Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave, III. etapa a časť z II. etapy

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
449.591,54 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.01.2021
  Dátum zverejnenia:
04.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová
Telefón: +421 333236343
Email: renata.gregusova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave, III. etapa a časť z II. etapy
Referenčné číslo: OVO/1617/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
34928480-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 18 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, z toho v rámci 1. časti zákazky 5 stojísk a v rámci 2. časti zákazky 13 stojísk.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
449 591,54 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave KRUHOVÉ
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
45112000-5
45111291-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlisko Prednádražie v Trnave
II.2.4) Opis obstarávania:
Výpis stojísk 1. časť zákazky Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave KRUHOVÉ:
Stojisko 14 - Mozartova 12
Stojisko 17 - Botanická 8
Stojisko 20 - L. Van Beethovena 17
Stojisko 22 - L. Van Beethovena 7
Stojisko 23 - Šafárikova 9

Bližšie informácie v dokumentoch k zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
102 795,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave ŠTVORCOVÉ
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
45112000-5
45111291-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlisko Prednádražie v Trnave
II.2.4) Opis obstarávania:
Výpis stojísk 2. časť zákazky Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave ŠTVORCOVÉ:
Stojisko 8+9 Mozartova 10
Stojisko 10 - Tajovského 20
Stojisko 11 - Čajkovského 53
Stojisko 12 - Čajkovského 25
Stojisko 15 - Mozartova 13
Stojisko 18 - L. Van Beethovena 23
Stojisko 19 - Botanická 11
Stojisko 21 - L. Van Beethovena 11
Stojisko 24 - Šafárikova 15
Stojisko 25 - Botanická 55
Stojisko 26 Gejzu Dusíka 60
Stojisko 34 Kornela Mahra 6
Stojisko 39 Lomonosovova 3

Bližšie informácie v dokumentoch k zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
346 795,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo podľa § 152 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti podľa) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky (polopodzemné kontajnery), pričom súhrnná hodnota dodaných tovarov musí byť aspoň 70 000 eur bez DPH.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením zoznamu dodaných tovarov podobného alebo
rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO,
dokladom je referencia podľa § 12 ZVO. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa ZVO, je potrebné uviesť meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby odberateľa, u
ktorej si možno tieto údaje overiť.
V prípade, ak uchádzač uvedie v zozname tovar, ktorého dodanie presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodanie sa
začalo pred troma rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného
obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť dodaného tovaru, ktorý bol dodaný v
požadovanom období. V prípade, ak tovary dodával uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a
započíta iba hodnotu, poskytovanú ním samotným.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.03.2021 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a bude prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súčasnosti nedokážeme predvídať ďalší vývoj a plánované opatrenia vlády SR súvisiace s krízou spôsobenou ochorením COVID 19, preto nebude možná osobná účasť uchádzačov na otváraní ponúk.

Bližšie informácie k otváraniu ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou.
Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.01.2021