SO 103 – Poľná cesta 18-P-4/30 – cykloturistická trasa

  Zadávateľ:
Obec Mníchova Lehota
  Predpokladaná hodnota:
318.797,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.02.2021
  Dátum zverejnenia:
12.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Mníchova Lehota
IČO: 00311774
Mníchova Lehota 90, 91321 Mníchova Lehota
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Kováč, starosta obce
Telefón: +421 326486150
Email: starosta@mnichovalehota.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mnichovalehota.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
SO 103 – Poľná cesta 18-P-4/30 – cykloturistická trasa
Referenčné číslo: VO/PZ/1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233162-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (dokumentácia pre stavebné povolenie): "Projekt pozemkových úprav Mníchova Lehota, 2/B/5/1 Projektová dokumentácia súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení, Poľné cesty I. etapa, SO 103 Poľná cesta 18-P-4/30", ktorý vypracovala A.KTI, s.r.o., B. Antonínové 36/1, 621 00 Brno Mokrá Hora, Česká republika, v apríli 2008, zák. č. 2-48-07. Jedná sa o realizáciu cykloturistickej trasy v rámci výstavby objektu SO 103 Poľná cesta 18-P-4/30. Trasa je navrhnutá kategórie P4/30, so šírkou koruny cesty 4,0 m, resp. 3,0 m. Pri trasovaní poľných ciest sa vychádzalo z návrhovej rýchlosti 30 km/h. V miestach dlhých priamych úsekov sú navrhnuté výhybne o dĺžke 20 m, s nábehmi o dĺžke 2x6 m, šírka koruny na výhybni je rovná šírke jazdného pruhu. Pri napojení ciest na štátne cesty s asfaltovým povrchom sa navrhuje spevnenie povrchu asfaltobetónom v dĺžke 20 m, Nadvihnutie nivelety cca 0,2 0,4 m oproti jestvujúcemu terénu umožňuje odvodnenie vozovky, ako aj prístup pre poľnohospodárske stroje na okolité pozemky. Celková dĺžka cesty: 765,07 m, šírka cesty: 4,0 m, plocha záboru: cesty 7 455,19 m2. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
318 797,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Mníchova Lehota.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (dokumentácia pre stavebné povolenie): "Projekt pozemkových úprav Mníchova Lehota, 2/B/5/1 Projektová dokumentácia súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení, Poľné cesty I. etapa, SO 103 Poľná cesta 18-P-4/30", ktorý vypracovala A.KTI, s.r.o., B. Antonínové 36/1, 621 00 Brno Mokrá Hora, Česká republika, v apríli 2008, zák. č. 2-48-07. Jedná sa o realizáciu cykloturistickej trasy v rámci výstavby objektu SO 103 Poľná cesta 18-P-4/30. Trasa je navrhnutá kategórie P4/30, so šírkou koruny cesty 4,0 m, resp. 3,0 m. Pri trasovaní poľných ciest sa vychádzalo z návrhovej rýchlosti 30 km/h. V miestach dlhých priamych úsekov sú navrhnuté výhybne o dĺžke 20 m, s nábehmi o dĺžke 2x6 m, šírka koruny na výhybni je rovná šírke jazdného pruhu. Pri napojení ciest na štátne cesty s asfaltovým povrchom sa navrhuje spevnenie povrchu asfaltobetónom v dĺžke 20 m, Nadvihnutie nivelety cca 0,2 0,4 m oproti jestvujúcemu terénu umožňuje odvodnenie vozovky, ako aj prístup pre poľnohospodárske stroje na okolité pozemky. Celková dĺžka cesty: 765,07 m, šírka cesty: 4,0 m, plocha záboru: cesty 7 455,19 m2. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
318 797,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 100
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, Kód projektu v ITMS2014+: 304020X177
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, bol minimálne 200.000,- Euro bez DPH. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie tejto podmienky účasti čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak bude v čestnom vyhlásení uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom hospodárskom roku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 200 000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 200 000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.
K bodu 2. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre: kategória inžinierske stavby, podkategória dopravné stavby) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu - osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho predmetné skutočnosti, vydávaného v inom štáte.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2021 10:00
Miesto: Obec Mníchova Lehota, Obecný úrad Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota, 1. poschodie, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.02.2021