Sanácia havarijného stavu IS KIS3G – dodanie HW a SW komponentov a súvisiacich služieb

  Zadávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
448.293,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.01.2021
  Dátum zverejnenia:
03.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165182
Námestie SNP 33, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Petrovičová
Telefón: +421 220482555
Email: jana.petrovicova@culture.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8213
Hlavná adresa(URL): http://www.culture.gov.sk

Slovenská národná knižnica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36138517
J.C.Hronského č.1 , 03601 Martin
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: snk@snk.sk
Hlavná adresa(URL): www.snk.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Sanácia havarijného stavu IS KIS3G – dodanie HW a SW komponentov a súvisiacich služieb
Referenčné číslo: MK-1930/2021-440/290
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je sanácia havarijného stavu informačného systému KIS3G, dodanie HW a SW komponentov diskové pole, LAN switche, zálohovanie a dodanie súvisiacich služieb - základná inštalácia, a to v podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie dokladov ku komponentom, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie komponentov, prípadne ďalšie, ktoré sú zmluve dohodnuté.

Informačný systém KIS3G je celonárodný knižničný systém prevádzkovaný v Slovenskej národnej knižnici v Martine (ďalej len SNK), ktorý pokrýva funkcionalitu centrálneho celonárodného bibliografického katalógu a prevádzku cca 50 knižníc a externých systémov na celom Slovensku. Projekt vznikol ako konzorcium 50 knižníc pod záštitou SNK a Ministerstva kultúry SR (ďalej len MK SR).

Systém je aktuálne prevádzkovaný na obsolentnej HW a SW infraštruktúre (priemerný vek komponentov je viac ako 12 rokov) bez hardvérovej a softvérovej podpory (EoL - End of Life, EoSL End of Support Life), ktorá je zároveň vzhľadom na rastúce požiadavky už niekoľkonásobne výkonovo poddimenzovaná.

Vzhľadom na danú situáciu existuje výrazné riziko výpadku celého celonárodného knižničného systému z dôvodu závažnej poruchy niektorého z hardvérových komponentov, čo môže obmedziť prevádzku spomínaných knižníc ako aj prevádzku na ňom závislých systémov (ohrozenie procesu digitalizácie SNK a iných inštitúcií zapojených v projekte OPIS2, procesov vkladu a diseminácie DKO do CDA a CAIR, ako aj úplné znefunkčnenie výpožičného procesu vo všetkých zapojených knižniciach). Pravidelnosť spomínaných výpadkov začína byť rizikovo kritická.

Z hľadiska nutnosti prevádzkovania existujúceho systému však je nutné zabezpečiť jeho funkčnosť a podporu na minimálne ďalších 5 rokov pre účely primárneho knižničného systému / súborného katalógu pretože je vysoká pravdepodobnosť, že v procesoch národnej bibliografie tento systém bude figurovať ako nosný aj naďalej.


Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
448 293,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48820000-2
30200000-1
72000000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto poskytnutia predmetu zákazky je sídelná budova Slovenskej národnej knižnice, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
II.2.4) Opis obstarávania:
Diskové pole all-flash diskové pole s kapacitou 30TB v zmysle SP Príloha 1 Opis predmetu zákazky.
LAN Switch v zmysle SP Príloha 1 Opis_predmetu_zákazky.
Zálohovací softvér v zmysle SP Príloha 1 Opis predmetu zákazky.
Dodávka obsahuje základnú SW inštaláciu, oživenie a integráciu obstarávaných položiek tejto zákazky. Predmetom inštalácie nie je konfigurácia obstarávaných položiek tejto zákazky. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
448 293,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
45
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako zákon o verejnom obstarávaní alebo ZVO) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Uchádzač, ktorý preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO, nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b); písm. c) a písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Z dôvodu obmedzenia počtu znakov sú podrobnejšie informácie uvedené Súťažných podkladoch v Prílohe č. 12 -
Podmienky účasti verejná súťaž verejne dostupné v IS EVO v časti Dokumenty k zákazke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429908
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1)Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov
2) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Z dôvodu obmedzenia počtu znakov sú podrobnejšie informácie uvedené Súťažných podkladoch v Prílohe č. 12 - Podmienky účasti verejná súťaž verejne dostupné v IS EVO v časti Dokumenty k zákazke.
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429908
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača vyžadovať v rámci súčinnosti nasledovné:V prípade skupiny dodávateľov originál alebo úradne overenú fotokópiu zmluvy, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, kto sa ako časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2021 10:15
Miesto: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Zasadacia miestnosť na 2.poschodí, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429908
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO, vrátane komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429908).
2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.
3. Nakoľko ide o elektronické verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uvádza, aká má byť forma elektronických
dokumentov napr. ekvivalent originálu alebo úradne overeného dokumentu je dokument vyhotovený podľa § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Govermente teda je vyhotovený vo forme zaručenej elektronickej konverzie (Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti tohto zákona.) Uchádzač v ponuke predloží požadované dokumenty ako originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladov, ak nie je uvedené inak.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
8. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.01.2021