Technológia pre inováciu výroby obuvi v spoločnosti SALTRA, s.r.o

  Zadávateľ:
SALTRA, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
247.573,32 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.01.2021
  Dátum zverejnenia:
03.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SALTRA, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36458767
Duklianska 3516 , 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr.Zuzana Waczlavová
Telefón: +421 415665265
Email: waczlavova@eurodotacie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12340
Hlavná adresa(URL): www.saltra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Euro Dotácie, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36438766
Na Šefranci 1280/8 , 01001 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: waczlavova@eurodotacie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12340226
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.saltra.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa §8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba obuvi
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Technológia pre inováciu výroby obuvi v spoločnosti SALTRA, s.r.o
II.1.2) Hlavný kód CPV
42700000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení:

LC1: Šijacie a vyšívacie stroje:
-Jednoihlový plochý šijací stroj - 10 ks
-Jednoihlový stĺpový šijací stroj -22 ks
-Jednoihlový stĺpový šijací stroj so spodným orezom podšívky pri obšívaní- 4 ks
-Dvojihlový stĺpový šijací stroj - 4 ks
-Jednoihlový plochý šijací stroj sik-sak - 4 ks
-Lemovací stroj kožených a textilných dielcov - 3 ks
-Šijací stroj s programovým riadením malý - 4 ks
-Šijací stroj s programovým riadením veľký 1 ks
-Vyšívací stroj - 2 ks
-Kosiaci stroj s programovým nastavením -1 ks

LC2: IKT Vybavenie:
-3D Tlačiareň -2ks
-Mobilný 3D scaner 1ks

LC3: Laserový vyrezávací systém

LC4: Software na riadenie výroby
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
247 573,32 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Šijacie a vyšívacie stroje
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42715000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Duklianska 3516, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Šijacie a vyšívacie stroje:
-Jednoihlový plochý šijací stroj - 10 ks
-Jednoihlový stĺpový šijací stroj -22 ks
-Jednoihlový stĺpový šijací stroj so spodným orezom podšívky pri obšívaní- 4 ks
-Dvojihlový stĺpový šijací stroj - 4 ks
-Jednoihlový plochý šijací stroj sik-sak - 4 ks
-Lemovací stroj kožených a textilných dielcov - 3 ks
-Šijací stroj s programovým riadením malý - 4 ks
-Šijací stroj s programovým riadením veľký 1 ks
-Vyšívací stroj - 2 ks
-Kosiaci stroj s programovým nastavením -1 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
195 739,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030AZZ6
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dodávka : do 4 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
Časť: 2
II.2.1) Názov
IKT Vybavenie
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30230000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Duklianska 3516, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 zákazky je dodávka fIKT Vybavenie:
3D Tlačiareň -2ks
Mobilný 3D scaner 1ks
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 933,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030AZZ6
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dodávka : do 6 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
Časť: 3
II.2.1) Názov
Laserový vyrezávací systém
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42700000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Duklianska 3516, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 3 zákazky je dodávka Laserového vyrezávacieho systému
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030AZZ6
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dodávka : do 6 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
Časť: 4
II.2.1) Názov
Software na riadenie výroby
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Duklianska 3516, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 4 zákazky je dodávka je Software na riadenie výroby.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
25 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030AZZ6
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dodávka : do 3 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
V súlade s § 32 ods. 3 ZVO osoba podľa § 8 ZVO uvádza, že nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (zákona č. 177/2018 Z. z.).
Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú k všetkým častiam predmetu zákazky.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.03.2021 13:00
Miesto: Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ
neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú
uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač
prečítal.
5. Záujemca / uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
8. Zákazka sa delí na 4 časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve ,tri alebo všetky časti zákazky..
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.01.2021