Výstavba 10 + 2 bytových jednotiek nižšieho štandardu v radovej zástavbe-Kamenná Poruba

  Zadávateľ:
Obec Kamenná Poruba
  Predpokladaná hodnota:
3.180.678,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.03.2021 11:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.02.2021
  Dátum zverejnenia:
12.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kamenná Poruba
IČO: 00332461
Kamenná Poruba 207, 09303 Kamenná Poruba
Slovensko
Kontaktná osoba: Zdenko Gaďo
Telefón: +421 908407873
Email: podatelna@kamennaporuba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6416
Hlavná adresa(URL): http://www.kamennaporuba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MARBU - VO 1, s. r. o.
IČO: 52827160
Bratislavská 1617/27 , 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marta Budišová
Telefón: +421 905490863
Email: marbuvo1@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.kamennaporuba.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba 10 + 2 bytových jednotiek nižšieho štandardu v radovej zástavbe-Kamenná Poruba
Referenčné číslo: KP-2021-PZ-Najomne byty
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých výsledkom bude novostavba bytových jednotiek v rádovej domovej zástavbe v obci Kamenná Poruba.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 180 678,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45211340-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec: Kamenná Poruba, lokalita Za jarkom, pozemok p.č. KN-C 526/2, presnejšie uvedené v SP v Prílohe č. 3-1 Projektová dokumentácia.
II.2.4) Opis obstarávania
Dvojpodlažný bytový komplex s 5+1 domom v radovej zástavbe rieši projektová dokumentácia, ktorá navrhuje osadiť stavbu v novovznikajúcej lokalite Za jarkom v obci Kamenná Poruba a realizovať ako murovanú novostavbu, prestrešenú sedlovou strechou bez využitého podkrovia. Hlavné vstupy ostávajú v krytom zádverí. Z prízemia priamo sú sprístupnené vnútorné priestory bytových jednotiek rádových domov. Bytový problém v obci si vyžaduje komplexné riešenie výstavbu nových nájomných bytov nižšieho štandardu formou vlastných domov, najvýhodnejšie v takejto rádovej zástavbe. Objekt je osadený v svahovitom teréne, preto sa uvažuje s odstupňovaním úrovne +-0,0 po dvojici b.j. Výstavba nateraz zahŕňa finančné možnosti obce a preto sa nateraz zrealizuje prvých 5 b.j. zo 6 možných v jednom komplexe rádových domov.
Po zmene územného rozhodnutia sa môže dobudovať aj šieste b.j v každom plánovanom komplexe, pričom sa komplex stále bude nachádzať na pozemkoch verejného obstarávateľa s odstupom cca 3,5m od hranice.
Detailná špecifikácia požadovaných činností je uvedená v nasledovných dokumentoch, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov: Príloha č. 3-1 Projektová dokumentácia SO a Príloha č. 3-2 výkaz - výmer súťažných podkladov.

Množstvo a rozsah predmetu zákazky, ktoré tvoria predmet zákazky ako celok, je presne uvedený a špecifikovaný v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3-1 Projektová dokumentácia a v Prílohe č. 3-2 Výkazy výmery jednotlivých SO, v rámci ktorej sa číselne kvantifikujú Výkazy výmery stavebných objektov, ktoré tvoria predmet zákazky ako celok.

V prípade rozporu medzi údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii SO a vo výkazoch výmer SO, platia pre určenie rozsahu predmetu zákazky údaje uvedené vo výkazoch výmer pre príslušné stavebné objekty (Príloha č. 3-2 súťažných podkladov).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 180 678,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4 ZoVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZoVO, alebo podľa § 152 ZoVO.
2. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) ZoVO (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra - predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ, výpis z obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
3. Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO uchádzač predloží čestné vyhlásenie :
- že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov.
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZoVO vedený Úradom pre verejné obstarávanie, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač nepredkladá doklady podľa vyššie uvedených bodov 1.2 a 1.3.
4. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZoVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade
uvedené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:
§ 33 ZoVO sa neuplatňuje. Verejný obstarávateľ nepožaduje podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
3.1 § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO;
3.2 § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO;
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným
podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zmluve o dielo sú, okrem iného, požadované nasledovné podmienky vykonania zákazky:
- zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 10 000,00 EUR a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska;
- zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzavretia tejto Zmluvy až do odovzdania Diela mať uzatvorené poistenie o poistení zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí, prípadne za škody spôsobené vyššou mocou: na zhotovovanom diele, budove alebo hnuteľnom majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, na sumu minimálne do výšky hodnoty Zmluvnej ceny, bližšie definované v článku XV. návrhu Zmluvy o dielo.
Podmienky spojené s lehotou plnenia predmetu zákazky uvedené v bode II.2.7), sú definované v Prílohe č. 4 návrhu
Zmluvy o dielo, článku VI. Čas plnenia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.03.2021 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.03.2021 14:00
Miesto: Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v systéme EN EVOSERVIS, na adrese garanta zabezpečujúceho
proces VO: MARBU - VO 1, s. r. o., pracovisko: Dúhová 40, 040 01 Košice.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ (VO) vykonáva predmetné ver. obstarávanie elektronicky v certifikovanom systéme EN
EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/ v rámci predmetnej zákazky.
2) Pre účely komunikácie vrátane doručovania, realizovanej v systéme EVOSERVIS, sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VO a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZoVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou EVOSERVIS.
Odoslaním takejto písomnosti prostredníctvom EVOSERVIS sa písomnosť dostáva do sféry dispozície
adresáta/uchádzača/alebo do sféry dispozície VO bez toho, aby sa s ňou musel adresát zoznámiť, a doručenie
potvrdzovať. Na odoslanú správu elektronickou komunikáciou v EVOSERVIS je adresát upozornený notifikačným
emailom. Doručenie prostredníctvom EVOSERVIS je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta
dátovej správy v elektr. nástroji.
Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme EVOSERVIS sa doň zaregistruje na adrese
www.evoservis.sk/marbu/, príp. na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný
prístupový kód (meno a heslo) pre komunikáciu s VO, preberanie zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie
elektr.ponúk. Registrovaný uchádzač v systéme EVOSERVIS sa neregistruje. Na prihlásenie do systému používa
prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile PREHĽAD ZÁKAZIEK po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a
pokynom, vrátane súť. podkladov a príslušných príloh.
3) Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie prostredníctvom systému EN EVOSERVIS: Dostatočne vopred pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie
informácií uvedených vo výzve a v SP všetkým záujemcom, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
4) Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZoVO. Elektronické ponuky sa budú predkladať potvrdením ponuky UEZ založeným na kvalifikovanom systémovom certifikáte (bližšie info v SP).
5) VO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 5 000,00 EUR, podrobnejšie uvedené v SP v
kapitole A.3, bod 17. Zábezpeka.
6) VO vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
7) VO uvádza, že obmedzuje informácie požadované na PÚ (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D
jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t.j. či hosp. subjekty spĺňajú všetky požadované PÚ v rozsahu uvedenom vo výzve. Hosp. subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia PÚ aj predložením čestného vyhlásenia.
8) VO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ver. sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie su zapísaní v RPVS.
ZoD bude podpísaná až po vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle ZoVO a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke VO.
9) VO stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: VO vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10) Predmetné ver. obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.02.2021