Základná škola Biely Kostol formou modulov

  Zadávateľ:
Obec Biely Kostol
  Predpokladaná hodnota:
1.598.044,98 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.03.2021 13:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.02.2021
  Dátum zverejnenia:
12.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Biely Kostol
IČO: 31871461
Pionierske námestie 18, 91934 Biely Kostol
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 910963191
Email: radoslav.bazala@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.bielykostol.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Základná škola Biely Kostol formou modulov
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214200-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácií Základná škola Biely Kostol formou modulov, spracovanej spoločnosťou M PRO s. r. o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava v 7/2020. Projekt rieši novostavbu dvojpodlažnej základnej školy v obci Biely Kostol na parc. reg. C: 1100/132, 1100/133, modulovým systémom.
Podrobnejšia špecifikácia sa nachádza v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 598 044,98 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Spodná stavba a napojenie
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Biely Kostol, parc. reg. C: 1100/132, 1100/133
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácií Základná škola Biely Kostol formou modulov, spracovanej spoločnosťou M PRO s. r. o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava v 7/2020. Projekt rieši novostavbu dvojpodlažnej základnej školy v obci Biely Kostol na parc. reg. C: 1100/132, 1100/133, modulovým systémom.
Podrobnejšia špecifikácia sa nachádza v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
1. časť zákazky:
1 Stavebná časť
1-1 Spodná stavba
2 Napojenie
SO-02 Parkovisko, spevnené plochy a plochy zelene
SO-03 Oplotenie
SO-04 Vodovodná prípojka a prívod vody do objektu
SO-05 Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia
SO-06 Areálová dažďová kanalizácia
SO-07 Prípojka NN
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
334 914,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 45
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Modulová stavba
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Biely Kostol, parc. reg. C: 1100/132, 1100/133
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácií Základná škola Biely Kostol formou modulov, spracovanej spoločnosťou M PRO s. r. o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava v 7/2020. Projekt rieši novostavbu dvojpodlažnej základnej školy v obci Biely Kostol na parc. reg. C: 1100/132, 1100/133, modulovým systémom.
Podrobnejšia špecifikácia sa nachádza v projektovej dokumentácií a v súťažných podkladov.
2. časť zákazky
1 Stavebná časť
1-2 Modulová stavba
1-3 Zdravotechnika
1-4 Vykurovanie
1-5 Elektroinštalácia
1-6 HSP
1-7 Kuchyňa
1-8 Vzduchotechnika
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
Relatívna váha: 70
Názov: Lehota výstavby v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 20
Názov: Čas potrebný na nástup na odstránenie vád v reklamačnom období v hodinách
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 263 130,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Spoločné pre časť 1 a časť 2:
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy. /§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným vyhlásením. Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa ZVO.
V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie úradne overených fotokópií originálnych dokladov. Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému Josephine. V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre časť 1:
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.

Pre časť 2:
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) a písm. g) a v § 35 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť 1:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO. Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 3 stavby obdobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, kde sú realizované práce a dodávky obdobného charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky , pričom minimálne jedna z nich musí zahŕňať realizáciu stavby, kde sú realizované práce a dodávky obdobného charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky s min. nákladmi 200 000 eur bez DPH s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZVO. Za stavebné práce obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje výstavbu pozemných stavieb. V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady vyplneným jednotným európskym dokumentom alebo použiť čestné vyhlásenie. Uchádzač môže v JEDe prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja (alfa) uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
Pre časť 2:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO. Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 3 stavby obdobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, kde sú realizované práce a dodávky obdobného charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky, pričom minimálne jedna z nich musí zahŕňať realizáciu modulovej stavby, kde sú realizované práce a dodávky obdobného charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky s min. nákladmi 650 000 eur bez DPH s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZVO. Za stavebné práce obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje rekonštrukciu alebo výstavbu pozemnej stavby, predmetom ktorej bolo: zateplenie strechy a fasády, výmena okien a dverí, vykurovanie. V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady vyplneným jednotným európskym dokumentom alebo použiť čestné vyhlásenie. Uchádzač môže v JEDe prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja (alfa) uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
predložením fotokópie dokladu s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom držiteľa tohto oprávnenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného SKSI v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (kategória pozemné, inžinierske stavby) alebo ekvivalentný doklad vydávaný v krajine sídla uchádzača, resp. vydávaný v inom členskom štáte EÚ alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o vládnom obstarávaní GPA. Zároveň požadujeme čestné prehlásenie stavbyvedúceho, že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, respektíve že bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho na predmetnej stavbe.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 35 ZVO predložením platných certifikátov ISO 9001, ISO 14001, ISO EHS 18001, STN 73 2901 ETICS Zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov a STN 73 3431 Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.03.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.03.2021 14:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súčasnosti nedokážeme predvídať ďalší vývoj a plánované opatrenia vlády SR súvisiace s krízou spôsobenou ochorením COVID 19, preto nebude možná osobná účasť uchádzačov na otváraní ponúk.
Bližšie informácie k otváraniu ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.02.2021