Kontrola a údržba trasy NN vedenia

  Zadávateľ:
Východoslovenská distribučná, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
1.360.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.03.2021 13:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.02.2021
  Dátum zverejnenia:
08.02.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenská distribučná, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36599361
Mlynská 31 , 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Keslerová Ivana
Telefón: +421 907853957
Email: keslerova_ivana@vsdas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15676
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://vsds.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kontrola a údržba trasy NN vedenia
Referenčné číslo: 1168
II.1.2) Hlavný kód CPV
77210000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre daný región. K rozsahu výkonu kontroly a údržby trasy NN vedenia patria všetky činnosti spojené s prípravou a výkonom okliesňovania a odstraňovania porastov/stromov v blízkosti vonkajších NN vedení vrátane nepriamo súvisiacich činností, ktoré majú vplyv na kvalitu a trvácnosť poskytnutých služieb.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 360 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kontrola a údržba trasy NN vedenia v regióne Rožňava
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211400-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: distribučné územie obstarávateľa - trasy NN vedenia v danom regióne
II.2.4) Opis obstarávania
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre daný región. Predpokladaný rozsah 395 km.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zmluva nadobúda účinnosť prvým dňom najbližšieho kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni podpisu zmluvy.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kontrola a údržba trasy NN vedenia v regióne Poprad
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211400-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: distribučné územie obstarávateľa - trasy NN vedenia v danom regióne
II.2.4) Opis obstarávania
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre daný región. Predpokladaný rozsah 556 km.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
175 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zmluva nadobúda účinnosť prvým dňom najbližšieho kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni podpisu zmluvy.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kontrola a údržba trasy NN vedenia v regióne Prešov
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211400-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: distribučné územie obstarávateľa - trasy NN vedenia v danom regióne
II.2.4) Opis obstarávania
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových
prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre daný región. Predpokladaný rozsah 755 km.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
238 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zmluva nadobúda účinnosť prvým dňom najbližšieho kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni podpisu zmluvy.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Kontrola a údržba trasy NN vedenia v regióne Bardejov
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211400-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: distribučné územie obstarávateľa - trasy NN vedenia v danom regióne
II.2.4) Opis obstarávania
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre daný región. Predpokladaný rozsah 656 km.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
207 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zmluva nadobúda účinnosť prvým dňom najbližšieho kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni podpisu zmluvy.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Kontrola a údržba trasy NN vedenia v regióne Humenné
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211400-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: distribučné územie obstarávateľa - trasy NN vedenia v danom regióne
II.2.4) Opis obstarávania
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre daný región. Predpokladaný rozsah 887 km.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
280 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zmluva nadobúda účinnosť prvým dňom najbližšieho kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni podpisu zmluvy.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Kontrola a údržba trasy NN vedenia v regióne Michalovce
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211400-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: distribučné územie obstarávateľa - trasy NN vedenia v danom regióne
II.2.4) Opis obstarávania
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre daný región. Predpokladaný rozsah 501 km.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
158 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zmluva nadobúda účinnosť prvým dňom najbližšieho kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni podpisu zmluvy.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Kontrola a údržba trasy NN vedenia v regióne Trebišov
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211400-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: distribučné územie obstarávateľa - trasy NN vedenia v danom regióne
II.2.4) Opis obstarávania
Zabezpečenie služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia ako aj v kontrole a údržbe trasy NN domových prípojok prislúchajúcich k trase vedenia v zmysle technickej špecifikácie pre daný región. Predpokladaný rozsah 562 km.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
177 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zmluva nadobúda účinnosť prvým dňom najbližšieho kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni podpisu zmluvy.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len "ZVO"), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) ZVO doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) ZVO doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.
Podrobnosti k podmienkam účasti Osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ nepožaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: V zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 5 000 EUR (päťtisíc eur) na každú časť predmetu zákazky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Východoslovenská distribučná, a.s.. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v časti C.1 súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, že je uchádzačom skupina hospodárskych subjektov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Osoby musia byť oprávnené na vykonávanie činností potrebných na poskytovanie služieb a musia mať aj príslušnú odbornú spôsobilosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.03.2021 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2021 14:00
Miesto: Neverejné elektronické otváranie ponúk prostredníctvom ERANETU.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://vsds.eranet.sk. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre záujemcov a uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.na adrese: Mlynská č. 31, 042 91 Košice.
3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
4. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.
5. Vysvetlenie SP prebieha prostredníctvom systému Eranet. Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia/uchádzači sú povinní sa oboznámiť s danými informáciami a zohľadniť ich pri predkladaní ponúk.
6. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní je povinný na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade so zákonom 315/2016 Z. z..
7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 ZVO.
8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.
9. Obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom priebežne sledovať profil obstarávateľa (odkaz uvedený v bode I. výzvy), na ktorom obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom v rámci tohto verejného obstarávania.
10. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným obstarávateľom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.02.2021