Stavebné úpravy a modernizácia malej športovej haly a hlavných šatní

  Zadávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa
  Predpokladaná hodnota:
339.437,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.02.2021
  Dátum zverejnenia:
09.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Stará Ľubovňa
IČO: 00330167
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. František Grich
Telefón: +421 524315270
Fax: +421 524323033
Email: rvo@staralubovna.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6191
Hlavná adresa(URL): http://www.staralubovna.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy a modernizácia malej športovej haly a hlavných šatní
Referenčné číslo: 459/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce jestvujúcej budovy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov, za účelom odstránenia nevyhovujúceho stavu jestvujúcich stavených konštrukcií a technického vybavenia v dohodnutom rozsahu:
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
339 437,28 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Budova malej športovej haly, ul. Tehelná č. 462/1, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovensko, par. č. 890/2 v k. ú. Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania
Navrhované stavebné úpravy jestvujúcej športovej haly v rozsahu:
a) komplexná rekonštrukcia športovej podlahy v malej športovej hale;
b) oprava strechy na malej športovej hale;
c) komplexné zateplenie malej športovej haly (medzistrop - strešný plášť, obvodový plášť, zateplenie soklovej oblasti s odkopávkou, zateplenie podlahy);
d) modernizácia pôvodného zázemia v rámci 1.NP (sekcia hlavných šatní + malá športová hala):
e) modernizácia TZB vybavenia malej športovej haly a hlavných šatní (Elektroinštalácia, VZT, ZTI).
Podrobná špecifikácia celkového predmetu zákazky je uvedená v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a taktiež v technickej správe k PD.
2.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa zmluvy bude zhotovované v objekte objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonávať podľa predloženého harmonogramu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
339 437,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) doloženým výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace. Podnikateľ - fyzická osoba predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov/ Podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov nie staršie ako tri mesiace, alebo rovnocenné doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, a to za spoločnosť (len v prípade, že v krajine sídla záujemcu takýto doklad je vydávaný) ako aj za osobu, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo za osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, ako aj za všetky osoby, ktoré sú členmi dozorného orgánu a prokuristami podnikateľa.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
G) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil .....
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu A)
Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Zo zoznamu uskutočnených prác musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období realizoval práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne rovnajúcej sa hodnote PHZ. Verejný obstarávateľ pod prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky bude chápať ako stavebné práce na strechách ako takých všeobecne resp. vo všeobecnosti a prácu zo zatepľovacím systémom pri zatepľovaní stien a striech.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g). Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu B)
Minimálne požiadavky: Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcu, resp. uchádzača preukázanie, že minimálne 1 osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho podľa zákona č. 236/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Z. z. v znení zákona č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Vyššie špecifikovaná osoba bude k dispozícii verejnému obstarávateľovi vždy minimálne na zvolanom kontrolnom dni. Záujemca resp. uchádzač môže predložiť osvedčenie vydané aj v inej krajine ako je Slovenská republika pokiaľ sú kvalifikačné podmienky pre vydanie daného osvedčenia minimálne také ako v Slovenskej republike
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami v rozsahu podľa ZVO okrem časti Izolatérske práce Tepelná izolácia (Tepelná izolácia obvodového plášťa, strešnej konštrukcie a podlahy) v súlade s bodom 32 SP.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2021 14:00
Miesto: Mestský úrad, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, veľká zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v zastúpení štatutára alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom plnej moci uchádzača na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zverejnené podklady k danej zákazke, ako aj predkladanie ponúk a kompletná komunikácia prebehne elektronicky v systéme EVO, spravovaný Úradom pre verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.02.2021