Základná škola, Trenčianske Teplice – stavebné úpravy – zateplenie fasády a výmena okien na pavilóne „G“ so zázemím

  Zadávateľ:
Mesto Trenčianske Teplice
  Predpokladaná hodnota:
327.347,58 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.02.2021
  Dátum zverejnenia:
09.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
M.R.Štefánika 4, 91451 Trenčianske Teplice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Mičega, Tel. 032/655 6713, 032/655 6718, 0918/329762, e-mail: milos.micega@teplice.sk - za opis predmetu zákazky. JUDr. Katarína Mrázová, tel.: 0905/834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com – za VO
Telefón: +421 326556713
Fax: +421 326598427
Email: milos.micega@teplice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700
Hlavná adresa(URL): https://www.teplice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy (vrátane plnenia úloh pri prenesenom výkone štátnej správy).
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Základná škola, Trenčianske Teplice – stavebné úpravy – zateplenie fasády a výmena okien na pavilóne „G“ so zázemím
Referenčné číslo: VO 203/BVDS/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Základná škola, Trenčianske Teplice stavebné úpravy zateplenie fasády a výmena okien na pavilóne G so zázemím a to v zmysle projektovej dokumentácie pre SP vypracovanej spoločnosťou: BYTOP, s.r.o., Opatovská 246/103, Trenčín 911 01, z 01/2021, zák. č.: 21_0.03, arc. č: 21_0.03-02.
Projekt stavby rieši návrh obnovy časti obvodového plášťa základnej školy- pavilón G so zázemím (2x telocvičňa, spojovacia chodba). Objekt telocvične je dvojpodlažný pravouhlého tvaru s napojením na ostatné budovy školy. Objekt je rozmeru 38,8 x 24,6m výška atiky je 8,15m od najvyššej úrovne priľahlého upraveného terénu. Nosný systém objektu tvorí železobetónový skelet. Prestrešenie objektu je riešené plochou strechou. V časti telocvične aj bazén tvorí strechu oceľový priehradový väzník. Nosný systém v časti sociálnych zariadení tvorí železobetónový stropný panel na priečnych žb trámoch. Súčasťou projektu je aj demontáž izolačných vrstiev strechy nad časťou s bazénom a realizácia nových strešných vrstiev. Realizáciou opravy fasády a časti strechy s čiastočným zateplením dôjde k výraznému zlepšeniu tepelno-technických vlastností budovy.
Projekt zahŕňa aj výmenu okien a dverí na pavilóne G základnej školy a aj zateplenie obvodového plášťa, čím sa docieli vyšší komfort žiakov a ostatných užívateľov, znížia sa tepelné straty a náklady na vykurovanie, zamedzí sa znehodnocovaniu obvodového plášťa a predĺži sa životnosť objektu. Nový stav zachováva všetky nosné konštrukcie objektu, rozmerové dimenzie objektu, z čoho vyplýva, že hlavná dispozícia objektu sa nemení.
Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa horeuvedenej projektovej dokumentácie ďalej v texte označovaná aj len ako: projektová dokumentácia, PD alebo projekt), ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené aj v PD.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
327 347,58 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45321000-3
45261000-4
45421100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Trenčianske Teplice, sídlisko Slovenského národného povstania 6, k.ú. Trenčianske Teplice parc. č. 1830/6
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Základná škola, Trenčianske Teplice stavebné úpravy zateplenie fasády a výmena okien na pavilóne G so zázemím a to v zmysle projektovej dokumentácie pre SP vypracovanej spoločnosťou: BYTOP, s.r.o., Opatovská 246/103, Trenčín 911 01, z 01/2021, zák. č.: 21_0.03, arc. č: 21_0.03-02.
Projekt stavby rieši návrh obnovy časti obvodového plášťa základnej školy- pavilón G so zázemím (2x telocvičňa, spojovacia chodba). Objekt telocvične je dvojpodlažný pravouhlého tvaru s napojením na ostatné budovy školy. Objekt je rozmeru 38,8 x 24,6m výška atiky je 8,15m od najvyššej úrovne priľahlého upraveného terénu. Nosný systém objektu tvorí železobetónový skelet. Prestrešenie objektu je riešené plochou strechou. V časti telocvične aj bazén tvorí strechu oceľový priehradový väzník. Nosný systém v časti sociálnych zariadení tvorí železobetónový stropný panel na priečnych žb trámoch. Súčasťou projektu je aj demontáž izolačných vrstiev strechy nad časťou s bazénom a realizácia nových strešných vrstiev. Realizáciou opravy fasády a časti strechy s čiastočným zateplením dôjde k výraznému zlepšeniu tepelno-technických vlastností budovy.
Projekt zahŕňa aj výmenu okien a dverí na pavilóne G základnej školy a aj zateplenie obvodového plášťa, čím sa docieli vyšší komfort žiakov a ostatných užívateľov, znížia sa tepelné straty a náklady na vykurovanie, zamedzí sa znehodnocovaniu obvodového plášťa a predĺži sa životnosť objektu. Nový stav zachováva všetky nosné konštrukcie objektu, rozmerové dimenzie objektu, z čoho vyplýva, že hlavná dispozícia objektu sa nemení.

Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa horeuvedenej projektovej dokumentácie ďalej v texte označovaná aj len ako: projektová dokumentácia, PD alebo projekt), ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené aj v PD.

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

Pozn.: Stavebný dozor, resp. technický dozor investora /TDI/ si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Pre určenie ponukovej ceny je potrebné naceniť zákazku tak, ako je uvedené vo výkaze výmer (t.z. pre určenie rozsahu diela je prioritný výkaz-výmer).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
327 347,58 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 01.08.2021
Dátum ukončenia: 31.10.2021
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu: Základná škola, Trenčianske Teplice stavebné úpravy zateplenie fasády a výmena okien na pavilóne G so zázemím
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond
Špec. podpory na r. 2021: Oblasť L7
OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA (NEHOSPODÁRSKA ČINNOSŤ)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430168) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10759/summary).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430168) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10759/summary).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti ako aj Minimálna požadovaná úroveň štandardov sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430168) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10759/summary).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430168) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10759/summary).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti ako aj Minimálna požadovaná úroveň štandardov sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430168) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10759/summary).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržiavať Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. a to najmä, nie však výlučne § 44
ods. 1 zákona, tzn. že vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorým je odborne spôsobilá osoba s odborným zameraním zodpovedajúcim predmetu Zmluvy, ktorá má príslušné platné oprávnenie v zmysle platných právnych predpisov. Objednávateľ má právo za týmto účelom kedykoľvek počas plnenia predmetu Zmluvy požiadať Zhotoviteľa, o preukázanie, či disponuje stavbyvedúcim s príslušným platným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov.
Ďalšie podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch - najmä v návrhu zmluvy
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2021 16:00
Miesto: Mesto Trenčianske Teplice, Mestský úrad,
Sídlo: Ul. gen. M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika.
Poschodie: 1. podlažie
Miestnosť: č. dv. 209 zasadacia miestnosť
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri otváraní ponúk bude umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa otvárania môže zúčastniť osobne, prostredníctvom osoby oprávnenej konať za uchádzača v zmysle právne relevantného dokladu napríklad výpisu z obchodného registra alebo prostredníctvom osoby, ktorú štatutárny zástupca uchádzača písomne splnomocnil na tento úkon.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 9.000,- €. Podrobnosti o spôsobe jej zloženia a preukázania sú uvedené v
súťažných podkladoch. 2. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia medzi verejným
obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku . Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi (ak nie v súťažných podkladoch uvedené inak). 3. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte .pdf v profile verejného obstarávateľa tu: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430168 a súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, výkazy výmer, súťažné podklady) sa budú nachádzať aj v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe (verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa link na tieto dokumenty).4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10759/summary. Pokiaľ sa hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov, pokiaľ nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. 5. Verejný obstarávateľ na základe § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 6 Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
6. V bode II.2.7) (Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody) je uvedená lehota dodania termíne od - do. Tento údaj je však potrebné objasniť na tomto mieste, keďže sa to nedá, vzhľadom k prednastaveniu tohto
formulára urobiť v bode II.2.7 nasledovne: Odovzdanie/prevzatie staveniska: Najneskôr do 15 pracovných dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, ktorá bude výsledkom tohto postupu zadávania zákazky. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení až deň nasledujúci splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorou je uzatvorenie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Environmentálnym fondom a Objednávateľom ako príjemcom dotácie a to na základe žiadosti Objednávateľa o poskytnutie dotácie na financovanie predmetu tejto zmluvy, ktorým bude Objednávateľovi schválené poskytnutie dotácie. Začatie prác:V deň odovzdania staveniska. Kompletné ukončenie prác a odovzdanie diela (lehota výstavby):Najneskôr v lehote do 31.10.2021, s tým, že v prípade, ak by zmluva nenadobudla účinnosť do 31.7.2021, tak sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o zmene termínu alebo riešení situácie tak, aby zhotoviteľ mal na zhotovenie diela 3 mesiace a ak bude možný posun termínu z hľadiska podmienok poskytovateľa dotácie. V prípade, ak by poskytovateľ dotácie neakceptoval nedodržanie termínu 31.10.2021, má objednávateľ právo odstúpiť od uzavretej zmluvy o dielo. 7. Ďalšie skutočnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.02.2021