Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2

  Zadávateľ:
Generálny investor Bratislavy (GIB)
  Predpokladaná hodnota:
1.500.566,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.02.2021
  Dátum zverejnenia:
11.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Generálny investor Bratislavy (GIB)
IČO: 00698393
Záporožská 5, 85292 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Langšadlová
Telefón: +421 259356738 / 259356700
Fax: +421 259356724
Email: anna.langsadlova@gib.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430239
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia hlavného mesta
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Investície a výstavba hlavného mesta
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia zahŕňa sanáciu staticky narušených nosných konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukciu strešného plášťa, nové inštalácie, zabudovanie vzduchotechniky, nové podlahy, okenné a dverné otvory, vytvorenie akustických priestorov zabudovaním akustických konštrukcií, nové povrchové úpravy zvislých a podhľadových konštrukcií.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 500 566,29 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Bratislava, MČ Bratislava-Ružinov, ul. Uránová 2
NUTS kód: SK01
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia zahŕňa sanáciu staticky narušených nosných konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukciu strešného plášťa, nové inštalácie, zabudovanie vzduchotechniky, nové podlahy, okenné a dverné otvory, vytvorenie akustických priestorov zabudovaním akustických konštrukcií, nové povrchové úpravy zvislých a podhľadových konštrukcií.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 500 566,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 11:00
Miesto: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5,852 92 Bratislava, Slovenská republika
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.02.2021