Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin

  Zadávateľ:
Mesto Martin
  Predpokladaná hodnota:
1.200.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.02.2021
  Dátum zverejnenia:
11.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Martin
IČO: 00316792
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kohútová
Telefón: +421 434204157 / 908740339
Fax: +421 43434204230
Email: marta.kohutova@martin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
Hlavná adresa(URL): http://www.martin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin
Referenčné číslo: VO/1/2021/SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233223-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin asfaltom AC 11 v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129) v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a opravy alebo rekonštrukcie poškodenia komunikácií zámkovou dlažbou v súlade s STN 736101 a STN 736133 v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Pri opravách a rekonštrukciách komunikácií asfaltom AC 11 sa jedná sa o opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 počas celého roka, ale v malých častiach do 100 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň a vždy maximálne na 30 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Pri opravách a rekonštrukciách zámkovou dlažbou sa jedná o opravy a rekonštrukcie komunikácií zámkovou dlažbou počas celého roka, ale v malých častiach do 30 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň a vždy maximálne na 10 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Práce na oprave a rekonštrukcii mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk (predmet diela) budú realizované v priebehu rokov 2021-2022 na základe výzvy objednávateľa, s uvedením konkrétneho termínu plnenia a podľa závažnosti poškodenia komunikácie, chodníka, parkoviska pri bežných opravách a rekonštrukciách alebo do 12 hodín pri havarijných opravách a rekonštrukciách.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 200 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Opravy a rekonštrukcie komunikácií mesta Martin asfaltom AC 11
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
45232424-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie mesta Martin - katastrálne územie Martin
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin asfaltom AC 11 v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129). Práce na oprave a rekonštrukcii mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk (predmet diela) budú realizované v priebehu rokov 2021-2022 na základe výzvy objednávateľa, s uvedením konkrétneho miesta, rozsahu, termínu plnenia a podľa závažnosti poškodenia komunikácie, chodníka, parkoviska pri bežných opravách a rekonštrukciách alebo do 12 hodín pri havarijných opravách a rekonštrukciách. Pri opravách a rekonštrukciách komunikácií asfaltom AC 11 sa jedná sa o opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 počas celého roka, ale v malých častiach do 100 m2.
Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň a vždy maximálne na 30 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Začatie vykonávania diela (pri bežných opravách a rekonštrukciách): do 2 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa v zmysle čl. VII. bod 7.1 Zmluvy o dielo súťažných podkladov.
Ukončenie a odovzdanie diela (pri bežných opravách a rekonštrukciách): do 5 dní od začatia vykonávania diela.
Začatie vykonávania diela (pri havarijných opravách a rekonštrukciách): do 12 hodín od doručenia výzvy objednávateľa v zmysle čl. VII. bod 7.1 Zmluvy o dielo týchto súťažných podkladov,
Ukončenie a odovzdanie diela (pri havarijných opravách a rekonštrukciách): do 12 hodín od začatia vykonávania diela.
Bližšie určenie miesta diela sa uskutoční najneskôr do 2 dní od doručenia výzvy objednávateľa (pri bežných opravách a rekonštrukciách) alebo do 12 hodín (pri havarijných opravách a rekonštrukciách).
V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska (miesta opravy alebo rekonštrukcie) v dohodnutom
termíne, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní (hodín), ako trvalo omeškanie objednávateľa. Opravy a rekonštrukcie komunikácií mesta Martin asfaltom AC 11 zahŕňajú (v jednotkovej cene za 1 m2)
- Vyrezanie poškodeného miesta;
- Príprava poškodenej časti komunikácie: frézovanie, búranie odvoz a ekologická likvidácia poškodených vrstiev
(potrebné zdokladovať);
- Vyčistenie miesta opravy alebo rekonštrukcie od nečistôt stlačeným vzduchom (dúchadlo, kompresor);
- Dodanie a nastriekanie spojovacej asfaltovej vrstvy (0,5 kg/ m2);
- Dodanie a strojné položenie finišérom nového asfaltu AC 11 v hrúbke 6 cm so zhutnením vibračným valcom nad 3
tony s dodržaním odtokových podmienok komunikácie;
- Zaliatie spojovacích špár medzi starým a novým asfaltom asfaltovou zálievkou (vrátane dodania materiálu).

V prílohe je potrebné oceniť aj ostatné, možné činnosti súvisiace s opravou alebo rekonštrukciou poškodenia
komunikácie, ktoré sú podrobne vymedzené na konkrétnu časť predmetu zákazky v časti B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, predmetu zákazky" uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
23,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky na jednotlivé časti (v jednotkovej cene za 1 m2):
Časť 1 - Opravy a rekonštrukcie komunikácií mesta Martin asfaltom AC 11
- Predpokladaná hodnota zákazky (v jednotkovej cene za 1 m2) = 23,33 Eur bez DPH
Predmet plnenia sa bude vykonávať maximálne do výšky 360 000,00 Eur s DPH/ročne.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Opravy a rekonštrukcie komunikácií mesta Martin zámkovou dlažbou
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
45432112-2
45232424-0
45232451-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie mesta Martin - katastrálne územie Martin
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin zámkovou dlažbou v
súlade s STN 736101 a STN 736133 v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Pri opravách a rekonštrukciách zámkovou dlažbou sa jedná o opravy a rekonštrukcie komunikácií zámkovou dlažbou počas celého roka, ale v malých častiach do 30 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň a vždy maximálne na 10 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Práce na oprave a rekonštrukcii mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk (predmet diela) budú realizované v
priebehu rokov 2021-2022 na základe výzvy objednávateľa, s uvedením konkrétneho termínu plnenia a podľa závažnosti poškodenia komunikácie, chodníka, parkoviska pri bežných opravách a rekonštrukciách alebo do 12 hodín pri havarijných opravách a rekonštrukciách.
Začatie vykonávania diela (pri bežných opravách a rekonštrukciách): do 2 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa v zmysle čl. VII. bod 7.1 Zmluvy o dielo súťažných podkladov.
Ukončenie a odovzdanie diela (pri bežných opravách a rekonštrukciách): do 5 dní od začatia vykonávania diela.
Začatie vykonávania diela (pri havarijných opravách a rekonštrukciách): do 12 hodín od doručenia výzvy objednávateľa v zmysle čl. VII. bod 7.1 Zmluvy o dielo týchto súťažných podkladov,
Ukončenie a odovzdanie diela (pri havarijných opravách a rekonštrukciách): do 12 hodín od začatia vykonávania diela.
Bližšie určenie miesta diela sa uskutoční najneskôr do 2 dní od doručenia výzvy objednávateľa (pri bežných opravách a rekonštrukciách) alebo do 12 hodín (pri havarijných opravách a rekonštrukciách).
V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska (miesta opravy alebo rekonštrukcie) v dohodnutom
termíne, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní (hodín), ako trvalo omeškanie objednávateľa.
Opravy a rekonštrukcie komunikácie mesta Martin zámkovou dlažbou zahŕňajú (v jednotkovej cene za 1 m2) a je potrebné dodržať STN 736101 a STN 736133:
- Rozobratie starej zámkovej dlažby (prípadne vybúranie liateho asfaltu, betónu, asfaltobetónu odrezanie
opravovanej časti od neopravovanej) a ostatných podkladných vrstiev na poškodenom mieste komunikácie do
hĺbky min. 34 cm od vrchnej plochy novej komunikácie. Odvoz a ekologická likvidácia poškodených vrstiev
(potrebné zdokladovať);
- Zhutnenie podložia vibračnou nohou (vibračnou platňou, valcom,...);
- Dodanie, rozhrnutie a zhutnenie štrkodrvy 16-63 (min. 15 cm) zhutňovanej po vrstvách;
- Dodanie, rozhrnutie a zhutnenie štrkopiesku, šotoliny 0-32 B (cca 10 cm) zhutňovanej po vrstvách;
- Vyrovnanie podkladu štrkom 4-8 v hrúbke 3 cm;
- Dodanie uloženie betónovej zámkovej dlažby hr. 6 cm s dodržaním odtokových podmienok komunikácie, vrátane
zapieskovania špár (štrkopieskom 0-2);
- Zhutnenie a vyrovnanie dlažby vibračnou platňou (s gumenou podložkou).

S opravou a rekonštrukciou poškodenia komunikácie súvisia aj ostatné a ďalšie činnosti funkčnej špecifikácie predmetu zákazky, ktoré je potrebné ako samostatnú prílohu oceniť (cena s DPH):
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
66,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky na jednotlivé časti (v jednotkovej cene za 1 m2):
Časť 2 - Opravy a rekonštrukcie komunikácií mesta Martin zámkovou dlažbou
- Predpokladaná hodnota zákazky (v jednotkovej cene za 1 m2) = 66,67 Eur bez DPH
Predmet plnenia sa bude vykonávať maximálne do výšky 360 000,00 Eur s DPH/ročne.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač
preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3,resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.
1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je ustanovené inak:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods.2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Uchádzač alebo záujemca je povinný predložiť k splneniu podmienok účasti uchádzačov doklady podľa ustanovenia § 32 odseku 1 písm. a) a v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Predmetné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok a verejný obstarávateľ ich určil v súlade s ustanovením § 32 a § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa jeho finančného a ekonomického postavenia predložením nasledovných dokladov - podmienky účasti sú určené samostatne pre každú časť zákazky:
2.1 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) kladné vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej banky/zahraničných bánk, v ktorej/ktorých je uchádzač klientom o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač predloží požadované vyjadrenie od každej banky, v ktorej má otvorený účet a záväzky. Vyjadrenie banky musí byť aktuálne, vydané bankou, nie staršie ako tri (3) mesiace ku dňu predloženia ponúk. Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky môže byť i prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru v období realizácie zmluvného vzťahu (20 mesiacov).
Vo vyjadrení musí byť uvedené:
a)že zostatok na účte uchádzača nebol po určený čas v nepovolenom debete,
b)v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
c)uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním.
Okrem vyjadrenia banky(bánk), predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky okrem
tej/tých, od ktorej/ktorých vyjadrenie/vyjadrenia predložil.
2.2 Podľa § 33 ods. 2 uchádzač na preukázanie ekonomického a finančného postavenia môže využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
2.3 Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, podmienky
finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní preukazuje skupina spoločne.
2.4 Splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať vyplneným
jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením, pričom z predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom uchádzač alebo záujemca spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode 25.9 Súťažných podkladov, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené formulárom JED alebo čestné vyhlásenie predkladajú
verejnému obstarávateľovi uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Formulár JED v editovanej forme je možné stiahnuť z webového sídla Úrad pre verejné obstarávanie.

Ostatné podmienky a odôvodnenie primeranosti podmienok ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona sú uvedené v Súťažných podkladoch
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky a odôvodnenie primeranosti podmienok ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona
sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 a primeranosti podmienok účasti sú
uvedené v Súťažných podkladoch, samostatne pre každú časť zákazky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 a primeranosti podmienok účasti sú
uvedené v Súťažných podkladoch, samostatne pre každú časť zákazky
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov a záujemcov záväzné. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu v EUR, ktorá je odvodená z cenníku jednotlivých prác (jednotkových cien) a počtu objednaných a opravených alebo rekonštruovaných štvorcových metrov komunikácií a pod.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ Mesto Martin uzavrie na základe výsledku elektronickej aukcie Zmluvu o dielo č. 1/B/2021 a
2/B/2021 podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami a podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
samostatne na každú časť zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ na uvedený predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v časti F. - Súťažných podkladov.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.03.2021 10:30
Miesto: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela. Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli
http://www.evoportal.sk/. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty/informácie počas lehoty na predkladanie ponúk uverejňovať aj v profile VO.
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ostatným
informáciám potrebných na vypracovanie ponuky, a to v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO
(www.uvo.gov.sk) ako aj na portáli EVO.eBIT portal, stránka www.evoportal.sk, počas celého procesu verejného
obstarávania, týmto odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného
obstarávania sledovali profil verejného obstarávateľa na uvedenom webovom sídle alebo portál EVO.eBIT portal.
3. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na
portáli http://www.evoportal.sk/.
4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/.
5. Verejný obstarávateľ Mesto Martin si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo samostatne na každú časť zákazky v stanovenej lehote viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v prípade:
- ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy - úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e-aukcie) bola opäť
vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny, resp. s ktorou uzavrie zmluvu o
dielo a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému Mesta Martin, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní.
7.Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po
vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov.
Predpokladaný termín e aukcií pre Časť 1:
Predpokladaný termín sprístupnenia a začatia elektronickej aukcie:
09.03.2021 o 09,00 hod.
Predpokladaný termín ukončenia elektronickej aukcie
09.03.2021 o 09,30 hod.
(v prípade posúvania času predpokladaný)
Predpokladaný termín e aukcií pre Časť 2:
Predpokladaný termín sprístupnenia a začatia elektronickej aukcie:
09.03.2021 o 09,30 hod.
Predpokladaný termín ukončenia elektronickej aukcie
09.03.2021 o 10,00 hod.
(v prípade posúvania času predpokladaný)
Pre stanovenie celkovej ceny diela je záväzná jednotková cena za opravu alebo rekonštrukciu 1 m2 a jednotkových cien ďalších možných činností súvisiacich s prácami.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania podlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne uvedených možností.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.02.2021