Parkovisko Okružná 7 – 9 a autobusová zastávka

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
249.071,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.02.2021
  Dátum zverejnenia:
10.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová
Telefón: +421 333236343
Email: renata.gregusova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Parkovisko Okružná 7 – 9 a autobusová zastávka
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Parkovisko Okružná 7 9 a autobusová zastávka - PD spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o., Univerzitná 8498/25, 01008 Žilina v 11/2019. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác parkoviska, chodníka a autobusového zálivu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
249 071,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45223300-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Okružná ulica 7 9 v Trnave
II.2.4) Opis obstarávania
Zámerom je zriadenie zastávkového pruhu pre autobusovú dopravu a parkovacej plochy pre osobné vozidlá na pravej strane Okružnej ulice, v meste Trnava, v smere linky Sibírska J. Bottu park J. Kráľa. Zastávkový pruh nahradí existujúcu zástavku Okružná, v súčasnosti umiestnenú v jazdnom pruhu. Návrh rieši samostatný zastávkový pruhu len v jednom smere. Súčasťou bude aj nový prístrešok pre cestujúcich s minimálnymi parametrami pôvodného. Nástupište autobusovej zastávky je navrhnuté s použitím bezbariérového zastávkového obrubníka (BZO) s výškou 20cm nad obrusnou vrstvou zastávkového pruhu. Realizácia obsahuje aj úpravu blízkych priechodov pre chodcov a ich nasvietenie podľa požiadaviek STN s prihliadnutím na priestorové možnosti vyplývajúce z existujúcej zástavby. Zástavkový pruh a parkovacia plocha sú navrhnuté na úkor existujúceho chodníka pre peších, ktorý sa odsunie do novej polohy pozdĺž týchto objektov. Súčasťou nového chodníka bude aj nová čakacia plocha a nástupište autobusovej zastávky Okružná. Pozdĺž nového úseku chodníka pre peších bude aj riešené nové verejné osvetlenie pomocou LED svietidiel.
Nová parkovacia plocha je navrhnutá pre vozidlá skupiny O1 so šikmým státím pod uhlom 45°. Parkovacia plocha je navrhnutá s dláždeným povrchom umožňujúcim vsakovanie povrchových vôd. Chodník pre peších je navrhnutý s povrchom z betónovej dlažby. Zastávkový pruh je navrhnutý s cementobetónovým krytom.
Členenie stavby na stavebné objekty podľa projektovej dokumentácie:
SO 01 Spevnené plochy
SO 02 Verejné osvetlenie
SO 03 Sadové úpravy
SO 04 Mobiliár
SO 05 Úprava vedení,

Bližšia špecifikácie prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, sú uvedené v projektovej dokumentácii a ostatných dokumentoch k zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
249 071,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy.
/§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným
vyhlásením.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa
ZVO.
V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie
úradne overených fotokópií originálnych dokladov.
Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z
ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému Josephine. V prípade, že sú
doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou
povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho
úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 3 stavby obdobného charakteru za predchádzajúcich 5
rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne jedna z nich musí zahŕňať realizáciu stavby, kde sú
realizované práce a dodávky obdobného charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky s min. nákladmi 50 000,-
eur bez DPH s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZVO.
Za stavebné práce obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje výstavbu pozemných komunikácií (parkoviská,
miestne komunikácie, spevnené plochy, chodníky, námestia).
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v
zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne
spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú
úroveň spôsobilosti.
Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady vyplneným jednotným európskym dokumentom alebo
použiť čestné vyhlásenie. Uchádzač môže v JEDe prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja (alfa) uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zmluva o dielo bude s úspešným uchádzačom uzatvorená po zabezpečení úplného krytia finančných prostriedkov na túto zákazku v rozpočte mesta. Predpoklad začatia prác je najneskôr v mesiaci apríl 2021, ak budú finančné prostriedky v rozpočte mesta zabezpečené skôr, tak začatie prác bude ihneď po podpise zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 10:30
Miesto: Trnava, Radnica, Ulica Hlavná č. 1, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, I. posch., kancelária odboru verejného obstarávania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky a bude prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE. V súčasnosti nedokážeme predvídať ďalší vývoj a plánované opatrenia vlády SR súvisiace s krízou spôsobenou ochorením COVID 19, preto nebude možná osobná účasť uchádzačov na otváraní ponúk.
Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou..
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
3. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač
dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto
upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho
predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný
obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa
zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
4. V predmetnom verejnom obstarávaní sú zadefinované sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ uplatňuje
prostredníctvom osobitných podmienok plnenia zmluvy (článok 14 zmluvy o dielo) sociálny aspekt v súlade s
ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v platnom znení a ustanoveniami §8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) prostredníctvom realizácie dočasných vyrovnávacích opatrení.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.02.2021