Obstaranie kuchynských technológií a zariadení pre Salaš u Franka

  Zadávateľ:
Norbert Frank - EUROINF TATRY-Salaš u Franka
  Predpokladaná hodnota:
178.387,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.01.2021
  Dátum zverejnenia:
03.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Norbert Frank - EUROINF TATRY-Salaš u Franka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31002463
Popradská 34, 06401 Stará Ľubovňa
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefaňák, PhD., PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
Telefón: +421 948681179
Email: info@psagentura.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.salasufranka.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.salasufranka.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstaranie kuchynských technológií a zariadení pre Salaš u Franka
Referenčné číslo: N001/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
39314000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - kuchynských technológií a zariadení pre Salaš u Franka.

Predmet zákazky je rozdelený na 9 častí:
Časť 1. VARNÁ TECHNOLÓGIA V KUCHYNI K1 - VARNÝ BLOK ZAVESENÝ NA KONZOLE A KONVEKTOMAT
Časť 2. TECHNOLÓGIA VÝDAJA V KUCHYNI K1
Časť 3. TECHNOLÓGIA PRÍPRAVY V KUCHYNI K1
Časť 4. UMÝVACIE STANOVIŠTIA ČIERNEHO A BIELEHO RIADU V KUCHYNI K1
Časť 5. VZDUCHOTECHNIKA V KUCHYNI K1
Časť 6. VARNÁ TECHNOLÓGIA V KUCHYNI K2
Časť 7. ZARIADENIA DO KUCHYNE K3
Časť 8. ZARIADENIA DO KUCHYNE K4
Časť 9. ZARIADENIA DO KUCHYNE K5 - MÄSOVÝROBY

Bližší opis predmetu zákazky je vymedzený v časti B. 1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
178 387,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
VARNÁ TECHNOLÓGIA V KUCHYNI K1 - VARNÝ BLOK ZAVESENÝ NA KONZOLE A KONVEKTOMAT
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39314000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka, Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie Varnej technológie v kuchyni K1 - varný blok zavesený na konzole a konvektomat. Bližší opis je vymedzený v časti B. 1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
65 275,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Časť: 2
II.2.1) Názov
TECHNOLÓGIA VÝDAJA V KUCHYNI K1
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39314000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka, Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie technológie výdaja v kuchyni K1. Bližší opis je vymedzený v časti B. 1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 179,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Časť: 3
II.2.1) Názov
3
Časť č.: TECHNOLÓGIA PRÍPRAVY V KUCHYNI K1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39314000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka, Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie technológie prípravy v kuchyni K1. Bližší opis je vymedzený v časti B. 1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 153,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Časť: 4
II.2.1) Názov
UMÝVACIE STANOVIŠTIA ČIERNEHO A BIELEHO RIADU V KUCHYNI K1
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39314000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka, Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie umývacích stanovíšť čierneho a bieleho riadu v kuchyni K1. Bližší opis je vymedzený v časti B. 1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
11 736,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Časť: 5
II.2.1) Názov
VZDUCHOTECHNIKA V KUCHYNI K1
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39314000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka, Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie vzduchotechniky v kuchyni K1. Bližší opis je vymedzený v časti B. 1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 445,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Časť: 6
II.2.1) Názov
VARNÁ TECHNOLÓGIA V KUCHYNI K2
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39314000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka, Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie varnej technológie v kuchyni K2. Bližší opis je vymedzený v časti B. 1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 952,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Časť: 7
II.2.1) Názov
ZARIADENIA DO KUCHYNE K3
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39314000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka, Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie zariadení do kuchyne K3. Bližší opis je vymedzený v časti B. 1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
11 770,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Časť: 8
II.2.1) Názov
ZARIADENIA DO KUCHYNE K4
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39314000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka, Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie zariadení do kuchyne K4. Bližší opis je vymedzený v časti B. 1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 593,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Časť: 9
II.2.1) Názov
ZARIADENIA DO KUCHYNE K5 - MÄSOVÝROBY
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39314000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka, Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie zariadení do kuchyne K5 - MÄSOVÝROBY.
Bližší opis je vymedzený v časti B. 1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
32 281,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa taxatívne určené podmienky učasti tykajúce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísany v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinny v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejny obstarávateľ uzná rovnocenny zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané prislušnym orgánom iného členského štátu, ktorym uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejny obstarávateľ príjme aj iny rovnocenny doklad predloženy uchádzačom.

1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vztahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.

1.5 V súlade s § 32 ods. 3 zákona verejny obstarávateľ uvádza, že nie je oprávneny použiť údaje z informačnych
systémov verejnej správy (zákon c. 177/2018 Z.z.).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2021 11:00
Miesto: PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorý predložil ponuku. Ponuky nebudú sprístupnené pre uchádzačov na mieste otvárania ale iba "on line". Uchádzačom, ktorí predložia ponuku bude poslaná pozvánka na videokonferenciu "on line" otvárania na základe ich žiadosti cez systém EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejny obstarávateľ bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom
obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.01.2021