Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
416.227,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.02.2021
  Dátum zverejnenia:
12.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová
Telefón: +421 333236343
Email: renata.gregusova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Revitalizácia športového areálu Slávia bežecké trasy, spracovanej spoločnosťou moravcik-schroner s.r.o. v 03/2017, upravenej v 04/2018.
Predmetom zákazky je realizácia prác na konštrukcii bežeckej dráhy 200 m, ktorá bude vytvorená medzi futbalovými ihriskami.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
416 227,82 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236114-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál AŠK Slávia v Trnave
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia prác na konštrukcii bežeckej dráhy 200 m, ktorá bude vytvorená medzi futbalovými ihriskami.
Projektová dokumentácia rieši konštrukcie bežeckých trás v rámci celého areálu Slávia. Predmetom zákazky bude zhotovenie konštrukcie betónového tubusu, vo výkrese D 1.02 Situácia navrhovaný stav vyznačený zelenou čiarkovanou čiarou (beh 200 m).
Konštrukcia bude mať stúpajúci charakter (pozdĺžny sklon 2%), bude určená pre tréning behu, na okraji konštrukcie budú vytvorené schody rôznych sklonov. Betónový tubus bude z dôvodu zníženia prácnosti čiastočne zasypaný výkopovou zeminou. Povrch konštrukcie bude opatrený hydrofóbnym, resp. hydroizolačným náterom, tak, aby nedochádzalo k presakovaniu zrážkových vôd do vnútorného priestoru. V konštrukcii tubusu sú navrhované 3 otvory z dôvodu zabezpečenie do priestorov pod bežeckou dráhou. Povrchová úprava konštrukcie bude z červeného EPDM + PUR (skladba viď. výkres D1.10 Navrhovaný stav časť 3).
Pred realizáciou prác je potrené v mieste realizácie prác zhrnúť povrchovú vrstvu terénu, odstrániť jestvujúcu panelovú komunikáciu a vykonať navrhovaný výrub drevín nachádzajúcich sa v blízkosti stavby (invent. číslo 329).
Podrobnejšie technické a materiálové riešenie viď samostatný projekt, najmä v časti projektu statika spracovanej Ing. Eduardom Vyskočom.
Súčasťou plnenia budú:
- vytýčenie stavby,
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby zameranie objektov, spevnených plôch, zelene a terénnych úprav 3x v tlačovej forme a 2x na elektronickom nosiči,
- vypracovanie POV,
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, vyplývajúce z PD a všeobecných technologických predpisov.
Bližšie špecifikácie prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, sú uvedené v projektovej dokumentácii a ostatných dokumentoch k zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
416 227,82 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy.
/§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným
vyhlásením.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa
ZVO.
V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie
úradne overených fotokópií originálnych dokladov.
Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z
ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému Josephine. V prípade, že sú
doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou
povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho
úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 3 stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, a to za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne jedna z nich musí zahŕňať realizáciu stavby, ktorou je realizácia športového povrchu vrátane konštrukcie/podkladu v hodnote min. 100 000,- eur bez DPH s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZVO.
Za stavebné práce obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje výstavbu obdobných športovísk a športových
povrchov vrátane podkladových konštrukcií.
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v
zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne
spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú
úroveň spôsobilosti.
Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady vyplneným jednotným európskym dokumentom alebo použiť čestné vyhlásenie. Uchádzač môže v JEDe prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja (alfa) uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Je predpoklad, že súčasne s realizáciou tejto stavby bude v športovom areáli Slávia prebiehať aj výstavba futbalového ihriska s umelou trávou, z toho dôvodu bude potrebné vzájomne koordinovať stavebné činnosti, zosúladiť práce a vytvoriť dopravné koridory.
Upozorňujeme, že vjazd do športového areálu Slávia s nákladnými automobilmi je prioritne možný len cez susediaci areál Cukrovaru, pri návrhu strojov vozidiel používaných počas výstavby je potrebné uvažovať s platným dopravným značením v meste.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2021 10:30
Miesto: Trnava, Radnica, Ulica Hlavná č. 1, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, I. posch., kancelária odboru verejného
obstarávania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky a bude prebiehať online sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE. V súčasnosti nedokážeme predvídať ďalší vývoj a plánované opatrenia vlády SR súvisiace s krízou spôsobenou ochorením COVID 19, preto nebude možná osobná účasť uchádzačov na otváraní ponúk.
Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou..
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
3. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač
dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto
upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho
predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný
obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa
zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania
4. Zákazka bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré v rámci realizácie Národného športového projektu schválilo na realizáciu uvedeného projektu finančný príspevok vo výške 100 000 eur. V súlade s uzatvorenou zmluvou o refundácii, ktorej predmetom je poskytnutie uvedenej dotácie, bude v mieste realizácie predmetu zákazky primeraným spôsobom zabezpečené informovanie verejnosti o poskytnutej podpore (umiestnením dočasnej a trvalo vysvetľujúcej tabule). V súlade so zmluvou o refundácii je verejný obstarávateľ povinný použiť poskytnutú dotáciu na realizáciu Diela do 31.12.2021.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.02.2021