Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
709.237,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.02.2021
  Dátum zverejnenia:
10.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Mrázová
Telefón: +421 456945157
Email: zuzana.mrazova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Hlavná adresa(URL): http://svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina
Referenčné číslo: CS SVP PR 443/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45246400-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Podľa projektovej dokumentácie je stavba rozdelená do dvoch etáp.

Zvolenská Slatina ochranné opatrenia na toku Slatina I. etapa
V zastavanom území obce na ul. Pod hájom je navrhnuté vybudovanie protipovodňovej ochrany v podobe brehových múrov v dĺžke 224,35 m, s hrádzovým priepustom vyústeného do rieky Slatina cez výpustný objekt so spätnou klapkou. Na ochranu daného územia pred vodami z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je navrhnutý pozdĺž miestnej komunikácie protipovodňový ochranný múr.

Stavba je členená na stavebné objekty:
SO 01 Ochranný protipovodňový múr na ulici Pod hájom
SO 02 Ochranný protipovodňový múr pri miestnej komunikácii

Zvolenská Slatina ochranné opatrenia na toku Slatina II. etapa
Navrhnutá protipovodňová ochrana je riešená ochrannými múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka na povodňový prietok Q100 vodného toku Slatina s 33 cm bezpečnosťou. Úprava Rybného potoka pozostáva z dvoch úsekov.

V prvom úseku je navrhnutá celokorytová úprava, kde koryto bude mať tvar lichobežníka o šírke v dne 1,5 m s opevnením brehov do výšky 0,8 m kamennou dlažbou. Vo vzdialenosti 3,5 m od osi budú umiestnené brehové múriky. Druhý úsek v súbehu zo štátnou cestou I/16 má len ľavostranný brehový múr a do koryta potoka sa nezasahuje. V danej etape stavby budú vybudované dva hrádzové priepusty a uskutočnené preložky káblov vo vlastníctve ŽSR a Slovak Telekom.

Stavba je členená na stavebné objekty:
SO 01 Úprava Rybného potoka
SO 02 Hrádzový priepust č. 1
SO 03 Hrádzový priepust č. 2
SO 04 Preložka DK ŽSR
SO 05 Preložka káblov zabezpečovacieho zariadenia ŽSR
SO 06 Preložka DOK ŽSR
SO 07 Preložka DOK Slovak Telekom
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
709 237,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastrálne územie Zvolenská Saatina
II.2.4) Opis obstarávania
Podľa projektovej dokumentácie je stavba rozdelená do dvoch etáp.

Zvolenská Slatina ochranné opatrenia na toku Slatina I. etapa
V zastavanom území obce na ul. Pod hájom je navrhnuté vybudovanie protipovodňovej ochrany v podobe brehových múrov v dĺžke 224,35 m, s hrádzovým priepustom vyústeného do rieky Slatina cez výpustný objekt so spätnou klapkou. Na ochranu daného územia pred vodami z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je navrhnutý pozdĺž miestnej komunikácie protipovodňový ochranný múr.

Stavba je členená na stavebné objekty:
SO 01 Ochranný protipovodňový múr na ulici Pod hájom
SO 02 Ochranný protipovodňový múr pri miestnej komunikácii

Zvolenská Slatina ochranné opatrenia na toku Slatina II. etapa
Navrhnutá protipovodňová ochrana je riešená ochrannými múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka na povodňový prietok Q100 vodného toku Slatina s 33 cm bezpečnosťou. Úprava Rybného potoka pozostáva z dvoch úsekov.

V prvom úseku je navrhnutá celokorytová úprava, kde koryto bude mať tvar lichobežníka o šírke v dne 1,5 m s opevnením brehov do výšky 0,8 m kamennou dlažbou. Vo vzdialenosti 3,5 m od osi budú umiestnené brehové múriky. Druhý úsek v súbehu zo štátnou cestou I/16 má len ľavostranný brehový múr a do koryta potoka sa nezasahuje. V danej etape stavby budú vybudované dva hrádzové priepusty a uskutočnené preložky káblov vo vlastníctve ŽSR a Slovak Telekom.

Stavba je členená na stavebné objekty:
SO 01 Úprava Rybného potoka
SO 02 Hrádzový priepust č. 1
SO 03 Hrádzový priepust č. 2
SO 04 Preložka DK ŽSR
SO 05 Preložka káblov zabezpečovacieho zariadenia ŽSR
SO 06 Preložka DOK ŽSR
SO 07 Preložka DOK Slovak Telekom
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
709 237,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia
II.2.14) Doplňujúce informácie
S ohľadom na bod II.2.7) tejto výzvy verejný obstarávateľ dopĺňa, že lehota uskutočnenia stavebných prác je do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo alebo do 30.06.2023, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v celej výzve len Zákon o VO). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) Zákona o VO,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzenú kapacitu sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú
komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu .pdf a ocenený výkaz výmer predložiť len vo formáte .xls/.xlsx (excel) v neuzamknutom súbore.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 10:00
Miesto: sídlo verejného obstarávateľa - Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom poverenia (splnomocnenia) na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 20.000 EUR. Banková záruka alebo poistenie záruky musí byť súčasťou elektronickej ponuky. Písomný originál bankovej záruky alebo poistenia záruky musí byť doručený verejnému obstarávateľovi do podateľne. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
2) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
3) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
4) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.
5) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho dokumentu (GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.
6) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil doklady uvedené v bode
bode 27.5 súťažných podkladov.
7) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8) Verejný obstarávateľ je povinný uhradiť faktúru do 60 dní odo dňa jej doručenia.
9) Verejný obstarávateľ upozorňuje na uplatnenie inštitútu zádržného, zábezpeky, zmluvné pokuty a poistenie uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
10) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v zmysle podmienok uvedených v prílohe číslo 2 súťažných podkladov (návrh zmluvy o dielo), zmluva o dielo nadobudne účinnosť
- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády, alebo
- dňom nasledujúcim po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP pre realizáciu Diela, alebo
- dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly (štandardná ex-post kontrola verejného obstarávania Zákazky) vykonanej poskytovateľom, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania Zákazky (po doručení správy z kontroly verejnému obstarávateľovi), alebo v rámci ktorej verejný obstarávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,
podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.02.2021