Zneškodnenie odpadov

  Zadávateľ:
Technické a záhradnícke služby Michalovce
  Predpokladaná hodnota:
198.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.02.2021
  Dátum zverejnenia:
11.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technické a záhradnícke služby Michalovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00186490
Partizánska 55, 07101 Michalovce
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Stanislav Kaločay
Telefón: +421 566403812
Fax: +421 56566403800
Email: stanislav.kalocay@tazsmi.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/790
Hlavná adresa(URL): www.tazsmi.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zneškodnenie odpadov
Referenčné číslo: TED98/2021-044397
II.1.2) Hlavný kód CPV
90513000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne podľa ekvivalentných právnych noriem platných v členských krajinách podľa sídla uchádzača.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
198 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne podľa ekvivalentných právnych noriem platných v členských krajinách podľa sídla uchádzača. Verejný obstarávateľ zabezpečí vyzbieranie odpadu a priebežný odvoz na skládku poskytovateľa služby. Následné zneškodňovanie odpadu zabezpečí poskytovateľ služby. Celkové predpokladané množstvo odpadu je 6 000 ton počas trvania zmluvy t.j. od 01.07.2021do 31.12.2021.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
198 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona dokladmi
podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
2. Uchádzač alebo záujemca nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa §
32 ods. 3 zákona, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy
podľa osobitného predpisu, to znamená:
vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona platí, že ak uchádzač alebo
záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa
odseku § 32 ods.1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov,
vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona platí, že verejný
obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho,
že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku. K ostatným podmienkam v rámci tohto ustanovenia platí, že verejný
obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.OverSi.gov.sk,
vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona o verejnom
obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli
www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
3. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona predložením platného potvrdenia úradu o jeho zapísaní do
zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona,
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad
predložený uchádzačom.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v tomto prípade platí, že verejný
obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti členom skupiny overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri
osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 32 zákona.
5. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač alternatívne preukázať aj spôsobom podľa § 39 zákona o
verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenie podmienok
účasti určené verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom
(JED).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete, prostredníctvom certifikovaného aukčného modulu Elektronického kontraktačného systému a jeho programového vybavenia pre elektronickú aukciu. Aukčný poriadok pre elektronickú aukciu na najnižšiu cenu je uvedený v prílohe č. 4 súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 025-060082
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2021 10:15
Miesto: Neverejné otváranie ponúk z dôvodu použitia elektronickej aukcie, elektronicky, spôsobom určeným
funkcionalitou EKS, sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na mieste a v čase uvedenom v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, na Elektronickej tabuli zriadenej v rámci postupu zadávania tejto
zákazky a v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady, informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia
podmienok účasti, ktoré je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile verejného obstarávateľa,
budú odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet
zákazky v Úradnom vestníku Európskej únie bezodplatne, úplne a priamo prístupné na: https://eo.eks.sk/
ElektronickaTabula/Detail/1899
2. Verejný obstarávateľ vylúči v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií má odôvodnené podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
3.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona o
verejnom obstarávaní a v súlade so súťažnými podkladmi. Systém Elektronické obstarávanie (ďalej len EO)použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej
len EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: https://eo.eks.sk/.
Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom
znení),ktorý je zverejnený na EKS, sú upravené v rozsahu zákona o verejnom obstarávaní základné podmienky
používania EO najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo
vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane
doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. III. Komunikácia a doručovanie. Priamy odkaz:
https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktuaIneUcinne/10.
Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v
súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabuIa/DetaiI/1899
Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto
internetovú adresu bude tiež zverejnený v profile verejného obstarávateľa na web stránke Úradu pre verejné
obstarávanie.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať
Elektronickú tabuľu tejto zákazky https://eo.eks.sk/EIektronickaTabuIa/DetaiI/1899
4. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
5. Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.
jej zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač.
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.02.2021