Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa

  Zadávateľ:
Slovenské národné múzeum
  Predpokladaná hodnota:
4.008.021,07 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.03.2021 12:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.02.2021
  Dátum zverejnenia:
04.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské národné múzeum
IČO: 00164721
Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marianna Horváthová
Telefón: +421 220469168
Email: marianna.horvathova@snm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://snm.sk
Hlavná adresa(URL): http://snm.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia Ministerstva kultúry
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa
Referenčné číslo: SNM-SML-PDL-2020/305
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Jedná sa o hradnú ruinu, ktorá je čiastočne prístupná verejnosti v rámci prevádzky múzea.
Na základe vyhodnotenia stavu dochovania jednotlivých objektov hradu, ich
pamiatkových hodnôt, návrhu prezentácie, ako aj reliéfu terénu, bezpečnosti
prístupu, možnosti napojenia na rozvody inžinierskych sietí, potrieb
prevádzkovateľa hradu (poskytnutý lokalitný program), súčasného funkčného
využitia, bol spracovaný návrh so základným členením:
- Objekty určené pre muzeálno expozičné využitie ktoré sú umiestnené
v hradnom jadre na akropole. Jedná sa o objekty ako nadzemné, tak aj
archeologické lokality. Je to okruh pre náročného návštevníka, ktorý by nemal byť
rušený žiadnymi doplnkovými funkciami.
- rekonštrukciu priestorov západných palácov s kaplnkou, ktoré túto funkciu
plnia aj dnes
- obnovu ( sprístupnenie a prezentáciu ) románskeho paláca, ktorý doteraz
pre svoj zlý stavebno technický stav nebol prístupný verejnosti
- úpravu vrchného nádvoria

Ostatné podrobné informácie sú uvedené v prílohe k týmto Súťažným podkladom. Projektová dokumentácia tu https://www.mediafire.com/file/jccuj803zabfb98/SP_priloha_c_14__projektova_dokumentacia.zip/file
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 008 021,07 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45454100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NKP Spišský hrad, K.Ú. Žehra č. parc. 426, 053 61 Žehra, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY
(predmet 2. etapy predmet obstarávania)

Stavebné objekty:
SO.01 - Románsky palác
-románsky palác
-strešná membrána
-ozvučenie
-zdravotechnika
-štruktúrovaná kabeláž
-silnoprúdové rozvody a osvetlenie
-reštaurátorské práce
SO.02 - západné paláce s kaplnkou
-západné paláce s kaplnkou
-ozvučenie
-štruktúrovaná kabeláž
-silnoprúdové rozvody a osvetlenie
-reštaurátorské práce

SO. 05a - úpravy plôch nádvoria ( spevnené plochy, zelené plochy, opevnenie )
SO.06 - sanácia hradného brala
SO.11 - slaboprúdové rozvody.

Pod slaboprúdom budú realizované:
- kamerový systém,
- štruktúrovaná kabeláž, - ozvučenie audio sprievodca, rozhlas.
Napojenie na inžinierske siete si nevyžaduje trasovať napojenia cez verejné priestranstvo ani cudzie pozemky. Napojenie je realizované z vnútroareálových rozvodov v strednom nádvorí.

Stavebný zásah je urgentný a stavebno-technický stav objektu možno kvalifikovať ako neuspokojivý.
Stavebné práce (rekonštrukcia) na Spišskom hrade - Románsky palác a západne paláce II. etapa, budú ukončené kolaudáciou. Každý stavebný objekt bude kolaudovaný samostatne, nakoľko jednotlivé objekty budú aj samostatne využívané (SO. 01, SO. 02 , SO.05a, SO.06, SO.11 ).

Ostatné podrobné informácie sú uvedené v prílohách k týmto Súťažným podkladom.
Projektová dokumentácia na stiahnutie tu: https://www.mediafire.com/file/jccuj803zabfb98/SP_priloha_c_14__projektova_dokumentacia.zip/file
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 008 021,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 40
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Ostatné podrobné informácie sú uvedené v prílohách k týmto Súťažným podkladom.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1) PODMIENKY ÚČASTI III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom aj čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (ak sa uplatňuje) a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Podrobná špecifikácia požiadaviek na osobné postavenie je uvedená v Prílohe č. 12 k Súťažným podkladom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: NEAPLIKUJE SA.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: NEAPLIKUJE SA.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Podľa § 34 ods.1 písm. b) ZVO: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa 3/ 5 preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. c) v spojení s § 35 ZVO: údajmi o technikov alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Podrobná špecifikácia požiadaviek na technickú a odbornú spôsobilosť je uvedená v Prílohe č. 12 k Súťažným podkladom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zozn. stav. prác uskut. za predch. 5 r. od vyhl. verej. obstarávania s uved. cien, miest a lehôt uskut. stav. prác doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stav. prác a zhodnotení uskut. stav. prác (referencia alebo dôkaz o plnení podľa § 34 ods.1 písm. b) ZVO) obdob. charakteru v rozsahu uvedenom v PD, uskut. za predch. 5 r. od vyhl. verej. obstarávania, dopln. potvrdeniami o uspok. vykonaní stav. prác s uved. cien, miest, lehôt uskut. prác a zhodnotenia uskut. prác podľa obch. podm. v min. objeme 2 000 000,- Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. V zozname stav. prác uchádzač uvedie okrem ceny, miesta a lehoty uskut. stav. prác, referencie aj reg. č. národnej kultúrnej pamiatky z prísl. zozn. nehnuteľných nár. kult. pamiatok alebo z ekvivalentného zoznamu nár. alebo kult. pamiatok vedenom v krajine čl. štátov EÚ. Podľa § 34 ods. 1 písm. c) v spoj. s § 35 ZVO: a) certifikát syst. manaž. kvality podľa normy ISO 9001; b)certif. syst. manaž. bezp. a ochr. zdravia pri práci podľa OHSAS 45001 (ISO 18001). Syst.manaž. kvality a syst. manaž. bezp. a ochr. zdravia pri práci podľa prísl. noriem sú certif. akred. osobou podľa § 2 písm. c) zák. č. 505/2009 Z. z. o akred. orgánov posudz. zhody a o zmene a dopln. niekt. zák. (ďalej len zák.č.505/2009 Z.z.) resp. podľa predpisov krajiny sídla uchádzača. Podľa § 35 ZVO: Ak verej. obstarávateľ vyžaduje predlož. certifikátu syst. manaž. kvality vydaného nezávislou inštitúciou, kt. sa potvrd. splnenie požiadaviek noriem na syst. manaž. kvality uchádzačom, môže odkázať na syst. manaž. kvality vyplýv. z právne záväz. aktov EÚ alebo medz. noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát syst. manaž. kvality vydaný prísl. orgánom čl. štátu. Ak uchádzač objekt. nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezp. kvality predlož. uchádzačom, kt. preukáže, že ním navrh. opatrenia na zabezp. kvality sú v súlade s požad. normami zabezp. kvality.
Požad. sa preukáz. splnenia požiadaviek min. u osoby:
Stavbyvedúci s odb. spôsobilosťou podľa zák.č.138/1992 Zb. v plat. znení, V zozn. zmlúv/opisov odbor. praxe preukáže, že vykonával činn. stavbyved. na zákazkách, kt. sú svojim rozsahom a náročnosťou rovnaké al. obdobné ako je predmet zákazky v rozsahu uved. v PD a v kumulatívnej výške min. 700 000,- Eur bez DPH. Reštaurátor. Osoba zodp. za riadenie vykonávania reštaur. prác, kt. musí spĺňať kvalif. predpoklady v súlade so zák.č. 49/2002 Z. z. Reštaurátor s odb. spôs. podľa § 5 ods.2 zák.č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaur. činn. v špec. reštaurovania:
M1 - Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a ext. historickej arch.
S6 - Reštaurovanie kamen. polychrómovaných sôch, kamen. arch. článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a ext. objektov historickej arch.
Osoba zodpovedná za realizáciu SO.06 Sanácia hrad. brala. Podrobná špecifikácia minimálnej požadovanej úrovne štandardov je uvedená v Prílohe č. 12 k Súťažným podkladom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.03.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.03.2021 12:10
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO, vrátane komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/
detail/dokumenty/429908).
2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alwbo podľa § 114 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Nakoľko ide o elektronické verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uvádza, aká má byť forma elektronických dokumentov napr. ekvivalent originálu alebo úradne overeného dokumentu je dokument vyhotovený podľa § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Govermente teda je vyhotovený vo forme zaručenej elektronickej konverzie (Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti tohto zákona.) Uchádzač v ponuke predloží požadované dokumenty ako originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladov, ak nie je uvedené inak.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
8. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.02.2021