Školský internát B. Bystrica–Rekonštrukcia objektov–zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru

  Zadávateľ:
Školský internát
  Predpokladaná hodnota:
543.975,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.03.2021 08:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.02.2021
  Dátum zverejnenia:
05.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Školský internát
IČO: 00163741
Internátna ul.č. 4 , 97404 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Račák
Telefón: +421 484132692
Email: jracak@centrum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Školský internát B. Bystrica–Rekonštrukcia objektov–zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru
II.1.2) Hlavný kód CPV
45300000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Budova pozostáva zo šiestich nadzemných podlaží a jedného technického čiastočne zapusteného podlažia. Skladá sa z dvoch dilatačne oddelených blokov. Obvodový plášť je tvorený z keramzitbetónových panelov hr. 300 mm. Strešný plášť je riešený ako dvojplášťová plochá strecha so živičnou hydroizolačnou vrstvou. Výplne otvorov a lodžiových (balkónových) dverí, schodiskové presklenia a vstupné dvere sú vymenené za plastové s izolačným dvoj sklom. Stavebné práce riešia zateplenie obvodového plášťa a zateplenie plochej strechy, rekonštrukciu lodžií zateplenie podláh s novou protišmykovou, mrazuvzdornou dlažbou a novým nerezovým zábradlím so sklenenou výplňou, nový bleskozvod na streche a obvodovom plášti. V interiéri inštaláciu nových úsporných osvetľovacích telies.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
543 975,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45321000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto stavebných prác : Havranské 6379/3, 974 04 Banská Bystrica.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Budova pozostáva zo šiestich nadzemných podlaží a jedného technického čiastočne zapusteného podlažia. Skladá sa z dvoch dilatačne oddelených blokov. Obvodový plášť je tvorený z keramzitbetónových panelov hr. 300 mm. Strešný plášť je riešený ako dvojplášťová plochá strecha so živičnou hydroizolačnou vrstvou. Výplne otvorov a lodžiových (balkónových) dverí, schodiskové presklenia a vstupné dvere sú vymenené za plastové s izolačným dvoj sklom. Stavebné práce riešia zateplenie obvodového plášťa a zateplenie plochej strechy, rekonštrukciu lodžií zateplenie podláh s novou protišmykovou, mrazuvzdornou dlažbou a novým nerezovým zábradlím so sklenenou výplňou, nový bleskozvod na streche a obvodovom plášti. V interiéri inštaláciu nových úsporných osvetľovacích telies.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
543 975,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
-výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO.V prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží úradne overené plnomocenstvo a údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
-potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
-doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ
zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom
rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile
verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa ust. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna úroveň:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať vyššie uvedeným zoznamom uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote minimálne dosahujúcej 400 000,-. EUR bez DPH. Jednotlivé plnenia sa pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti môžu sčitovať.
Pod stavebnými prácami rovnakého alebo obdobného charakteru sa myslia stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou objektov.

V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o uskutočnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna úroveň:
Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii minimálne jednej osoby, ktorá bude zodpovedná za kompletný priebeh, realizáciu a odovzdanie stavebných a rekonštrukčných prác:
a) Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúci hlavný koordinátor musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
-musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby;
-musí mať odbornú prax súvisiacu s predmetom zákazky (práce na výstavbe/rekonštrukcii budov) v dĺžke minimálne 3 roky,

Dôkazové prostriedky:
-doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. fotokópiu dokladu o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia,
-profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax v oblasti s uvedením miesta, času a druhu výkonu. V takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.03.2021 08:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.03.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky ("on-line").
Miestom "on-line" sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: "On-line" sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
Pri "on-line" sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predpokladom splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých dokladov a dokumentov tak, ako je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v Súťažných podkladoch. Všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predkladá uchádzač ako originály alebo úradne overené kópie.

2. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 112 ods. 6 druhá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.

3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením:
- jednotného európskeho dokumentu. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ust. § 39 ZVO, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie alebo
- v zmysle § 114 ods. 1 ZVO čestného vyhlásenia, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil (Príloha č. 4 SP).

5. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskym subjektom prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju, uvedeného v oddiely IV. jednotného európskeho dokumentu. Uchádzač, subdodávateľ, alebo osoba, ktorej zdroje či kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie so zameraním na jednotlivé subjekty verejného obstarávania a s praktickým návodom na jeho vypĺňanie. Viac informácií ako aj samotný formulár vo formáte .rtf je možné nájsť na webovom sídla Úradu pre verejné obstarávanie na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.

6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle ust. § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanoviskom ÚVO č. 3/2018.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy sa nejedná o zelené obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.02.2021