Dezinfekčné prostriedky - covid 19

  Zadávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
1.003.109,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.02.2021
  Dátum zverejnenia:
08.02.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Alena Morvayová
Telefón: +421 259501484
Fax: +421 259501300
Email: morvayova.alena@dpb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6484
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.dpb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dezinfekčné prostriedky - covid 19
II.1.2) Hlavný kód CPV
24455000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka dezinfekčných a čistiacich prostriedkov na ochranu zamestnancov pred ochorením covid 19, ktoré bude obstarávateľská organizácia presnejšie špecifikovať pri každej vyhlásenej konkrétnej zákazke.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 003 109,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39830000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Hlavný sklad - Trnávka, Vajnorská 124, Bratislava (od 6.00 do 13.00 hod.)
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšie informácie uvedené v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 003 109,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu
neurčitých,nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem
konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa
aktuálnej potreby v každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti
od potrieb obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke.Dodávateľ sa zaväzuje, že
bude pri plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len"zákon").
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona,dokladmi
podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči obstarávateľskej organizácii
účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania
predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Obstarávateľská organizácia uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona,
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľská organizácia príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
záujemcom.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.
1, písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,ktorú má zabezpečiť.
Doklady, ktoré sa nepredkladajú: S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z
informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá záujemca doklady podľa § 32 ods.1, písm. a) zákona v
listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon proti byrokracii). Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre
verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1, písm. a) zákona sa nevyžaduje.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia sa neuplatňujú.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sa neuplatňujú.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Nevyžadujú sa.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční po prebratí tovaru kupujúcim,
formou prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného v záhlaví zmluvy. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční
prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote 60
(šesťdesiat) dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných
prostriedkov z účtu kupujúceho. V prípade, ak splatnosť faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť
faktúry sa posúva na najbližší pracovný deň.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy,ktorá bude
výsledkom zadávania konkrétnej zákazky, uzatvorila a predložila obstarávateľskej organizácii zmluvu, v ktorej budú
jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj
skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľskej organizácii spoločne
a nerozdielne.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní, musí však stanoviť lídra
skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov povinní udeliť plnomocenstvo 1 z členov skupiny
dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj
konať v mene skupiny pre prípad zaradenia do dynamického nákupného systému, prijatia ponuky, alebo zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania konkrétnej zákazky, uzatvorila a
predložila obstarávateľskej organizácii zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto
sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky,ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní
zo záväzkov voči obstarávateľskej organizácii spoločne a nerozdielne.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.03.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj "DNS") je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru alebo služieb
bežne dostupných na trhu, zriadený Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť a je vytvorený, prevádzkovaný
a dostupný na webovom sídle: https://josephine.proebiz.com/sk/
2. Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme vrámci systému
Josephine sú uvedené v platných Technických požiadavkách sw Josephine a Všeobecných podmienkach používania DNS,
ktoré sú zverejnené na webovom sídle: https://josephine.proebiz.com/sk/, ako i v súťažných podkladoch
obstarávateľskej organizácie k tomuto verejnému obstarávaniu.
3. Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov), ktoré neumožňujú obstarávateľskej organizácii v oddiele
VI. Doplnkové informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie, vpísať všetky nevyhnutné doplňujúce informácie,
obstarávateľská organizácia tieto ďalšie doplňujúce informácie uverejňuje na https://josephine.proebiz.com/sk/ v rámci
predmetnej zákazky v zadávacích podmienkach a poskytuje k ním bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup
prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v
súlade so zákonom.
4. Doklady, ktoré sa nepredkladajú: S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy
z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá záujemca doklady podľa § 32 ods.1, písm. a) zákona v
listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon proti byrokracii). Ak je záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre
verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1, písm. a) zákona sa nevyžaduje.
5.Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.02.2021