Nadštandardné súčasti programov starostlivosti o lesy

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
195.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.02.2021
  Dátum zverejnenia:
12.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
Telefón: +421 905444449
Email: adriana.ondrikova@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nadštandardné súčasti programov starostlivosti o lesy
Referenčné číslo: 466/2021/150
II.1.2) Hlavný kód CPV
71354100-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vyhotovenie a poskytovanie digitálnych a analógových tematických mapových a textových výstupov pre lesné celky v obhospodarovaní LESOV SR, š.p. z programov starostlivosti o lesy pre potreby štátneho podniku a jeho organizačných jednotiek za účelom zabezpečenia hospodárenia v lesoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
195 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Nadštandardy PSL sú potrebné pre zabezpečenie odborného obhospodarovania lesov podľa platných programov starostlivosti o lesy. Jedná sa o digitálne a analógové tematické mapové a textové výstupy, pre lesné celky (LC) v obhospodarovaní Lesov SR š. p., s platnosťou programov starostlivosti o les (PSL) od 1. 1. 2020, 1.1.2021, 1.1.2022 a 1.1.2023 v nasledovných lehotách:

pre LC s PSL platným od 01.01.2020 v lehote najneskôr 15.12.2021
pre LC s PSL platným od 01.01.2021 v lehote najneskôr 15.12.2022
pre LC s PSL platným od 01.01.2022 v lehote najneskôr 15.12.2023
pre LC s PSL platným od 01.01.2023 v lehote najneskôr 15.12.2024
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
195 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon") v plnom rozsahu.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona VO: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona VO - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.02.2021 10:30
Miesto: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica
miestnosť č. 26 (malá zasadačka)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Uchádzač je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia z dôvodu,
že verejný obstarávateľ nemá prístup do informačných systémov verejnej správy.
Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10837/summary.
Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
Zábezpeka je stanovená vo výške 5 000,00 EUR
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani
verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých uchádzačov alebo záujemcov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad SR.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.02.2021