozdelený na tri časti:

Časť 1: Drony
Časť 2: Foto video s príslušenstvom
Časť 3: Vybavenie IKT

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
100 531,51 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Drony
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32330000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hriňová, Školská 1568/23, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka techniky určenej pre zavedenie služieb v oblasti audiovizuálnej tvorby, spočívajúcej na využívaní snímania objektov a zaujímavostí prostredníctvom dronov, dynamických a statických kamier.
Predmetom časti 1 zákazky je dodávka dronov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
32 023,72 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302031H162
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dodanie tovaru v lehote do 3 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
Časť: 2
II.2.1) Názov
Foto video s príslušenstvom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32330000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hriňová, Školská 1568/23, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka techniky určenej pre zavedenie služieb v oblasti audiovizuálnej tvorby, spočívajúcej na využívaní snímania objektov a zaujímavostí prostredníctvom dronov, dynamických a statických kamier.
Predmetom časti 2 zákazky je dodávka Foto video príslušenstva. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 636,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302031H162
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dodanie tovaru v lehote do 3 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
Časť: 3
II.2.1) Názov
Vybavenie IKT
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hriňová, Školská 1568/23, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka techniky určenej pre zavedenie služieb v oblasti audiovizuálnej tvorby, spočívajúcej na využívaní snímania objektov a zaujímavostí prostredníctvom dronov, dynamických a statických kamier.
Predmetom časti 3 zákazky je dodávka Vybavenia IKT. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
32 871,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302031H162
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dodanie tovaru v lehote do 3 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1. písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
V súlade s § 32 ods. 3 ZVO osoba podľa § 8 ZVO uvádza, že nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (zákona č. 177/2018 Z. z.).
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.02.2021 13:00
Miesto: Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ
neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú
uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.
5. Záujemca / uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa
všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady ,ktoré čestným vyhlásením nahradil.
6. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu hospodársku súťaž.
7. Termín plnenia: v lehote 3 mesiacov mesiacov odo dňa vystavenia objednávky kupujúcim.
8. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, alebo viacero častí zákazky.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.02.2021