Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií

  Zadávateľ:
Slovak Business Agency
  Predpokladaná hodnota:
1.941.321,92 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.02.2021
  Dátum zverejnenia:
11.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovak Business Agency
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845301
Miletičova 23, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Daniel Mikuščák
Telefón: +421 918600969
Email: mikuscak@sbagency.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8313
Hlavná adresa(URL): http://www.sbagency.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
Referenčné číslo: SBA_HW
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup a komplexná dodávka výpočtovej techniky a periférií, súvisiace predinštalácie, montáž, ak si to povaha zariadenia vyžaduje a záručný servis. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s dodaním tovaru majú byť súčasťou kúpnej ceny. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí:
1. časť: Servre a príslušenstvo k nim
2. časť: PC a NTB a príslušenstvo k nim
3. časť: Software
4. časť: Periférne zariadenia
5. časť: Priemyselné periférie
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 941 321,92 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Servre a príslušenstvo k nim
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48820000-2
32580000-2
48710000-8
30236000-2
60000000-8
51600000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Karadžičova 2/A, 821 09 Bratislava a všetky krajské mestá
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti predmetu zákazky je nákup a dodávka serverovej infraštruktúry, súvisiace predinštalácie, montáž, ak si to povaha zariadenia vyžaduje a záručný servis. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s dodaním tovaru majú byť súčasťou kúpnej ceny.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
647 623,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 313031H810 - Podpora internacionalizácie MSP
313031I870 - Národný projekt NPC v regiónoch
313041I861 - Národný projekt NPC II - BA kraj
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa.
Časť: 2
II.2.1) Názov
PC a NTB a príslušenstvo k nim
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30210000-4
30213000-5
30214000-2
30234000-8
30237000-9
60000000-8
51600000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Karadžičova 2/A, 821 09 Bratislava a všetky krajské mestá
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti predmetu zákazky je nákup a dodávka stolných počítačov a notebookov vrátane príslušenstva, súvisiace predinštalácie, montáž, ak si to povaha zariadenia vyžaduje a záručný servis. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s dodaním tovaru majú byť súčasťou kúpnej ceny.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
427 183,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 313031H810 - Podpora internacionalizácie MSP
313031I870 - Národný projekt NPC v regiónoch
313041I861 - Národný projekt NPC II - BA kraj
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Software
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
48200000-0
48300000-1
48500000-3
48600000-4
48700000-5
48820000-2
48900000-7
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Karadžičova 2/A, 821 09 Bratislava a všetky krajské mestá
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti predmetu zákazky je nákup a dodávka sotvérového vybavenia, súvisiace predinštalácie, ak si to povaha tovaru vyžaduje a záručný servis. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s dodaním tovaru majú byť súčasťou kúpnej ceny.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
461 691,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 313031H810 - Podpora internacionalizácie MSP
313031I870 - Národný projekt NPC v regiónoch
313041I861 - Národný projekt NPC II - BA kraj
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Periférne zariadenia
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30232000-4
30232100-5
38652100-1
31711410-0
32550000-3
32333200-8
38651600-9
60000000-8
51600000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Karadžičova 2/A, 821 09 Bratislava a všetky krajské mestá
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti predmetu zákazky je nákup a dodávka periférnych zariadení, súvisiace predinštalácie, montáž, ak si to povaha zariadenia vyžaduje a záručný servis. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s dodaním tovaru majú byť súčasťou kúpnej ceny.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
183 870,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 313031H810 - Podpora internacionalizácie MSP
313031I870 - Národný projekt NPC v regiónoch
313041I861 - Národný projekt NPC II - BA kraj
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Priemyselné periférie
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30216110-0
42610000-5
38636100-3
42991200-1
60000000-8
51600000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Karadžičova 2/A, 821 09 Bratislava a všetky krajské mestá
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti predmetu zákazky je nákup a dodávka priemyselných periférnych zariadení, súvisiace predinštalácie, montáž, ak si to povaha zariadenia vyžaduje a záručný servis. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s dodaním tovaru majú byť súčasťou kúpnej ceny.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
220 953,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 313031H810 - Podpora internacionalizácie MSP
313031I870 - Národný projekt NPC v regiónoch
313041I861 - Národný projekt NPC II - BA kraj
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
(2) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych
subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(4) Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a podľa § 34 ods. 3 ZVO a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
(5) V zmysle §32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných
systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: (1) Doklady podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky
(2) Doklady podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate
(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa ekonomického a
finančného postavenia spoločne.
(3) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi
mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
(4) Pre určenie výšky obratu sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa bodu 1 - § 33 ods. 1 písm. a) Vyjadrením banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banke (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banky (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke a to za predchádzajúce tri roky až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti okrem exekučného príkazu, ktorý sa vzťahuje len na aktuálny stav. Každé vyjadrenie musí byť aktuálne a vydané bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nie staršie ako 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky. K vyjadreniu banky a/alebo pobočky zahraničnej banky verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia uchádzača, že má otvorené účty len v bankách a/alebo pobočkách zahraničných bánk, od ktorých predložil vyjadrenie. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Upozorňujeme uchádzača, že výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie niektorým z určených dokladov v tejto požiadavke, obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie.

Podľa bodu 2 - § 33 ods. 1 písm. d) Uchádzač predloží na preukázanie obratu Výkazy ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva), resp. ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača (ak má uchádzač sídlo/miesto podnikania mimo územia SR), najviac za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti.
Doklady predloží uchádzač ako originály potvrdené príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine sídla/miesta podnikania uchádzača, alebo ich úradne overené fotokópie. V prípade ich zverejnenia v Registri účtovných závierok si požadované skutočnosti overí verejný obstarávateľ priamo z Registra účtovných závierok (www.registeruz.sk).
Uchádzač musí týmto spôsobom preukázať súhrnný obrat za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti v minimálnej polovičnej výške predpokladanej hodnoty zákazky pre danú časť uvedenú v Oznámení. V prípade ak predkladá
ponuku na viac častí uvedená hodnota bude súčet hodnôt pre jednotlivé časti.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: (1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona
(Uvedená lehota je 36 mesiacov predvádzajúcich dátumu zverejnenia zákazky vo vestníku EU).
(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a
opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
(4) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 3 uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa bodu 1) - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky v minimálne nasledovnej úrovni:
a) Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej polovičnej výške predpokladanej hodnoty zákazky pre príslušnú časť na ktorú uchádzač prekladá ponuku. V prípade ak predkladá ponuku na viac častí uvedená hodnota bude súčet hodnôt pre jednotlivé časti.
Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením:
a) Certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky
ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality, a ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v návrhu obchodných podmienok v časti B.3 a opise predmetu zákazky v časti B.1 súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Všetky podrobnosti o priebehu elektronickej aukcie sú uvedené v časti B.4 súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.03.2021 11:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije v tomto verejnom obstarávaní elektronickú aukciu, otváranie ponúk je v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
(1) Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške:
25 000 EUR pre časť 1, 20 000 EUR pre časť 2, 20 000 EUR pre časť 3, 8 000 EUR pre časť 4, 10 000 EUR pre časť 5. Podrobnosti sú uvedené v bode 15 súťažných podkladov.
(2) Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g) ZVO.
(3) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
(4) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje podmienky účasti musia byť predložené ako
scany originálnych dokumentov alebo ich úradne osvedčených kópií. Ak je doklad vydávaný v elektronickej forme je
možné predložiť jeho elektronickú podobu.
(5) Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné doklady a certifikáty vydané orgánmi z iných
štátov ako aj iné dôkazy predložené uchádzačom, rovnocenné požiadavkami na vystavenie príslušného dokladu.
(6) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom
jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci
zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.
Podľa § 55 ods. 1 zákona, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.02.2021