Prestavba budovy školy na Nájomný bytový dom – Komárno Nová Stráž

  Zadávateľ:
Mesto Komárno
  Predpokladaná hodnota:
630.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.03.2021 16:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.02.2021
  Dátum zverejnenia:
11.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Komárno
IČO: 00306525
Nám. gen. Klapku 1 , 94501 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Dobi
Telefón: +421 352851228
Fax: +421 35357702703
Email: robert.dobi@komarno.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.komarno.sk/sk/prebiehajce-vo_4376.html
Hlavná adresa(URL): http://www.komarno.sk/sk/prebiehajce-vo_4376.html
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestavba budovy školy na Nájomný bytový dom – Komárno Nová Stráž
Referenčné číslo: NBD-KN-NS
II.1.2) Hlavný kód CPV
45220000-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie bytového domu s bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.)a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z., na parcele č.1712/82 a 1712/237 v katastrálnom území Komárno Nová Stráž, v okrese Komárno v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré pozostáva z:
A)vypracovania projektovej dokumentácie Prestavba budovy školy na Nájomný bytový dom Komárno Nová Stráž pre stavebné povolenie vrátane položkovitého rozpočtu, t. j. výkazu výmer a
B)uskutočnenie stavebných prác Prestavba budovy školy na Nájomný bytový dom Komárno Nová Stráž vrátane technickej infraštruktúry v Komárne- Nová Stráž vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí samostatnú časť Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
630 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Parcela č.1712/82 a č. 1712/237 v katastrálnom území Komárno Nová Stráž, v okrese Komárno v Nitrianskom samosprávnom kraji
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie bytového domu s bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.)a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z., na parcele č.1712/82 a 1712/237 v katastrálnom území Komárno Nová Stráž, v okrese Komárno v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré pozostáva z:
A)vypracovania projektovej dokumentácie Prestavba budovy školy na Nájomný bytový dom Komárno Nová Stráž pre stavebné povolenie vrátane položkovitého rozpočtu, t. j. výkazu výmer a
B)uskutočnenie stavebných prác Prestavba budovy školy na Nájomný bytový dom Komárno Nová Stráž vrátane technickej infraštruktúry v Komárne- Nová Stráž vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí samostatnú časť Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
630 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom poskytnutia prostriedkov podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývania zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a prostredníctvom rozpočtu verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestnepríslušného colného úradunie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
UPOZORNENIE:
Nakoľko Zadávateľ zákazky nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu(§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)), každý uchádzač musí predložiť do cenovej ponuky všetky doklady a dokumenty podľa § 32 ods. 2, ak nie sú zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ZVO), alebo ak tieto dokumenty nenahradia Jednotným európskym dokumentom (§ 39 ZVO) či Čestným vyhlásením (§ 114 ods. 1 ZVO) ! ! !
ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B) podmienky účasti
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienkou účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania je:
a)Podľa § 33 ods. 1 písm. a)uchádzač nebol za predchádzajúce3 mesiace v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol/i za predchádzajúce3 mesiace predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje za predchádzajúce3 mesiacesplátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely zákazky považujú tri (3) mesiace predchádzajúce dňu vystavenia potvrdenia banky alebo ekvivalentného dokladu, resp. obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti či zriadenia účtu.

b)Podľa § 33 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 6 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za posledných troch hospodárskych rokov(ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) dosiahol celkový obrat kumulatívne minimálne v hodnote 1.200.000 EUR(alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene - pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa požadovaný obrat dosiahol).

2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a)Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží potvrdenie banky/bánk, v ktorom/ktorých má vedený/é účet/účty, pričom na potvrdení/potvrdeniach musia byť uvedené nasledujúce skutočnosti:
uchádzač nebol za predchádzajúce 3 mesiace v nepovolenom debete,
jeho bankový účet (účty) nebol/i za predchádzajúce 3 mesiace predmetom exekúcie,
v prípade splácania úveru dodržuje za predchádzajúce 3 mesiace splátkový kalendár,
ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti
Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo splnomocnenou osobou uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/ých, od ktorej/ých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.

b)Podľa § 33 ods. 1 písm. d) uchádzač predkladá v rámci cenovej ponuky Prehľad o dosiahnutom celkovom obrate overený štatutárom alebo splnomocnenou osobou, a zároveň Výkaz ziskov a strát (podvojné účtovníctvo) alebo Výkaz o príjmoch a výdavkoch (jednoduché účtovníctvo) za posledné tri hospodárske roky.
Uchádzač, ktorý má zverejnené svoje účtovné závierky v Registri účtovných závierok na stránkach http://www.registeruz.sk predkladá len čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

3) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač Zadávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

4) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený Zadávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného ekvivalentného dokumentu, ktorý Zadávateľ považuje za vhodný.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: b)Podľa § 33 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 6 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za posledných troch hospodárskych rokov(ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) dosiahol celkový obrat kumulatívne minimálne v hodnote 1.200.000 EUR(alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene - pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa požadovaný obrat dosiahol).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania:
a)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia inžinierskych a stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 1.200.000EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).
b)Podľa § 34 ods. 1 písm. d) uchádzač musí preukázať implementáciu manažmentu kvality podľa daných noriem, ktorý použije pri plnení zmluvy.
c)Podľa § 34 ods. 1 písm. h) uchádzač musí preukázať implementáciu environmentálneho manažmentu,resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy.
d)Podľa § 34 ods. 1 písm. d) uchádzač musí preukázať implementáciu manažmentu bezpečnosti podľa daných noriem, ktorý použije pri plnení zmluvy.
e)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať skúsenosti stavbyvedúceho(§ 46a zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce na výstavbe budov rovnakých alebo podobných ako predmet zákazky kumulatívne v minimálnej výške 1.200.000EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala) a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov pre uvedené typy stavieb, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
f)1.Koordinačná situácia 2.Pôdorys 3.Pôdorys
2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
b)Podľa § 34 ods. 1 písm. d):Certifikát STN EN ISO 9001
c)Podľa § 34 ods. 1 písm. h): Certifikát STN EN ISO 14001
d)Podľa § 34 ods. 1 písm. d):Certifikát ISO 45001 alebo OHSAS 18001
e)Podľa § 34 ods. 1 písm. g):1.Údaje o odbornej praxi stavbyvedúceho - Profesijný životopis
2.Uchádzač ďalej predkladá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho
f).Uchádzač ďalej predkladá:
a)Koordinačná situácia b)Pôdorys c)Pôdorys
Podrobný opis požadovaných dokladov ako aj ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 1.200.000EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).

s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu súvisiaceho s dodávaním tovaru , uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami (napr. zástupca ŠFRB a MDa VSR).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 16:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 10:00
Miesto: EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné, t.j. Zadávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk oprávneným osobám.
Informácie o oprávnených osobách sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejné obstarávanie sa bude uskutočňovať prostredníctvom portálu EVO:
Pre získanie informácií o verejnom obstarávaní, pre sťahovanie, vytváranie a odosielanie dokumentov je potrebné používať profil Zadávateľa zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie a nový informačný systém EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie), ktorý je dostupný na adrese:https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html, a ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie.
2.Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami alebo medzi Zadávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom portálu IS EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie) dostupnom na adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.htmls využitím všetkých jeho funkcionalít.
3.Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
Ak uchádzač predloží v ponuke dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí predložiť aj jeho úradný preklad do slovenského jazyka.
4.Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile verejného obstarávateľa.
5. zadávateľ vyžaduje založenie zábezpeky v hodnote 15 000 Eur, všetky potrebné informácie sú uvedené v kapitole 11. Zábezpeka v Súťažných podkladoch
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.02.2021