11 b.j. nájomné byty + technická vybavenosť Papín

  Zadávateľ:
Obec Papín
  Predpokladaná hodnota:
713.946,73 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.02.2021 15:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.02.2021
  Dátum zverejnenia:
05.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Papín
IČO: 00323381
Papín 148, 06733 Papín
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Lukáč, starosta
Telefón: +421 577880243
Email: ou.papin@obecpapin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/
Hlavná adresa(URL): http://www.obecpapin.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
11 b.j. nájomné byty + technická vybavenosť Papín
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211340-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Realizácia stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby, ktorá sa skladá z viacerých stavebných objektov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
713 946,73 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú Papín, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania
11 b.j. nájomné byty + technická vybavenosť Papín - 1 komplet
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
713 946,73 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona z dôvodu použitia údajov z Informačných systémov verejnej správy.
B) Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do ZHS, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do ZHS podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
C) Ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti formou ZHS, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, obstarávajúci upozorňuje, že takýto uchádzač je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c) zákona, keďže obstarávajúci nie je oprávnený použiť údaje z Informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením prehľadu o celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
B) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
C) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže v zmysle § 33 ods. 4 zákona finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Verejný obstarávateľ prijme aj ekvivalentný doklad používaný v členských krajinách EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o celkovom obrate za požadované posledné tri hospodárske roky podpísané štatutárnym zástupcom. Minimálny vyžadovaný celkový obrat sa požaduje 2,3 mil. EUR (slovom: dvamiliónytristotisíc EUR) kumulatívne za posledné tri hospodárske roky spolu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Zároveň uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží:
(i) ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo - kópiu výkazov ziskov a strát z účtovnej závierky s vyznačeným údajom o celkovom obrate, overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu, alebo
(ii) ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo - kópiu výkazov príjmov a výdavkov z účtovnej závierky, overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu.
Celkové obraty vyjadrené v iných menách uchádzač preukáže v euro a prepočíta ich platným kurzom v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača. V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadom dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk, a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od roku 2013, na túto skutočnosť záujemca upozorní obstarávateľa. Táto výnimka sa nevzťahuje na výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za roky pred rokom 2013.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. b). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) Podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. g). Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
C) Podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. j). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením údajov o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby
D) Podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. l). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
E) V súlade s § 35 zákona musí mať uchádzač na zabezpečenie kvality plnenia zdokumentovaný a funkčný systém riadenia bezpečnosti a ochrany pri práci (BOZP).
F) V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 zákona uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva (EM), ktoré použije pri plnení.
G) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
H) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje technická alebo odborná spôsobilosť. Verejný obstarávateľ prijme aj ekvivalentný doklad používaný v členských krajinách EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) Uchádzač predloží referencie alebo potvrdenia, v závislosti od typu odberateľa, realizovaných stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov, ktorý musí obsahovať minimálne 3 stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je obstarávaná stavebná práca, v minimálnej hodnote jednej stavebnej práce 500 tis. EUR bez DPH/zákazka (slovom: päťstotisíc EUR). Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú realizácie viacbytových domov. Obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia obstarávania sa rozumie časový úsek predchádzajúcich 60 mesiacov odo dňa zverejnenia Výzvy.
Obstarávajúci si vyhradzuje právo overiť každú referenciu/potvrdenie a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených v doklade neuznať takúto referenciu. V prípade, ak budú doklady podľa tohto bodu oznámenia predložené v inej mene, musia byť prepočítané kurzom inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň zverejnenia Výzvy.
B) Uchádzač predloží: B.1 - doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci so zameraním pozemné stavby. Uchádzač predloží osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky a vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy.
B.2 - doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent. Predkladá sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti a vyhlásenie tejto osoby, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy.
C) Uchádzač musí disponovať nižšie uvedeným strojovým a technickým vybavením a musí ho mať k dispozícii po celý čas potrebný pre uskutočňovanie prác. Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že zariadenia, ktorými uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti spĺňajú všetky požadované parametre. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o vybavení potrebnom pre uskutočnenie prác. V zozname uchádzač uvedie k jednotlivým zariadeniam výrobcu, typ, rok výroby, vlastníka a k mechanizmom a automobilom predloží aj kópiu osvedčenia o evidencii. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyhlásenie minimálne v rozsahu:
a) Výkopový stroj na zemné práce s dosahom do hĺbky min. 2,0 m - 2 ks. b) Nákladné vozidlo s nosnosťou min.10 t - 1 ks. c) Náhradný zdroj elektrickej energie - 1 ks. d) Kovové fasádne lešenie min. 500 m2. e) Stroj na hutnenie zeminy - 1 ks. Dispozičné právo k technickému vybaveniu uchádzač preukáže kúpnymi alebo nájomnými zmluvami.
D) Vyžaduje sa, aby:
a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
E) Uchádzač predloží certifikát systému riadenia BOZP, ktorým potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém riadenia BOZP min. podľa štandardov OHSAS 18001 resp. ISO 45001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému BOZP podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
F) Uchádzač predloží certifikát systému environmentálneho manažérstva v oblasti predmetu zákazky vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém EM min. podľa normy ISO 14001. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na EM predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie EM sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému EM alebo príslušnej normy EM.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.02.2021 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.02.2021 09:00
Miesto: V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a podľa platných obmedzení, otváranie ponúk bude formou online zasadnutia.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzačom po predložení ponúk budú doručené inštrukcie pre online otváranie ponúk z pohľadu uchádzača v systéme ERANET.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona sú:
- v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/0583)
- v profile zákazky na webovej stránke ÚVO na URL adrese: https://www.uvo.gov.sk/ v časti Vyhľadávanie profilov.
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk . Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku viazanosti ponúk vo výške 20 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur). Podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
5. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v touto Výzvou a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
7. Ak sú informácie uvádzané v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako Výzva na súťaž alebo v Súťažných podkladoch, v dôsledku zlyhania ľudského faktora alebo v dôsledku chýb v písaní a počítaní, nie v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, rozhodujúce je znenie príslušných ustanovení podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je zelené, nerieši inovácie a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.02.2021