Služby podpory ku geografickému informačnému systému BSK (ArcGIS)

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
184.130,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.02.2021
  Dátum zverejnenia:
12.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Melo
Telefón: +421 248264139
Email: matej.melo@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2750
Hlavná adresa(URL): https://bratislavskykraj.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Služby podpory ku geografickému informačnému systému BSK (ArcGIS)
Referenčné číslo: OVO/17
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je balík servisných služieb, zabezpečujúci aktualizáciu, údržbu a transformáciu údajov, tematické školenia a konzultácie pri prevádzke a využívaní Geografického informačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
184 130,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38221000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je balík servisných služieb, zabezpečujúci aktualizáciu, údržbu a transformáciu údajov, tematické školenia a konzultácie pri prevádzke a využívaní Geografického informačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
184 130,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon").
Požaduje sa predloženie skeny originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona;
2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona a informačných systémov Úradu pre verejné obstarávanie, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.) Požadovaný doklad podľa: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona

2.)Požadovaný doklad podľa: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
AD1) Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. prístup k desktopovým a serverovým produktom, ich softvérová podpora a reaktivácia, poskytovanie súvisiacich odborných služieb.

Uvedený zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb uchádzač vo svojej ponuke predloží za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 150.000,00 EUR bez DPH.

Verejný obstarávateľ zohľadni referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO ak takéto referencie existujú.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
AD2) Verejný obstarávateľ požaduje splnenie minimálnych požiadaviek -osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ktorými uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením:

- certifikátov, dokladov o odbornej spôsobilosti,
- profesijných životopisov z ktorých bude vyplývať preukázanie praktických skúseností zamestnancov uchádzača, zodpovedných za poskytnutie služieb.

Profesijný životopis musí obsahovať: titul, meno a priezvisko; údaje o priebehu vzdelania, absolvované školenia; história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie, pozícia); praktické skúsenosti (názov, sídlo odberateľa, názov a popis referencie, pozícia, rozsah činností, obdobie realizácie - mesiacov a rok od do, meno, telefón kontaktnej osoby odberateľa, kvôli overeniu informácie); podpis zamestnanca.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Expert č. 1 - Konzultant pre správu a implementáciu licencií - min.1 osoba zodpovedná za správu a implementáciu licencií v oblasti projektovania v geografických informačných systémoch a technológií:
1.Minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti správy a implementácie licencií v oblasti geografických informačných systémov a technológií, postaveného na licenciách ArcGIS Server a ArcGIS Desktop alebo ekvivalent.
2.Minimálne päť praktických skúseností z podpory a údržby geografických informačných systémov vrátane legislatívnej aktualizácie preukáže v zozname minimálnych praktických skúseností.
3.Certifikát - Enterprise System Design alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou

Expert č. 2 - Konzultant pre servisnú podporu ArcGIS - min. 1 osoba zodpovedná za riešenie incidentov v oblasti servisnej, technickej podpory a projektovania v geografických informačných systémoch a technológií:
1.Minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti riešenia servisnej a technickej podpory v oblasti geografických informačných systémov a technológií, postaveného na licenciách ArcGIS Server a ArcGIS Desktop alebo ekvivalent.
2.Minimálne päť praktických skúseností z podpory a údržby geografických informačných systémov vrátane legislatívnej aktualizácie preukáže v zozname minimálnych praktických skúseností
3.Certifikát - Enterprise Administration alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou

Expert č. 3 - Školiteľ pre produktovú základňu ArcGIS - min. 1 osoba zodpovedná za školenie funkcionality v oblasti geografických informačných systémov a technológií, postaveného na licenciách ArcGIS Server a ArcGIS Desktop alebo ekvivalent:
1.Minimálne tri roky odbornej praxe v oblasti školenia funkcionality v oblasti geografických informačných systémov a technológií, postaveného na licenciách ArcGIS Server a ArcGIS Desktop alebo ekvivalent.
2.Minimálne päť praktických skúseností zo školenia funkcionality v oblasti geografických informačných systémov a technológií, postaveného na licenciách ArcGIS Server a ArcGIS Desktop alebo ekvivalent preukáže v zozname minimálnych praktických skúseností

Expert č. 4 - GIS developer expert min. 1 osoba zodpovedná za podporu, údržbu a rozvoj IT riešení z geografických informačných systémov:
1.minimálne 5-ročné skúsenosti s vývojom rozšírení pre produkt ArcGIS for Desktop alebo ekvivalent.
2.Certifikát - ArcGIS Desktop Developer alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou
3.Certifikát Esri Web Application Developer alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou

Uchádzač nie je povinný preukázať splnenie požiadaviek na expertov č. 1 až 4 štyrmi rôznymi osobami, t. j. napríklad jednou osobou (expertom) môže preukázať splnenie minimálnych požiadaviek na viacerých expertov.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
uvedené v obchodných podmienkach uskutočnenia predmetu zákazky
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 11:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: uvedené v bode 22 súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka sa nevyžaduje.

2.Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť.

3.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

4. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

6.Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

7.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.02.2021