Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

  Zadávateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
09.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.02.2021
  Dátum zverejnenia:
10.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50349287
Štefánikova 15, 81105 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Hudec
Telefón: +421 220928102
Email: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008
Hlavná adresa(URL): https://www.mirri.gov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Referenčné číslo: 4/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
60400000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je komplexné a operatívne poskytovanie služieb spojených so zabezpečením jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy zamestnancov verejného obstarávateľa a osôb určených verejným obstarávateľom pri zahraničných pracovných cestách v ekonomickej triede v závislosti od požiadavky verejného obstarávateľa z Viedne (letisko Schwechat) alebo z Bratislavy do destinácií v zmysle časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ stanovil maximálne množstvá leteniek na obdobie 36 mesiacov alebo do vyčerpania finančných prostriedkov (predpokladaná hodnota zákazky vo výške 1 570 997,31 EUR bez DPH), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Verejný obstarávateľ požaduje primárne priame lety, akceptovateľný je 1 prestup v rámci jedného letu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 570 997,31 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60420000-8
60410000-5
63510000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy zamestnancov verejného obstarávateľa a osôb určených verejným obstarávateľom pri zahraničných pracovných cestách z Viedne (letisko Schwechat) alebo Bratislavy do destinácií podľa Tabuľky č. 1 (Súťažné podklady - časť B.1 Opis predmetu zákazky), ktorá obsahuje zoznam destinácií, do ktorých verejný obstarávateľ plánuje zabezpečiť leteckú prepravu počas trvania Rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ stanovil maximálne množstvá leteniek na obdobie 36 mesiacov, resp. do vyčerpania sumy určenej ako predpokladaná hodnota zákazky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Verejný obstarávateľ požaduje komplexné a operatívne poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním jednosmerných a/alebo spiatočných leteniek v ekonomickej triede v závislosti od požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ požaduje primárne priame lety, akceptovateľný je 1 prestup v rámci jedného letu. Požiadavky na zabezpečenie letenky/leteniek budú dodávateľovi zasielané v prípade plánovaných zahraničných pracovných ciest viac ako 72 hodín pred uskutočnením zahraničnej pracovnej cesty zamestnanca alebo osoby určenej verejným obstarávateľom. V prípade mimoriadnej zahraničnej pracovnej cesty bude požiadavka na zabezpečenie letenky zasielaná najneskôr 48 hodín pred odletom. Zahraničné pracovné cesty trvajú v priemere 2 až 3 dni. V prípade prepravy osôb prostredníctvom nízkonákladových leteckých spoločností musí byť v cene letenky zahrnutá aj cena za podanú batožinu (15 kg), ktorú prepravovaná osoba odovzdá pri check-ine a je umiestnená v batožinovom priestore. V rámci predmetu zákazky okrem zabezpečenia leteckej prepravy osôb požaduje verejný obstarávateľ zabezpečiť aj služby súvisiace s leteckou prepravou, a to technickú a administratívnu podporu, informačné služby. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje zabezpečiť prepravu zamestnancov alebo osôb určených verejným obstarávateľom z letiska Viedeň do miesta v rámci Bratislavy pre 15 % letov z maximálneho počtu letov stanovených verejným obstarávateľom. Pod pojmom do miesta v rámci Bratislavy má verejný obstarávateľ na mysli mestské časti v rámci Bratislavy, kde prepravovaná osoba má svoje bydlisko (presná adresa).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Najnižšia odplata za vystavenie letenky do a v rámci krajín Európy nad rámec poplatku určeného leteckou spoločnosťou, vyjadrená v EUR bez DPH
Relatívna váha: 55
Názov: Najvyššia výška bonusu za každých 10 000 EUR obratu bez DPH, vyjadrená v EUR bez DPH
Relatívna váha: 30
Názov: Najnižšia odplata za vystavenie letenky do a v rámci krajín mimo Európy nad rámec poplatku určeného leteckou spoločnosťou, vyjadrená v EUR bez DPH
Relatívna váha: 5
Názov: Najnižšia cena poplatku za zabezpečenie autodopravy cestujúceho do BA po prílete na letisko VIE (Schwechat) pre 15 % letov z maximálneho počtu letov stanovených verejným obstarávateľom, v EUR bez DPH
Relatívna váha: 10
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 570 997,31 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Technická pomoc, Operačný program Efektívna verejná správa, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program, Programy cezhraničnej spolupráce, granty EHS a NFM
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e), ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO a spôsobu ich preukazovania podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO účinné od 1.12.2019.
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Ak uchádzač nepredloží doklad, t.j. výpis z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou ponuky (platí pre podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak uchádzač má záujem, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil doklad, ktorým sa predmetná podmienka účasti preukazuje).

Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

1.1 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ako scan ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ďalšie pravidlá k podmienkam účasti osobného postavenia sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, a to ODDIEL VI: Doplnkové informácie, VI.3) Doplňujúce informácie
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
V prípade, že v rámci predložených referencií boli poskytované aj iné služby ako tie, ktoré sú predmetom zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota poskytnutých služieb, ktoré sú predmetom zákazky.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ZVO musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ako scan ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je určené inak.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne.
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie (ak iná časť súťažných podkladov neurčuje inak).
V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. poskytnutie služby (zmluvy) začalo pred troma rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), alebo zmluvu, ktorej realizácia začala pred viac ako tromi rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade, ak poskytnutie služby realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (vrátane kontaktných údajov meno a priezvisko osoby za odberateľa, e-mailová adresa, telefónne číslo) kumulatívne vo výške 1 000 000,00 EUR bez DPH, pričom uchádzač môže požadovaný finančný objem preukázať jednou alebo viacerými zmluvami.
Pod zákazkami rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky sa rozumie poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteckej prepravy (súčasťou zákazky na zabezpečenie leteckej prepravy môže byť aj storno poistenia leteniek).
V prípade, že v rámci predložených referencií boli poskytované aj iné služby ako tie, ktoré sú predmetom zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota poskytnutých služieb, ktoré sú predmetom zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podľa Rámcovej dohody.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.03.2021 10:00
Miesto: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava - sídlo verejného obstarávateľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Dištančná forma, prostredníctvom MS Teams, bezplatné stiahnutie: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/download-app
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený oprávnenou osobou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných pokladoch - časť V., bod 22.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup nadlimitnej reverznej verejnej súťaže, podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Verejné obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na sociálny aspekt.
3. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa podľa bodu I.3 tohto oznámenia, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
4. V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred a poskytne vysvetlenie údajov tak, že toto vysvetlenie zverejní na svojom profile v rámci tejto zákazky.
5. Na účely zabezpečenia riadneho postupu predmetného verejného obstarávania verejný obstarávateľ má za to, že uchádzač predložením ponuky súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v jeho ponuke a zodpovedá za zabezpečenie súhlasov všetkých dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov, platného v čase predloženia jeho ponuky.
6. Zábezpeka sa nevyžaduje.
7. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO ver. 18.00. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
8. Uchádzač, s ktorým bude podpísaná dohoda a subdodávatelia musia byť pred podpisom dohody zapísaní v RPVS, v prípade ak to bude relevantné v súlade s platnou legislatívou.

9. Pokračovanie ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ a TECHNICKÉ, III.1) PODMIENKY ÚČASTI, III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov):
1.2 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

10. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D JED) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).

Postup pre záujemcu/uchádzača: V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet. V prípade, ak hospodársky subjekt ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať. Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html Video návody: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.02.2021