Mini pivovar

  Zadávateľ:
MALT - BJ s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
339.440,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.03.2021 11:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.01.2021
  Dátum zverejnenia:
08.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
MALT - BJ s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 48102296
J. Grešáka 2877/22, 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Patrik Vilček
Telefón: +421 918323598
Email: 52patrik52@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18556
Hlavná adresa(URL): http://emem.eranet.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://emem.eranet.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Podnikateľská činnosť.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Mini pivovar
II.1.2) Hlavný kód CPV
42213000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup technológie Mini pivovaru.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažnych podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
339 440,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42213000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bardejov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup technológie Mini pivovaru.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažnych podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
339 440,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, kód projektu v ITMS2014+ : 313031F945
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Predmetná zákazka sa nedelí na časti z dôvodu komplexnosti zariadenia. Ide o jeden logický celok, ktorý nie je možné rozdeliť. Jednotlivé strojné zariadenia spolu úzko súvisia a nie je možné ich obstarať jednotlivo.
2. Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 5.000 EUR. Podrobnosti o zábezpeke sú upravené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
A) Zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov na ÚVO preukáže záujemca/uchádzač podmienky podľa § 32 ods. 1
písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5.
B) Vypisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1
písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdeny za trestny čin korupcie, trestny čin poškodzovania finančnych záujmov Európskych spoločenstiev,trestny čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestny čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestny čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny čin terorizmu a niektorych foriem účasti na terorizme, trestny čin obchodovania s ľuďmi, trestny čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestny čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
C) Potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže
podmienku podľa §32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
D) Potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
E) Potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1
písm. d) nebol na jeho majetok vyhláseny konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušeny konkurz pre nedostatok majetku.
F) Dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktory zodpovedá
predmetu zákazky uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. e) je oprávneny dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
G) Čestnym vyhlásením uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. f) nemá uloženy zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdeny konečnym rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
H) Uchádzač/záujemca sa podľa §32 ods. 1 písm. g) nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitnych predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejny obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
I) Uchádzač/záujemca sa podľa §32 ods. 1 písm. h) nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijnych povinností, ktoré dokáže verejny
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
J) Preukázanie splnenia osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť
Jednotnym európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
K) Splnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní možno preukázať aj zápisom do
Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 nasl. zákona o verejnom obstarávaní.
L) Uchádzač je povinny predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ako scan originálu alebo úradne overenej kópie.
M) Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Úspešny uchádzač bude povinny strpieť vykon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávanym tovarom, službami a
stavebnymi prácami kedykoľvek počas trvania projektu, a to oprávnenymi osobami na vykon tejto kontroly / auditu a
bude povinny poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Verejny obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akychkoľvek sankcií odstúpiť od budúcej kúpnej zmluvy v prípade,
ak nedôjde k plneniu zmluvy a vysledky finančnej kontroly verejného obstarávateľa/kupujúceho zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie vydavkov vzniknutych z obstarávania, ktorého vysledkom je táto zmluva.
3. Verejný obstarávateľ poožaduje v rámci obchodných podmienok definovaných v návrhu kúpnej zmluvy zloženie garančnej zábezpeky vo výške 5% z kúpnej ceny. Podrobné podmienky jej zloženia sú definované v článku VIII. kúpnej zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.03.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 08.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.03.2021 11:30
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ zároveň umožní uchádzačom zúčastniť sa otvárania ponúk aj online cez systém ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejny obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkym uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejny obstarávateľ tymto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažnych podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v systéme ERANET na URL adrese:
https://emem.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania
(priamy link: http://emem.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/112)
2. Verejny obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažnych podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejny obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažnych podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každy záujemca/uchádzač povinny zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://emem.eranet.sk. Uchádzač je oprávneny predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://emem.eranet.sk v časti PODMIENKY a
MANUÁL. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: OS: MS Win 7 a vyššie,
Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnuty JavaScript, zapnuté Cookies.
4. Verejny obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme
ERANET, na ktorom bude verejny obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.
5. Verejny obstarávateľ neumožňuje vyplniť oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV. Jednotného
európskeho dokumentu. Hospodársky subjekt je povinny predložiť Jednotny európsky dokument s uvedením informácií
podľa jednotlivych oddielov III. tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
6. Verejny obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešnym uchádzačom až po kladnom vysledku administratívnej kontroly
vykonanej Sprostredkovateľskym orgánom a Úradom pre verejné obstarávanie (ak sa vyžaduje).
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.01.2021