Rekonštrukcia rozvodov tepla v Prakovciach II.

  Zadávateľ:
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
456.052,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.01.2021
  Dátum zverejnenia:
02.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
IČO: 36179345
Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 903300738
Email: hodosiova@foreuro.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
For - Euro consulting, s.r.o.
IČO: 35875828
Vilová 2 , 85101 Bratislava-Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 903300738
Email: hodosiova@foreuro.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
subjekt súkromného sektora
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba a rozvod tepla
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia rozvodov tepla v Prakovciach II.
Referenčné číslo: 2021/VEO/PRA
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232140-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia teplovodného rozvodu vedeného z centrálnej kotolne v obci Prakovce. Jestvujúci štvorrúrkový systém rozvodu tepla pre vykurovanie, teplej pitnej vody a cirkulácie teplej vody vedený v teplovodných kanáloch bude nahradený novým bezkanálovým systémom z predizolovaných potrubí. Nové potrubia budú v plnej miere vedené v trasách jestvujúcich teplovodov.
Navrhovaná trasa teplovodného rozvodu je líniová stavba, ktorá je osadená na území obce Prakovce. Riešené územie je kopcovitého charakteru.
Viac informácií je uvedených v Súťažných podkadoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
456 052,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Prakovce
II.2.4) Opis obstarávania
Celková dĺžka navrhovanej trasy vonkajšieho teplovodu: 701 m
Celková dĺžka navrhovanej trasy teplovodu v objektoch: 320 m
Rozvod ÚK: oceľové predizolované potrubie 1 542 m
Rozvod TÚV: PE-X predizolované potrubie 1 236 m
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
456 052,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt "Rekonštrukcia teplovodov z centrálnej kotolne, Prakovce", výzva č. OPKZP-PO4-SC451- 2019-50
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Uchádzač musí preukázať, že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
.
Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
- k bodu a): výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace za právnickú osobu (alebo fyzickú osobu - podnikateľa), a súčasne výpisom z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača,
- bodu b): potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu c): potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu d): potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, zodpovedajúcu predmetu zákazky,
- k bodu f): čestným vyhlásením.
Verejný obstarávateľ nemá žiadny prístup v rámci databáz verejnej správy, preto uchádzači musia predložiť doklady v plnom rozsahu.
Doklady vyššie uvedené, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle ZVO. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením v zmysle § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti, určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok aj Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
.
A) v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam sa musí tykať realizácie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (výstavba, resp. rekonštrukcia predizolovaných rozvodov tepla). Zoznam musí byť doplnený potvrdením odberateľa o uspokojivom vykonaní a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa tohto zákona. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
.
B) v zmysle § 36 ZVO: predložiť certifikát environmentálneho manažérstva.
.
C) v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov.
.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením v zmysle § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti, určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok aj Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre bod A):
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, pričom minimálne 1 zákazka stavebných prác musí obsahovať dodávku a montáž oceľových predizolovaných rozvodov tepla s vnútorným priemerom min. DN125 v celkovej dĺžke trasy min. 150 m.
Zoznam stavebných prác a potvrdenia o ich zrealizovaní musia preukázať, že realizácia predmetnej zákazky obsahovala vyššie uvedené požiadavky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov), musí byť z dokladu zrejmé, v akom rozsahu ju realizoval uchádzač.
.
pre bod B):
Splnenie podmienky uchádzač preukáže platným certifikátom systému environmentálneho manažérstva vydaným nezávislou inštitúciou podľa normy ISO 14001. Zadávateľ zákazky uzná aj iné dôkazy (opis opatrení, použitých uchádzačom na zabezpečenie plnenia kritériá pre danú normu) predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie požiadaviek na vystavenie certifikátu.
.
pre bod C):
Uchádzač preukáže, že osoby, určené na plnenie zmluvy, majú potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky:
a) Stavbyvedúci v odbore inžinierske stavby - potrubné, energetické a líniové stavby musí mať min. 5 ročnú prax v riadiacej funkcii pri stavebných prácach - líniové stavby a súčasne skúsenosť s realizáciou min. 1 zákazky, kde bol v pozícii hlavného stavbyvedúceho a kde sa inštalovalo oceľové predizolované potrubie s vnútorným priemerom min. DN125 a to v min. dĺžke 150 m. Uchádzač predloží nasledovné doklady: kópiu autorizačného osvedčenia o skúške odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia potrubné, energetické a iné líniové stavby, životopis a zoznam referenčných stavieb.
b) Zváračský inžinier, ktorý má minimálne 3 ročnú odbornú prax výkonu činnosti zváračského inžiniera a bol v pozícii zváračského inžiniera v min. 1 zákazke, kde sa inštalovalo oceľové predizolované potrubie s vnútorným priemerom min. DN125 v min. dĺžke 150 m. Uchádzač predloží nasledovné doklady: kópiu certifikátu Medzinárodný zváračský inžinier (alebo Európsky zváračský inžinier), vydaného certifikačným orgánom pre certifikáciu osôb vo zváraní, životopis a zoznam referenčných stavieb.
c) Zvárači: uchádzač musí mať k dispozícii min. 2 zváračov, ktorí sú držiteľmi platného osvedčenia vydaného certifikačným orgánom pre certifikáciu osôb vo zváraní. Uchádzač predloží kópiu ich certifikátov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Realizácia stavebných prác podlieha podmienkam mimo vykurovacieho obdobia. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Dodanie predmetu zákazky je potrebné do 6 mesiacov od pravzatia stanoveniska. Prevzatie staveniska sa predpokladá dňa 30.04.2021.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 10:30
Miesto: For - Euro consulting, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. V prípade pretrvávania pandemickej situácie a trvania mimoriadneho stavu z toho vyplývajúceho, sa otváranie ponúk uskutoční iba on-line, ako je uvedené v bode VI.3).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších predpisov, v texte oznámenia je uvedené aj ako "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní".
2. Súťažné podklady budú neobmedzene k dispozícii v Profile verejného obstarávateľa:. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8706, kde budú zverejnené aj všetky vysvetlenia Výzvy na predkladanie ponúk alebo Súťažných podkladov, uchádzačom sa preto odporúča sledovať Profil verejného obstarávateľa.
3. Verejný obstarávateľ bude pri akejkoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania EVO. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).
4. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži, znáša uchádzač v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže.
6. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač, jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu sa preukáže dokladom totožnosti. Ak sa otvárania ponúk zúčastní za uchádzača jeho poverený zástupca, tento sa preukáže dokladom totožnosti a originálom, resp. úradne overenou kópiou splnomocnenia pre účasť na predmetnom otváraní ponúk.
7. Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí aj prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Systém EVO odošle uchádzačom notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli ÚVO a na e-mail používateľa.
8. Dĺžka trvania zákazky: predmet zákazky je potrebné zrealizovať v lehote do 6 mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.
9. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať predloženie platnej zmluvy o stavebno-montážnom poistení počas doby realizácie zákazky a tiež predloženie bankovej záruky platnej počas celého garančného obdobia na dielo.
10. Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, uvedené sa týka aj jeho subdodávateľov, resp. členov skupiny dodávateľov.
11. Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním v zmysle metodiky Ministerstva životného prostredia a Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je uverejnená na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.01.2021