Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová

  Zadávateľ:
Mesto Nemšová
  Predpokladaná hodnota:
516.340,43 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.02.2021
  Dátum zverejnenia:
09.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nemšová
IČO: 00311812
Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Ondrejičková, MsU Nemšová, 1. posch., e-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk, tel.: 0917/867622, 032/6509639 - za opis predmetu zákazky. JUDr. Katarína Mrázová, tel.: 0905/834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com – za VO
Telefón: +421 917867622
Fax: +421 326598427
Email: andrea.ondrejickova@nemsova.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4676
Hlavná adresa(URL): https://www.nemsova.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy (vrátane plnenia úloh pri prenesenom výkone štátnej správy).
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová
Referenčné číslo: VO 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová ZŠ Janka Palu 2,
Nemšová a to v zmysle projektovej dokumentácie pre SP a realizáciu stavby vypracovanej spoločnosťou: ArchArt, s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, zod. projektant: Ing. arch. Peter Motyčka, z 08/2020.
Ide o vypracovanie vodozádržných opatrení nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Nemšová. Pozemky sú
čiastočne zastavané. Účelom projektu je kombinácia viacerých vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, ktoré
zachytávajú dažďovú vodu zo striech budov do podzemných nádrží a následne pomocou SMART riešenia je využívaná na zavlažovanie riešeného územia. Výmenou nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou
podporujúcou výpar sa vybudujú retenčné systémy, slúžiace na zachytávanie dažďovej vody. Zadržiavanie zrážkovej
vody sa realizuje prostredníctvom vybudovania bio retenčných systémov, ktorými sú napr. dažďové záhrady a vhodne
zvolené trvalkové záhony s vodozádržnou funkciou. Chodníky, komunikácie sú navrhnuté z vodopriepustných a
drenážnych dlažieb, kde je maximálna možná veľkosť vsakovacej špáry. Povrchy budú uložené na priepustnom lôžku s
dôrazom na vodozádržnú, pochôdznu a pojazdnú funkciu. V rámci vodozádržných opatrení navrhujeme budovanie
účinných smart zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody z prislúchajúcich striech objektov. Jedná sa o
autonómny systém riadenia využívania zrážkovej vody.
Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa horeuvedenej projektovej
dokumentácie ďalej v texte označovaná aj len ako: projektová dokumentácia, PD alebo projekt), ktoré tvoria prílohu k
súťažným podkladom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené aj v PD.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
516 340,43 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45247270-3
43323000-3
45233160-8
45233161-5
45112000-5
45232130-2
45311000-0
45232450-1
45232451-8
39113600-3
39224340-3
77310000-6
03441000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Nemšová - k.ú. Nemšová - ZŠ Janka Palu 2, Nemšová.
Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii k tejto zákazke.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová ZŠ Janka Palu 2,
Nemšová a to v zmysle projektovej dokumentácie pre SP a realizáciu stavby vypracovanej spoločnosťou: ArchArt, s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, zod. projektant: Ing. arch. Peter Motyčka, z 08/2020.
Ide o vypracovanie vodozádržných opatrení nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Nemšová. Pozemky sú
čiastočne zastavané. Účelom projektu je kombinácia viacerých vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, ktoré zachytávajú dažďovú vodu zo striech budov do podzemných nádrží a následne pomocou SMART riešenia je využívaná na zavlažovanie riešeného územia. Výmenou nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar sa vybudujú retenčné systémy, slúžiace na zachytávanie dažďovej vody. Zadržiavanie zrážkovej vody sa realizuje prostredníctvom vybudovania bio retenčných systémov, ktorými sú napr. dažďové záhrady a vhodne zvolené trvalkové záhony s vodozádržnou funkciou. Chodníky, komunikácie sú navrhnuté z vodopriepustných a drenážnych dlažieb, kde je maximálna možná veľkosť vsakovacej špáry. Povrchy budú uložené na priepustnom lôžku s
dôrazom na vodozádržnú, pochôdznu a pojazdnú funkciu. V rámci vodozádržných opatrení navrhujeme budovanie
účinných smart zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody z prislúchajúcich striech objektov. Jedná sa o
autonómny systém riadenia využívania zrážkovej vody.
Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa horeuvedenej projektovej
dokumentácie ďalej v texte označovaná aj len ako: projektová dokumentácia, PD alebo projekt), ktoré tvoria prílohu k
súťažným podkladom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené aj v PD.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Pre určenie ponukovej ceny je potrebné naceniť zákazku tak, ako je uvedené vo výkaze výmer (t.z. pre určenie rozsahu
diela je prioritný výkaz-výmer).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
516 340,43 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 210
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu: Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová ZŠ Janka Palu 2,
Nemšová Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62. OP: Kvalita životného prostredia. Prioritná os: 2. Investičná priorita:
2.1. Špecifický cieľ: 2.1.1. Fond: Kohézny fond. Poskytovateľ NFP:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4676 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430274) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10721/summary)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4676 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430274) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10721/summary)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti ako aj Minimálna požadovaná úroveň štandardov sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4676 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430274) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10721/summary)
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4676 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430274) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10721/summary)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti ako aj Minimálna požadovaná úroveň štandardov sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4676 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430274) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10721/summary)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržiavať Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. a to najmä, nie však výlučne § 44
ods. 1 zákona, tzn. že vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorým je odborne spôsobilá osoba s odborným zameraním zodpovedajúcim predmetu Zmluvy, ktorá má príslušné platné oprávnenie v zmysle platných právnych predpisov. Objednávateľ má právo za týmto účelom kedykoľvek počas plnenia predmetu Zmluvy požiadať Zhotoviteľa, o preukázanie, či disponuje stavbyvedúcim s príslušným platným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov.
Ďalšie podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch - najmä v návrhu zmluvy
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.03.2021 15:00
Miesto: Miesto: Mesto Nemšová, Mestský úrad, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,
Slovenská republika.
Poschodie: prvé, č. dv.: 204, zasadačka.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri otváraní ponúk bude umožnená účasť všetkým uchádzačom,
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa otvárania môže zúčastniť osobne, prostredníctvom
osoby oprávnenej konať za uchádzača v zmysle právne relevantného dokladu napríklad výpisu z obchodného registra
alebo prostredníctvom osoby, ktorú štatutárny zástupca uchádzača písomne splnomocnil na tento úkon.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 10.000,- €. Podrobnosti o spôsobe jej zloženia a preukázania sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku . Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi (ak nie v súťažných podkladoch uvedené inak). 3. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom.
Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte .pdf v profile verejného obstarávateľa tu: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/detail/4676 a súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, výkazy výmer, súťažné podklady) sa budú nachádzať aj v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe (verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa link na tieto dokumenty).4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ , https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10721/summary. Pokiaľ sa hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov, pokiaľ nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. 5. Verejný obstarávateľ na základe § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. rozhodol, že že
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 6 Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
6. V bode II.2.7) (Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody) je uvedená lehota dodania v dňoch od zadania
zákazky. Tento údaj je však potrebné objasniť na tomto mieste, keďže sa to nedá, vzhľadom k prednastaveniu tohto
formulára urobiť v bode II.2.7 nasledovne: Odovzdanie/prevzatie staveniska: Najneskôr do 10 pracovných dní po dni, v ktorom bude zhotoviteľovi doručená výzva na prevzatie staveniska. Verejný obstarávateľ zašle výzvu uchádzačovi do 30 dní po tom, ako nadobudne účinnosť zmluva medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, ktorá bude výsledkom tohto postupu zadávania zákazky. Zmluva nadobudne účinnosť až deň nasledujúci po kumulatívnom splnení všetkých nasledujúcich podmienok: 1. zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, 2.uzatvorenie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP, ktorým bude verejnému obstarávateľovi schválené poskytnutie NFP, 3.doručenie kladného výsledku kontroly VO, ktorého výsledkom je táto Zmluva, a to od príslušného oprávneného orgánu (t.z. dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, bližšie zdôvodnenom v doručenej Správe z kontroly). Začatie prác:V deň odovzdania staveniska. Kompletné ukončenie prác a odovzdanie diela (lehota výstavby):Najneskôr v lehote do 210 kalendárnych dní po dni odovzdania staveniska.
7. Garančná záruka za vykonanie diela: vyžaduje sa vo výške 10.000,- €.
8. Ďalšie skutočnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.02.2021