AMS pre kogeneračné jednotky

  Zadávateľ:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
500.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.03.2021 15:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.01.2021
  Dátum zverejnenia:
04.02.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36211541
Teplárenská 3, 04292 Košice - mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Erneková
Telefón: +421 556192440
Fax: +421 556742816
Email: ernekova_lenka@teko.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2622
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.teko.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
AMS pre kogeneračné jednotky
Referenčné číslo: VS 39
II.1.2) Hlavný kód CPV
38433200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodávka a montáž automatického monitorovacieho systému pre kontinuálne monitorovanie znečisťujúcich látok NOx a CO, ktoré vyplýva z vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia.
Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné doplňujúce
informácie:
Obstarávateľ (Objednávateľ) v zmluve o dielo v bode 9.1 uvádza, že je oprávnený zadržať sumu vo výške 10% z ceny za dielo ako zábezpeku na prípadné nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi vyplývajúce z predmetnej zmluvy o dielo súvisiace s odstraňovaním vád diela a nároky súvisiace s porušením povinností zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa predmetnej zmluvy, potom ako došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela. Objednávateľ nie je oprávnený zadržať peňažné prostriedky, ak zhotoviteľ počas lehoty splatnosti časti ceny za dielo odovzdá objednávateľovi vystavenú bankovú záruku. Zádržné bude objednávateľ oprávnený zadržať počas záručnej doby, t. j. počas 24 mesiacov nasledujúcich po podpísaní protokolu o odstránení vád a nedorobkov.
Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 9.2 uvádza, že je oprávnený zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z predmetnej zmluvy o dielo počas záručnej doby, t.j. počas 24 mesiacov nasledujúcich po podpísaní protokolu o odstránení vád a nedorobkov bankovou zárukou zriadenou v prospech obstarávateľa (objednávateľa) vo výške 10 % z ceny za dielo. Bližšie informácie v zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 6 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51210000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Areál obstarávateľa na Teplárenskej ul. v Košiciach, a to vyhodnocovacia technika v kotolni TEKO 1 + 27 m, odberová a meracia technika na komínoch technológie kogeneračných jednotiek (KGJ) 1,2,3,4.
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka a montáž automatického monitorovacieho systému pre kontinuálne monitorovanie znečisťujúcich látok NOx a CO, ktoré vyplýva z vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Doplňujúca informácia k bodu II.2.7): Trvanie zmluvy: bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 6 súťažných podkladov - návrh Zmluvy o dielo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Dátum začatia: 01.06.2021
Dátum ukončenia: 31.07.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods.1
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako ZVO) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a
písm. f) ZVO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ich splnenie preukazuje nasledovne:
§ 32 ods.1 písm. e) ZVO - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
§ 32 ods.1 písm. f) ZVO - doloženým čestným vyhlásením.
Obstarávateľ nemá prístup k žiadnym údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 ZVO.
2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1 alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5. Uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie
splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len JED).
6. Podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
- podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Ak odberateľom poskytnutých dodávok nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní, v prílohe č. 5 súťažných podkladov k tejto zákazke sa nachádza odporúčaný vzor potvrdenia odberateľa o uspokojivom dodaní tovaru.
Ak uchádzač má potvrdenie o uspokojivom dodaní tovaru v mene inej ako EUR, súčasťou potvrdenia musí byť aj
prepočet inej meny na EUR. Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným ku dňu
zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné
obstarávanie.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Uchádzač, respektíve iná osoba prostredníctvom ktorej preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť využitím jej
technických a odborných kapacít, musí požadovaným zoznamom dodávok tovaru a kvalifikovanými referenciami
preukázať vždy svoj podiel na realizácii referenčnej zákazky, v prípade ak ju realizoval ako skupina dodávateľov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí požadovaným zoznamom dodávok tovaru a kvalifikovanými referenciami preukázať, že vo vyššie uvedenom období zabezpečoval realizáciu rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky, pod rovnakým alebo obdobným predmetom sa rozumie dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky AMS.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky vo výške 20 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch časti D.
Obchodné podmienky.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť
združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne a že zotrvajú v združení počas celej realizácie zákazky.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy: sú uvedené v časti VI.3 tohto oznámenia - Doplňujúce
informácie v bode 3.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw TENDERBOX. Na zostavenie poradia predložených ponúk použije obstarávateľ elektronickú aukciu (ďalej e-aukcia) podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.03.2021 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 09:00
Miesto: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, stará administratívna budova, 2.
poschodie, číslo miestnosti: 345
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky na adrese obstarávateľa a bude vykonané v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v elektronickej podobe v takej lehote, aby obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 18. februára 2021, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.
2. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení je stanovená ako maximálna. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota predmetu zákazky.
3. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy: Úspešný uchádzač je povinný ku podpisu zmluvy predložiť obstarávateľovi uzatvorené stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene diela podľa Zmluvy o dielo a poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (najmä avšak nielen subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu zodpovedajúcu minimálne 25 % ceny za dielo. Účinné požadované poistné zmluvy sa úspešný uchádzač zaväzuje predložiť objednávateľovi pri podpise zmluvy.
4.Informácia k bodu I.6) Hlavná činnosť okrem uvedenej činnosti v bode I.6) aj Elektrická energia.
5. Obhliadka miesta plnenia sa uskutoční 11.2.2021 v čase dohodnutom medzi záujemcom a kontaktnou osobou za obstarávateľa uvedenou v súťažných podkladoch. Bližšie informácie k účasti na obhliadke sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
7. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o VO. Obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj.
8.Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a bude vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a) v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine.
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou.
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.
e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle štyri pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
Autentifikáciu podľa bodov a),b),c), d) vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod.
9. Nejedná sa o zelené ver. obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na soc. aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.01.2021