Poskytnutie typizovaných SLA (Service Level Agreement) služieb prevádzky a údržby aplikačných modulov KIS SNAS a súborového úložiska

  Zadávateľ:
Slovenská národná akreditačná služba
  Predpokladaná hodnota:
686.334,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.02.2021
  Dátum zverejnenia:
11.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská národná akreditačná služba
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30809673
Karloveská 63, 84000 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lovecký
Telefón: +421 948297423
Fax: +421 265421365
Email: peter.lovecky@snas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/7935
Hlavná adresa(URL): http://www.snas.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytnutie typizovaných SLA (Service Level Agreement) služieb prevádzky a údržby aplikačných modulov KIS SNAS a súborového úložiska
II.1.2) Hlavný kód CPV
72267100-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú služby poskytované na Komplexnom informačnom systéme SNAS (KIS SNAS) verejného obstarávateľa. Odkaz na opis súčasného stavu, rozsah ako aj požiadavky na služby sú uvedené v kapitole B.1 Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
686 334,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72200000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sídlo verejného obstarávateľa - Karloveská 63, 840 00 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
II.2.4) Opis obstarávania:
a)Iniciačné licencie a služby pre pokračovanie / čiastočné nahradenie / nahradenie riešenia Komplexného informačného systému SNAS (KIS SNAS) za dodržania prevádzkyschopnosti a bezpečnosti prevádzky KIS SNAS, ak si to začatie poskytovania služieb podľa bodov b) a c) vyžaduje,
b)maintenance, služby servisnej podpory a prevádzky v cloud prostredí KIS SNAS a jeho integračných rozhraní,
c)služby technickej podpory a rozvoja modulov KIS SNAS.

Odkaz na opis súčasného stavu, rozsah ako aj požiadavky na služby sú uvedené v kapitole B.1 Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
686 334,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Podrobné vymedzenie podmienok osobného postavenia sú stanovené v dokumentoch k verejnému obstarávaniu.

Nakoľko verejný obstarávateľ nemá prístup k dokladom podľa § 32 ods. 2 ZVO prostredníctvom informačných systémov verejnej správy, uchádzač, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov je povinný predložiť všetky doklady v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.03.2021 10:00
Miesto: sídlo verejného obstarávateľa - Karloveská 63, 840 00 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk: S použitím funkcionality on-line sprístupnenia ponúk - t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk. Bližšie pozri bod 22.1 Súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom IS EVO, ktorý je dostupný na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html (IS EVO ver. 18.0), okrem osobitných prípadov komunikácie a výmeny informácií výslovne uvedených inak v súťažných podkladoch. Bližšie ku komunikácii pozri bod 10 súťažných podkladov.
2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške 25 000,- EUR. Bližšie k podmienkam zloženia zábezpeky pozri bod 15 Súťažných podkladov.
3. Elektronická ponuka uchádzača sa predkladá v zmysle § 66 ods. 7 ZVO ako jednoetapová (t. j. bez rozdelenia na časti Ostatné a Kritériá).
4. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
5. Podrobné podmienky a požiadavky k tomuto verejnému obstarávaniu sú uvedené vo zverejnených Súťažných podkladoch na profile verejného obstarávateľa, ako aj v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a zverejnených na profile verejného obstarávateľa.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.02.2021