Podpora začiatku a rozvoja podnikania spoločnosti Mňam s.r.o.

  Zadávateľ:
Mňam s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
167.615,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.03.2021 14:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.01.2021
  Dátum zverejnenia:
03.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mňam s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 51031175
Duklianska 3017/47B , 05201 Spišská Nová Ves
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Bdžochová
Telefón: +421 907804155
Email: mnamka@mnamka.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/19500
Hlavná adresa(URL): https://www.mnamka.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
iná osoba §8 zákona
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
cukrárenská výroba
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Podpora začiatku a rozvoja podnikania spoločnosti Mňam s.r.o.
Referenčné číslo: VO-1/2020 VS
II.1.2) Hlavný kód CPV
42000000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky:
1. časť predmetu zákazky - Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov
2. časť predmetu zákazky - Chladiarenské technológie
3. časť predmetu zákazky - Umývačka riadu do výroby
Podrobné informácie o jednotlivých častiach predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch,najmä časť D - Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
167 615,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42210000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mňam s.r.o., Smreková 32/10, 053 11 Smižany
II.2.4) Opis obstarávania:
Jedná sa o dodanie zariadení na výrobu cukrárenských produktov - modulová etážová pec s 3 samoregulačnými modulovými boxami na pečenie cukrárenských výrobkov šetrným klasickým pomalým pečením, Upravovač cesta s displej. ovládačom s asynchronizovaným motorom, upravovač marcipánového cesta, rozvaľovač marcipánu typ B, roztierač plátov piškótového cesta, planétový šľahací stroj 40 litr. kotlík, planétový šľahací stroj, elektrická teplovzdušná pec, elektický varič cukr. krémov, stojany s boxami na uloženie a manipuláciu so surovinami - 2 ks, elektrický konvektovat na pečenie cukr. výrobkov, vrátane dopravy na miesto dodania, montáže a
inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy. Podrobné požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch, časť D - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
89 328,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zákazka bude spolufinancovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ,
názov projektu "Podpora začiatku a rozvoja podnikania spoločnosti Mňam s.r.o.", číslo výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-
03, kód projektu NFP313030L695.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Chladiarenské technológie
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42500000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mňam s.r.o., Smreková 32/10, 053 11 Smižany
II.2.4) Opis obstarávania:
Jedná sa o dodanie chladiarenských technológií - chladiaci pracovný stôl 3 sektorový a 4 sektorový, mraziaci pracovný stôl 3 sektorový, univerzálny box,
kombinované chladiarenské boxy vrátane chladiacej technológie, regál do chlad. boxu typ A - 6 ks ,regál do chlad. boxu typ B - 4 ks, chladiace skrine 3ks, - vrátane dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy. Podrobné požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch, najmä časť D - Opis predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
66 214,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zákazka bude spolufinancovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ,
názov projektu "Podpora začiatku a rozvoja podnikania spoločnosti Mňam s.r.o.", číslo výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-
03, kód projektu NFP313030L695.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Umývačka riadu do výroby
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42900000-5
42970000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mňam s.r.o., Smreková 32/10, 053 11 Smižany
II.2.4) Opis obstarávania:
Jedná sa o dodanie umývačky riadu do výroby vrátane nerezových stolov na vstupe a výstupe z umývačky - vrátane
dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy. Podrobné požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch, najmä časť D - Opis predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 072,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Zákazka bude spolufinancovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ,
názov projektu "Podpora začiatku a rozvoja podnikania spoločnosti Mňam s.r.o.", číslo výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-
03, kód projektu NFP313030L695.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia v súlade s §32 ods.1 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienky účasti osobného postavenia:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
(2) Splnenie podmienok účasti preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. ods. 4 až 5 alebo §152 zákona ak je uplatniteľné. Podrobne o dokladoch viď v súťažných podkladoch časť B -Podmienky účasti uchádzačov.
(3)Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(4)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39. Bližšie informácie k JED viď v súťažných podkladoch a v §39 zákona a na
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
(5)Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona aj zápisom v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (§ 152 a nasl. zákona), resp. ekvivalentný doklad. Zápis v zozname hospodárskych subjektov sa nepredkladá v ponuke.
(6) Osoba podľa § 8 zákona nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.
(7) Forma predloženia dokladov cez elektronický systém EVO je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: (1) Uchádzač preukáže v
ponuke splnenie podmienok pre technickú alebo odbornú spôsobilosť dokladmi v zmysle § 34 ods. 1 zákona, písm. a):
1.1 § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa tohto zákona. Uvedená podmienka sa preukazuje v zmysle minimálnej požadovanej úrovne
štandardov uvedenej nižšie.
(2) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
(4) Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3. zákona.
(5) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom aj Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie viď v súťažných podkladoch a v §39 zákona.
(6) Na prepočet cudzej meny na EUR sa použije kurz ECB - Európska centrálna banka, platný v deň 1. zverejnenia tohto oznámenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Platí pre 1.časť predmetu zákazky:
K ods. (1) bodu 1.1 v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) pre splnenie danej podmienky sa požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke Zoznam dodávok tovaru, ktorý bude obsahovať zákazky obdobného charakteru ako 1.časť predmetu zákazky, t.j. technologické zariadenia - GASTRO, dodané za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania (1.uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO tejto zákazky), ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote min. 70 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladov zrejmé, v akom finančnom objeme realizoval zákazku uchádzač. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkazom o plnení je referencia. V prípade, že boli súčasťou zákazky aj iné tovary/služby/práce musí byť z dokladov zrejmé, v akom finančnom objeme bola realizovaná dodávka tovarov obdobného charakteru ako je 1.časť predmetu zákazky.
Platí pre 2.časť predmetu zákazky:
K ods. (1) bodu 1.1 v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) pre splnenie danej podmienky sa požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke Zoznam dodávok tovaru, ktorý bude obsahovať zákazky obdobného charakteru ako 2.časť predmetu zákazky,
t.j. chladiarenské zariadenia dodané za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania (1.uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO tejto zákazky), ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote min. 50 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladov zrejmé, v akom finančnom objeme realizoval zákazku uchádzač. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkazom o plnení je referencia. V prípade, že boli súčasťou zákazky aj iné tovary/služby/práce musí byť z dokladov zrejmé, v akom finančnom objeme bola realizovaná dodávka tovarov obdobného charakteru ako je 2.časť predmetu zákazky.
Pre 3. časť predmetu zákazky sa podmienky nestanovujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podrobne viď v súťažných podkladoch a v návrhu kúpnej zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.03.2021 14:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 11
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.03.2021 15:00
Miesto: Mňam s.r.o., Duklianska 3017/47B, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu /svojich štatutárnych
orgánov, resp. môžu byť zastúpení osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača (ktorá sa preukáže plnou mocou na zastupovanie). Bližšie informácie sú uvedené v SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
(1)Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Použije sa "super reverzný spôsob" vyhodnotenia.
(2) Verejný obstarávateľ bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, odvolávka50)viď zákon, ak ponuka
skupiny dodávateľov bola prijatá lebo vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
(3) Požaduje sa zábezpeka na viazanosť ponúk vo výške:
- pre 1.časť predmetu zákazky: 2000,- EUR (dvetisíc eur)
- pre 2.časť predmetu zákazky: 1500,- EUR (tisícpäťsto eur), podmienky sú uvedené v
súťažných podkladoch.
(4) Verejné obstarávanie sa realizuje cez informačný systém EVO. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní prostredníctvom IS EVO.
Záujemca/uchádzač musí byť evidovaný v informačnom systéme UVO ako užívateľ za Hospodársky subjekt(Návod:
odkaz https://www.uvo.gov.sk/registrácia, privátna zóna, vytvorenie účtu, vyplniť povinné kolónky kliknúť na tlačidlo
odoslať pomocou inštrukcií zaslaných do uvedeného mailu získať prístupové údaje na prihlásenie
v ľavom menu kliknúť na Hospodárske subjekty, v prípade že budete reagovať na zákazku v mene hospodárskeho
subjektu, ktorý nie je v zozname musíte ho pridať medzi svoje HS kliknutím na + pridať hospodársky subjekt
všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html, v časti Záujemca/uchádzač. Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke buď cez profil VO alebo priamo na :
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429241
Všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html, Záujemca/uchádzač.
Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke na uvedených web. adresách po kliknutí na konkrétnu zákazku bude uchádzač prihlásený do informačného systému UVO môcť kliknúť na "predložiť ponuku" alebo kliknúť na "položiť otázku", čím sa aktivuje jeho prístup k zákazke a aktivujú sa všetky funkcionality IS EVO zo strany uchádzača/záujemcu k tejto zákazke alebo kliknúť na "vstúpiť do zákazky" bez vytvorenia väzby na zákazku.
Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
Komunikácia medzi osobou podľa § 8 zákona a záujemcami a uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZVO.
(5) Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
(6)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s uchádzačom až po vykonaní admin. finančnej kontroly verejného obstarávania tejto zákazky s kladným výsledkom. V prípade záporného výsledku si vyhradzuje právo zákazku zopakovať.
(7) Jedná sa o obstarávanie inovácií.
(8)Číslo právneho predpisu podľa ktorého sa táto súťaž riadi: Zákon NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), postupom je verejná súťaž § 66.
(9) Mňam s.r.o. je v súlade so zákonom "osobou podľa § 8 zákona" , preto je uvádzaná aj pod takýmto označením, resp. aj ako "verejný obstarávateľ" okrem znenia v § 34 ods. 1 písm. a) zákona.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1. ŽIADOSŤ O NÁPRAVU podrobne viď §164 a 165 zákona
(1)Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté
postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu proti
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení VO,
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých osobou podľa § 8 zákona
v lehote na predkladanie ponúk.
(2)Žiadosť o nápravu musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) identifikačné údaje osoby podľa § 8 zákona,
c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
d) označenie porušenia postupu podľa odseku 1,
e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f) návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
g) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3)Žiadosť o nápravu sa doručuje
a)v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie
realizuje, ak tento informačný systém doručenie žiadosti o nápravu umožňuje,
(4)Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.
(5)Ak v § 164 odseku 6 zákona nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným
a)v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa
odseku 1 písm. a) v európskom vestníku,
c)v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov,
(4)Ďalšie informácie o náprave podrobne viď ustanovenie § 164 a 165 zákona.
2.NÁMIETKY podrobne viď §170 zákona
(1) Námietky je oprávnený podať
a) uchádzač,
b) záujemca,
c)účastník
d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo
e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné
prostriedky na poskytnutie služieb z Európskej únie.
(2) Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) až g) zákona a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa odseku 1 písm. e) zákona.
(3) Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy podať námietky proti
a)oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu , proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
b)podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky
poskytnutých kontrolovaným,
c)vylúčeniu,
d)vyhodnoteniu ponúk
g)úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až d).
(4)Námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa uvedneného v §140 ods. 4
zákona.
(5)Ďalšie informácie o námietkach podrobne viď ustanovenie § 170 zákona
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.01.2021