Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom

  Zadávateľ:
Mesto Nové Mesto nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
540.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.02.2021
  Dátum zverejnenia:
09.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00311863
Čsl. armády 1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Miroslav Hikel
Telefón: +421 327402305
Email: hikel@nove-mesto.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211350-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Riešené územie sa nachádza v katastri mesta Nové Mesto nad Váhom. Plocha riešenej zóny je z juhozápadnej strany ohraničená existujúcimi spevnenými a trávnatými plochami so stromovou výsadbou a následne komunikáciou štátnou cestou II. Triedy č. 504 - ul. Klčové, juhovýchodnej strany je ohraničená existujúcimi spevnenými plochami s parkoviskom a následne existujúcou zástavbou bytových domov. Zo severovýchodnej strany je ohraničená spevnenými plochami s parkoviskom a následne existujúcou zástavbou, a zo severozápadnej strany spevnenými plochami a existujúcou zástavbou.
Predmetom projektovej dokumentácie je prestavba objektu administratívno-zdravotníckej budovy mesta. Prestavbou sa dispozične upravia existujúce vnútorné priestory s využitím pre stavebný úrad a administratívu. Suterénny priestor bude využívaný ako technické podlažie, na 1.NP budú priestory rozdelené na kancelárske priestory stavebného úradu a priestor pre ambulancie, 2.NP budú priestory slúžiť pre stavebný úrad a 3.NP bude celé vyhradené na kancelárske priestory.
Administratívna budova je napojená existujúcou vodovodnou prípojkou na verejný vodovod, existujúcou prípojkou splaškovej a dažďovej kanalizácie do verejnej kanalizačnej siete, existujúcou elektrickou prípojkou na verejnú elektrickú sieť a existujúcou prípojkou tepla verejným rozvodom na centrálny zdroj vykurovania.
Prestavbou objektu sa nezasiahne do existujúcich prípojok a verejných inžinierskych sietí.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
540 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ul. Klčové,č 34, Nové Mesto nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania
ČLENENIE STAVBY, OBJEKTOVÁ SKLADBA
A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
B1. Situácia
SO 01 Administratívna budova
C1. Statika
C2. Protipožiarne riešenie stavby
D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
D1. Architektonicko stavebná časť
D2. Zdravotechnika
D3. Vykurovanie
D4. Elektroinštalácia a bleskozvod
D5. Chladenie a vetranie

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Pozemok určený na prestavbu objektu je umiestnený v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. C-KN: 635/2.

SO 01 Administratívna budova
- zastavaná plocha- 327,18 m2
- úžitková plocha- 1 053,80 m2
- celkový obostavaný priestor- 3 852,02 m3
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
540 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Právoplatné kolaudačné rozhodnutie v termíne najneskôr do 15.09.2021
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1.1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, bol minimálne 1.000.000,- Euro bez DPH. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie tejto podmienky účasti čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak bude v čestnom vyhlásení uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom hospodárskom roku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Pre potreby tohto verejného obstarávania sa za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky považujú stavebné práce uskutočnené v oblasti pozemných stavieb.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodov 2, 3 tejto časti podkladov spoločne.

Dokumenty a doklady predkladané uchádzačom v rámci jeho ponuky uchádzač prekladá elektronicky do systému JOSEPHINE vo forme naskenovaného dokumentu - dokumenty uchádzač naskenuje a vloží ich do systému JOSEPHINE ako súčasť ponuky. V prípade dokumentov, ktoré majú byť podľa týchto súťažných podkladov podpísané, je potrebné naskenovať dokumenty po ich podpise.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 33 ods. 2 a 3 a § 34 ods. 3 zákona. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods.1 písm. e) zákona, ak ide o finančné a ekonomické postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 500.000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 500.000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.

Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre: kategória pozemné stavby, podkategória: pozemné stavby) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu - osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho predmetné skutočnosti, vydávaného v inom štáte.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 14:00
Miesto: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom , Čsl.armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, zasadacia miestnosť č.320
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov v priestoroch, v ktorých otváranie ponúk má prebiehať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v zmysle § 57 zákona o VO
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.02.2021