MŠ v obci Mirkovce

  Zadávateľ:
Obec Mirkovce
  Predpokladaná hodnota:
503.297,05 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.02.2021 09:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.02.2021
  Dátum zverejnenia:
05.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Mirkovce
IČO: 00327484
Mirkovce 65, 08206 Mirkovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Engel
Telefón: +421 517781100
Email: obecmirkovce65@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
MŠ v obci Mirkovce
Referenčné číslo: PVO/2021/M
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Objekt "MATERSKÁ ŠKÓLKA" je navrhovaný v pozdĺžnom úzkom tvare , ktorý je prispôsobený šírkou daným možnostiam parcely 303/11. Novostavba Materskej škôlky sa má realizovať ako murovaná stavba v katastrálnom území Mirkovce na parcelnom čísle 303/11 patriacemu Obecnému úradu Mirkovce
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
503 297,05 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastrálnom území Mirkovce na parcelnom čísle 303/11.
II.2.4) Opis obstarávania
Novostavba Materskej škôlky sa má realizovať ako murovaná stavba v katastrálnom území Mirkovce na parcelnom čísle 303/11 patriacemu Obecnému úradu Mirkovce . Obec sa rozhodla umiestniť materskú škôlku v blízkosti existujúcej základnej školy , aby tvorila jeden komplex pre vzdelávanie a predškolskú prípravu detí. Zároveň umiestnenie umožňuje aj využitie napojenia inžinierských sietí , ktoré sú v blízkosti existujúcej Základnej školy a využitie existujúcej žumpy , ktorá kedysi slúžila pre školu a dnes je nevyužívaná . Materská škôlka je riešená ako samostatne stojaci jednopodlažný objekt s plochou strechou bez podpivničenia s jedným výškovým úskokom o 850 mm. Je široká 8,8 m so zúžením na 7,8 m a dlhá 59,65 m s jedným dilatačným úskokovým celkom.
Materská škôlka bude plniť základné potreby pre deti predškolského veku z hľadiska výchovno vzdelávacieho.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
503 297,05 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 ZVO vo výške 15 000,00 EUR. Podmienky zloženia
zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce za osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 ZVO resp. ods. 4. a ods. 5.ZVO alebo podľa §152 ZVO.

Splnenie podmienky účasti podľa 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V súlade s §32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a
písm. e) ZVO od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený
použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2. písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov
pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený
získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty, ktorými preukazuje podmienky účasti týkajúcich sa osobného
postavenia predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO; Splnenie podmienky preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. d). opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení
použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

3. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov Uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty, ktorými preukazuje podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1 min. 3 zrealizované pozemné stavby podobné predmetu zákazky, pričom aspoň 1 (jedna) stavba musí byť zrealizovaná v min. hodnote 500 tis. Eur bez DPH V prípade zrealizovania stavby v inej mene ako EUR, hodnota zákazky sa prepočítava k hodnote v EUR ku dňu zverej. tejto Výzvy.
Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutoč. stav. prácach uviesť kontakt. údaje na osoby, kt. vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutoč. stav. prácach.

K bodu 2:
A) platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontakt. systémov, kt. sú predmetom obstar., alebo kt. sú ekvivalentným riešením navrhnutým uchadzačom, kt. oprávňuje jej držiteľa vykonávať práce pri
zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zák.č. 50/1976 Zb. o úz. plánovaní a staveb.poriadku v zn.nesk.predp., vydanú akredit. inšp. orgánom a aktuálne platnú ku dňu lehoty na predkladanie ponúk alebo ekviv. vydanú v EU, pre oblasť pred. zákazky. Lic. je potrebné predložiť vrátane prílohy-podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného sys.;
B) platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštruk. do stavby podľa zák.č. 50/1976 Zb. v zn.nesk.predp. a STN 73 3134 alebo ekviv. vydanú v EU.

K bodu 3: min. 1 osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stav. prác stavbyvedúci.
Stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné min. požiadavky:
- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Pozemné stavby, t.j.
osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák.č. 138/1992 Zb. . o autoriz. architektoch a autoriz. inžinieroch v zn.nesk.predpisov.
- min. 3 pozemné stavby zrealizované vo funkcii stavbyvedúceho,
Dôkazové prostriedky:
a.) Štruktúrovaná inf. obsahujúca údaje o vzdelaní a odbornej praxi vo funkcii stavbyvedúceho, viažucej sa k podmienke účasti, kontaktné údaje na osoby, kt. vedia potvrdiť účasť na zrealizovaných zákazkách vo funkcii stavbyvedúceho
b) Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
c) Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, resp. že bude vykonávať danú funkciu na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči uchádzačovi.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je dodávateľ povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným
osobám povereným výkonom kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
zmluvy o NFP.
Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviaže, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávateľa), zložiť depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa) alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 10 % z celkovej ceny diala bez DPH, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.02.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.02.2021 10:00
Miesto: sídlo ABIZ s.r.o. Hraničná 4716, 058 01 Poprad
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s §52 ZVO.
V systéme EVO bola implementovaná funkcionalita on-line sprístupnenie ponúk, ktorá vytvorí a pošle zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Súťažné podklady budú zverejnené na profile verejného obstarávateľa pod príslušným názvom zákazky. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní ako je žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti a ponúk, vysvetlenie podmienok účasti a ponúk a predkladanie ponúk, vysvetľovanie ponúk sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona. Určený informačný systém verejným obstarávateľom na komunikáciu v tomto verejnom obstarávaní je systém EVO ver. 18.0.

2. Verejný obstarávateľ určil v súlade s § 42 ods. 12 ZVO osobitné podmienky plnenia zmluvy (hľadiská súvisiace so
zamestnanosťou), ktoré sa týkajú aplikácie sociálneho aspektu. "Zhotoviteľ je povinný minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a)patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
b)sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby."

3. Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok.

4. Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 ZVO rozhodol, že splnenie podmienok účasti sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk.

5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6.Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v
príslušných právnych predpisoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.02.2021