Soblahov – splašková kanalizácia

  Zadávateľ:
Obec Soblahov
  Predpokladaná hodnota:
439.522,72 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.02.2021
  Dátum zverejnenia:
12.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Soblahov
IČO: 00311987
Soblahov 366, 91338 Soblahov
Slovensko
Kontaktná osoba: Marian Hudec, starosta obce
Telefón: +421 326528705
Fax: +421 326528714
Email: soblahov@soblahov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.soblahov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Soblahov – splašková kanalizácia
Referenčné číslo: VO/PZ/1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232400-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky je definovaný v zmysle projektovej dokumentácie (realizačný projekt) "Soblahov - splašková kanalizácia - 2. časť", ktorú vyhotovil Jaroslav Sulo, Chocholná - Velčice 411, 913 04 Chocholná - Velčice v októbri 2007 a Výkazu výmer z decembra 2020. Predmet zákazky sa týka výstavby splaškovej kanalizácie - 2.časť, ktorá priamo nadväzuje na vybudovanú kanalizačnú sieť - I. časť v obci Soblahov. Jedná sa o vybudovanie nasledovných častí:
- Kanalizačný zberač "B" DN 300 z PP hladkého potrubia v dĺžke 532m, 15 ks kanalizačných šácht DN 1000 a 47ks kanalizačných prípojok PVC DN 160. Kanalizačný zberač v cele dĺžke t.j. 532m bude realizovaný v štátnej ceste III/50722.
- Kanalizačné prípojky - 16 ks (KP2, KP3, KP4, KP6, KP7, KP8, KP9, KP11, KP13, KP14, KP16, KP19, KP21, KP23, KP26, KP28), budú realizované pretláčaním - štátna cesta a potok až na hranicu nehnuteľnosti.
- Kanalizačné prípojky - 31 ks budú realizované prekopaním.
- Pretlak zberača "B" popod potok.
- Zberač "BI" DN 300 z PP v dĺžke 6,5m ukončený kanalizačnou šachtou DN 1000.
- Zberač "BH" DN 300 z PP v dĺžke 18m ukončený kanalizačnou šachtou DN 1000 a 1 ks kanalizačnej prípojky KP 160.
- Zberač "BJ" DN 300 z PP v dĺžke 170m v miestnej komunikácii, 5 ks kanalizačných šácht a 7 ks prípojok.
- Spätné úpravy komunikácií.
Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
439 522,72 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Soblahov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky je definovaný v zmysle projektovej dokumentácie (realizačný projekt) "Soblahov - splašková kanalizácia - 2. časť", ktorú vyhotovil Jaroslav Sulo, Chocholná - Velčice 411, 913 04 Chocholná - Velčice v októbri 2007 a Výkazu výmer z decembra 2020. Predmet zákazky sa týka výstavby splaškovej kanalizácie - 2.časť, ktorá priamo nadväzuje na vybudovanú kanalizačnú sieť - I. časť v obci Soblahov. Jedná sa o vybudovanie nasledovných častí:
- Kanalizačný zberač "B" DN 300 z PP hladkého potrubia v dĺžke 532m, 15 ks kanalizačných šácht DN 1000 a 47ks kanalizačných prípojok PVC DN 160. Kanalizačný zberač v cele dĺžke t.j. 532m bude realizovaný v štátnej ceste III/50722.
- Kanalizačné prípojky - 16 ks (KP2, KP3, KP4, KP6, KP7, KP8, KP9, KP11, KP13, KP14, KP16, KP19, KP21, KP23, KP26, KP28), budú realizované pretláčaním - štátna cesta a potok až na hranicu nehnuteľnosti.
- Kanalizačné prípojky - 31 ks budú realizované prekopaním.
- Pretlak zberača "B" popod potok.
- Zberač "BI" DN 300 z PP v dĺžke 6,5m ukončený kanalizačnou šachtou DN 1000.
- Zberač "BH" DN 300 z PP v dĺžke 18m ukončený kanalizačnou šachtou DN 1000 a 1 ks kanalizačnej prípojky KP 160.
- Zberač "BJ" DN 300 z PP v dĺžke 170m v miestnej komunikácii, 5 ks kanalizačných šácht a 7 ks prípojok.
- Spätné úpravy komunikácií.
Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
439 522,72 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, bol minimálne 500.000,- Euro bez DPH. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie tejto podmienky účasti čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak bude v čestnom vyhlásení uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom hospodárskom roku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 300.000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 300.000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.
K bodu 2. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre: kategória Inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby a potrubné, energetické a iné líniové stavby) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu - osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho predmetné skutočnosti, vydávaného v inom štáte.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2021 12:00
Miesto: Obec Soblahov, Obecný úrad Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov, zasadacia miestnosť obce, prízemie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
3. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 10.000,- €. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.02.2021