Podpora prevádzky a služby rozvoja informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
2.454.083,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.02.2021
  Dátum zverejnenia:
09.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00699021
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Kiss Bohmerová
Telefón: +421 259782897
Email: eva.bohmerova@mzv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1703
Hlavná adresa(URL): http://www.mzv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zahraničná politika
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Podpora prevádzky a služby rozvoja informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR
Referenčné číslo: 064674/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
72260000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulej, bezpečnej, bezporuchovej a spoľahlivej prevádzky informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR, ktoré boli budované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Ide o poskytnutie služieb podpory prevádzky, údržby (služby Hot Line, technická podpora a servisný zásah a technologická podpora) a služieb rozvoja, rozšírenia a školení informačného systému podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 454 083,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72261000-2
72267000-4
72211000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1) tohto oznámenia.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je:
1. zabezpečenie služieb podpory prevádzky a údržby informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR na
obdobie 4 rokov, v rámci ktorých
a) služba Hot Line a technická podpora a servisný zásah bude poskytovaná 24 hodín 7 dní v týždni nepretržite počas
účinnosti Zmluvy,
b) služba technologická podpora bude poskytovaná 24 hodín 7 dní v týždni nepretržite počas účinnosti Zmluvy.
2. zabezpečenie služieb rozvoja, rozšírenia a školenia informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR sa budú realizovať na základe požiadaviek verejného obstarávateľa na obdobie 4 rokov.
a) službou Rozvoj a rozšírenie sa rozumejú komplexné analytické a programátorské služby vedúce k ďalšiemu rozvoju,
rozširovaniu, úpravám funkcionalít, integrácii a upgrade informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR v predpokladanom rozsahu 1480 človekodní za obdobie 4 rokov.
b) službou Školenia sa rozumejú komplexné služby pre zabezpečenie školení užívateľov a administrátorov informačného systému Elektronických služieb MZVEZ v priestoroch Objednávateľa v predpokladanom rozsahu 120 človekodní za obdobie 4 rokov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 454 083,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Jedna hodnota
Predpokladaný počet uchádzačov: 999
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: Neobmedzený počet hospodárskych subjektov.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
(2)Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa (1)
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebne práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3) Záujemca zapísaný v príslušných registroch SR nie je povinný predkladať verejnému
obstarávateľovi doklady podľa odseku 2 písm. a), b), c) a e). Ak záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) uviesť potrebné údaje za všetky fyzické osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a), aby verejný obstarávateľ mohol získať výpis z registra trestov za tieto osoby. Tento bod (3) sa vzťahuje iba na záujemcov so sídlom alebo miestom podnikania v SR resp. občanov SR (vo vzťahu k získaniu výpisu z registra trestov za fyzické osoby). Záujemca doklad podľa ods. 2 písm. a) za právnické osoby predkladá.
(4)Záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu, resp. iným rovnocenným dokladom predloženým záujemcom. Pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia bude overené zapísanie záujemcu v tomto zozname.
(5)Ďalšie informácie k osobnému postaveniu sú uvedené v časti VI.3 tohto oznámenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nestanovil žiadne podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: (1) Záujemca preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. V zozname záujemca uvedie min.: názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta plnenia, druh poskytnutých služieb, ich označenie a popis, zmluvnú cenu a skutočne uhradenú cenu za služby s odôvodnením rozdielu cien, objem/rozsah poskytnutých služieb, kontakt na odberateľa potrebný pre overenie si uvedených informácií.
(2) Záujemca preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, ako aj vnútornými pravidlami, ktoré sa týkajú práv duševného vlastníctva.
(3) Záujemca preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
(4) Ak bude v predložených dokladoch na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
(5) Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Na preukázanie splnenia podmienok účasti, záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne poskytovať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu (1)
Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcu v zozname preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem v kumulatívnej (súhrnnej) hodnote bol min. vo výške 2 000 000 EUR bez DPH. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje poskytnutie služieb v oblasti podpory prevádzky v režime min. 19 hodín/6 dní v týždni vrátane zabezpečenia Hot line a rozvoja informačných systémov. Za predchádzajúcich 5 rokov sa na účely tejto zákazky považuje 5 rokov predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk.
K bodu (2)
Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcu predložiť:
1. Platný certifikát o zavedení systému riadenia kvality pre oblasť podpory informačných systémov v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 alebo ekvivalentný.
2. Platný certifikát o zavedení systému riadenia informačnej bezpečnosti pre oblasť podpory informačných systémov v zmysle požiadaviek normy ISO 27 001 alebo ekvivalentný.
3. Platný certifikát o zavedení systému riadenia IT služieb pre oblasť podpory informačných systémov v zmysle
požiadaviek normy ISO 20 000-1 alebo ekvivalentný.
Za ekvivalentný za považuje doklad vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európske únie.
K bodu (3)
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť za osoby (expertov) zodpovedné za poskytnutie služby profesijné životopisy a požadované doklady alebo ich úradne overené fotokópie, ktoré sú uvedené pri jednotlivých členoch expertoch. Životopis bude min. obsahovať: meno a priezvisko, opis/ zoznam odbornej praxe/zoznam projektov (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto/krajina, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) príslušného špecialistu, dosiahnutá/ získaná odborná kvalifikáciu, prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi, vlastnoručný podpis experta.
Navrhnuté osoby, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb, preukazujú splnenie nasledovných požiadaviek:
1) Analytik: min. 4 ročná prax v oblasti navrhovania a analýzy softvérových riešení; platný certifikát min. úrovne OMG UML Foundation alebo ekvivalent;
2) IT architekt: min. 4 ročná prax v oblasti navrhovania architektúry IT riešení, platný certifikát min. úrovne TOGAF
Level 2 alebo ekvivalent,
3) Programátor: min. 4 ročná prax v oblasti vývoja aplikácií v program. jazykoch; platný certifikát min. úrovne Microsoft Certified Solution Developer alebo ekvivalent;
4) Expert infraštruktúry: min. 4 ročná prax v oblasti správy inštalácie konfigurácie prvkov technickej infraštruktúry:
servery, sieťové komponenty, storage technológie,
5) Tester: min. 4 ročná prax v oblasti testovania softvéru v program. jazykoch; platný certifikát min. úrovne ISTQB
CORE Advanced alebo ekvivalent;
6) Systémový administrátor: min. 4 ročná prax v oblasti administrácie serverov s operačným systémom Red Hat
Enterprise Linux; platný certifikát min. úrovne Red Hat Certified Engineer alebo ekvivalent;
7) Bezpečnostný expert: min. 4 ročná prax v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti; platný certifikát min.
úrovne Certified Information Systems Auditor alebo ekvivalent;
8) Manažér pre servisnú prevádzku a podporu informačných systémov: min. 4 ročná prax v oblasti riadenie procesov IT služieb alebo podpory); platný certifikát min. úrovne ITIL Practitioner alebo ekvivalent;
9) Databázový expert: min. 4 ročná prax v oblasti návrhu relačných databáz a administrácie databázových serverov;
platný certifikát min. úrovne Oracle Database Administration alebo ekvivalent certifikátu
10) Školiteľ: min. 2 ročná prax v oblasti školenia práce s IS
Záujemca predloží aj písomný súhlas, resp. podpísané čestné vyhlásenie experta, že počas celého plnenia zmluvy bude záujemcovi k dispozícii.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
(1) Verejný obstarávateľ postupuje postupom užšej súťaže podľa § 67 - § 69 ZVO. Verejný obstarávateľ v zmysle bodu II.2.9) oznámenia neobmedzuje počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky.
(2) Záujemca predloží žiadosť o účasť v lehote na predkladanie žiadostí o účasť, ktorá je stanovená v bode IV.2.2) oznámenia v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese v bode I.3 "Ďalšie informácie" oznámenia. V žiadosti o účasť záujemca predloží identifikáciu záujemcu, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a v prípade skupiny dodávateľov doklad podľa bodu 6 tejto časti.
(3) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. V takomto prípade súčasťou žiadosti o účasť bude vyplnený jednotný elektronický dokument.
(4) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. To isté platí aj pre doklady záujemcov so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
(5)Pri predkladaní konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je záujemca povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť žiadosti o účasť. V prípade, že sú doklady vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí záujemca vložiť do systému tento digitálny doklad.
(6) Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá skupina dodávateľov, v žiadosti o účasť predloží predstavenie skupiny a splnomocnenie podpísané všetkými členmi skupiny o oprávnení konať vedúceho člena skupiny v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou.
(7) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Bližšie informácie sú uvedené v časti II. súťažných podkladov.
(8) Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v tomto oznámení alebo súťažných podkladoch zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne všetkým záujemcom a uverejní toto vysvetlenie v systéme JOSEPHINE v dokumentácii k predmetnej zákazke na adrese uvedenej v bode 1.3) oznámenia.
(9) Predkladanie žiadosti o účasť je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Podrobnosti o autentifikácii a o predkladaní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
(10) Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným záujemcom, ktorých verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
(11) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
(12) Od uchádzačov, ktorí predložia ponuku, sa vyžaduje zabezpečenie viazanosti ponúk vo forme zábezpeky. Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti A.3 "Zábezpeka" súťažných podkladov. Požaduje sa zloženie zábezpeky vo výške 120 000 eur (slovom stodvadsaťtisíc eur)
(13) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky sa nachádza v samostatnom dokumente zverejnenom v profile verejného obstarávateľa.
(14) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.02.2021