Dodávka elektrickej energie pre K 13 – Košické kultúrne centrá.

  Zadávateľ:
K13-Košické kultúrne centrá
  Predpokladaná hodnota:
571.604,15 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.02.2021
  Dátum zverejnenia:
08.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
K13-Košické kultúrne centrá
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42323975
Kukučínova 2 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: František Keruľ
Telefón: +421 907225966
Email: logtrade@logtrade.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128
Hlavná adresa(URL): https://www.k13.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie pre K 13 – Košické kultúrne centrá.
Referenčné číslo: K13-NZ-VS-elektrina
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka silovej elektrickej energie do Odberných miest verejného obstarávateľa na území mesta Košice.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
571 604,15 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Odberné miesta na území mesta Košice definované v prílohe č. 3 súťažných podkladov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka silovej elektrickej energie do Odberných miest verejného obstarávateľa na území mesta Košice definované v prílohe č. 3 súťažných podkladov , s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaní služieb, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.).

Predpokladané množstvo na obdobie 24 mesiacov: 2 564 MWh jednotarifne
Predpokladané množstvo na obdobie 36 mesiacov (v prípade uplatnenia opcie): 3 846 MWh jednotarifne
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na predĺženie platnosti zmluvy o ďalších 12 mesiacov t. j. do 30.06.2024 za zhodných zmluvných podmienok. K uplatneniu opcie môže dôjsť zo strany verejného obstarávateľa v priebehu posledných 3 mesiacov od ukončenia účinnosti zmluvy (uzatvorenej na 24 mesiacov) a to na základe písomného oznámenia dodávateľovi. V prípade využitia opcie verejným obstarávateľom sa zmluvné strany zaviažu uzavrieť k zmluve dodatok, ktorého predmetom bude predĺženie platnosti zmluvy o ďalších 12 mesiacov. Cena opcie je zahrnutá do výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH stanovená na obdobie 36 mesiacov (24 mesiacov + 12 mesiacov uplatniteľná opcia) pozostáva z:
- dodávky silovej elektrinu bez distribúcie a bez spotrebnej dane vo výške: 281 863,725 EUR,
- distribúcie vrátane ostatných poplatkov, bez spotrebnej dane: 289 740,429 EUR
- SPOLU: 571 604,154 EUR
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO.
3. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady uvedené v predchádzajúcom bode, nakoľko nemá oprávnenie ich získať z informačných systémov verejnej správy.
4. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.
UPOZORNENIE: V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.
5. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
6.Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli, podmienky účasti preukazujúce osobné postavenie sú kompletne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1) Uchádzač musí byť držiteľom platného povolenia na podnikanie v energetike dodávke elektrickej energie, ktoré oprávňuje uchádzača podnikať v oblasti elektroenergetiky v súlade s § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Uchádzač musí byť držiteľom platného Rozhodnutia o pridelení EIC kódu, že je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu s elektrinou v zmysle platného zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Uchádzač musí preukázať, že má (bude mať) uzatvorenú Zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území Východoslovenského regiónu pre celé zmluvné obdobie trvania zákazky.
4) Uchádzač musí preukázať, že má (bude mať) uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka na trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy pre celé zmluvné obdobie.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 ZVO. Podrobnejšie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ TENDERBOX.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.03.2021 13:00
Miesto: K 13 Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa vykoná elektronicky prostredníctvo systému JOSEPHINE. Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie § 54 ZVO (elektronická aukcia) neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: V prípade neuplatnenia opcie: 02-2023. V prípade uplatnenia opcie: 02-2024
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 66 ods. 7 ZVO a ponuky sa predkladajú podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a pokynov uvedených v SP.

3. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady JED, v takom prípade je povinný vyplniť ho v súlade so ZVO.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, tj. pred aj po lehote na
predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia s v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. Podrobnosti sú opísané v súťažných podkladoch.

5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

6. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou OP s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný
elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný emailom.
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci EÚ) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

7. Súťažné podklady a všetky dokumenty potrebné k vypracovaniu ponuky k predmetnému obstarávaniu budú
uverejnené v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

8. Uchádzači, s ktorými bude podpísaná zmluva a ich subdodávatelia musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to bude relevantné v súlade s platnou legislatívou.

9. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení VO, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO v platnom znení.

10. VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

11. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.02.2021