Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku

  Zadávateľ:
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.340.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.03.2021 11:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.02.2021
  Dátum zverejnenia:
09.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681300
Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Michaela Čukašová
Telefón: +421 911402431
Email: cukasova@olo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823
Hlavná adresa(URL): https://www.olo.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Nakladanie s odpadom
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku
Referenčné číslo: 2020-125
II.1.2) Hlavný kód CPV
90530000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou prevádzkujúcou skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťou prevádzkujúcou skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti), a to pre držiteľa odpadu odvážaného z územia mesta Bratislava - OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 340 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90530000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia bude skládka určená úspešným uchádzačom.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou prevádzkujúcou skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťou prevádzkujúcou skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti), a to pre držiteľa odpadu odvážaného z územia mesta Bratislava - OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 340 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ z časových dôvodov (zákonom vymedzený pracovný čas vodičov), finančných (všetky náklady súvisiace s prepravou odpadu) a ekologických dopadov (zvýšenie uhlíkovej stopy, zvýšenie spotreby nafty za každé zberové vozidlo prepravujúce odpad určitú vzdialenosť a s tým súvisiace dočasné zaťaženie regionálnych ciest a zníženie priepustnosti ciest) sa rozhodol určiť maximálnu akceptovateľnú vzdialenosť skládky do 42 km od Nám. SNP v Bratislave pre cestu tam a 42 km pre cestu späť (42km+42 km, podľa googlemaps.com, trasy pre verejným obstarávateľom používané motorové vozidlá prevážajúce odpad). Skládka odpadov umiestnená vo väčšej vzdialenosti je pre verejného obstarávateľa vysoko nákladová a neefektívna z pohľadu nastavenia obehu zberových vozidiel (zber odpadu v uliciach hlavného mesta a následný odvoz odpadu na určenú skládku).
Pri teoretickej preprave odpadu do väčšej vzdialenosti zberové vozidlá nestihnú počas pracovnej doby obsluhujúceho personálu odpad pozbierať, odviesť na skládku a vrátiť sa do areálu spoločnosti. Ponuka predložená na skládku odpadu vzdialenú od Nám. SNP v Bratislave vo väčšej vzdialenosti nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní.

V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v rámcovej dohode.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.03.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v mieste na adrese: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku, je oprávnený zúčastniť sa otvárania ponúk. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že príde iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem identifikačného dokladu aj písomné plnomocenstvo od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia tzv. základná cena (podľa bodu 19.10 súťažných podkladov) za uloženie celkového predpokladaného množstva odpadu na skládku bez DPH, určená v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami. V bode 24 súťažných podkladov sú uvedené rozhodovacie kritéria pre prípad zhody základnej ceny za predmet zákazky a pravidlá pre ich aplikovanie.

2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

5. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné zrealizovať týmito spôsobmi:

-v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
-nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
-vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
-vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
-počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

6. Obhliadka miesta dodania nie je potrebná.

7. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

8. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10401/summary, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.02.2021