Nákup parciálnych trolejbusov pre DPMP

  Zadávateľ:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
6.852.160,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.01.2021
  Dátum zverejnenia:
02.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31718922
Bardejovská 7, 08006 Ľubotice
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Fax: +421 517764225 / 517470206
Email: lasachisro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.dpmp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
LASACHI, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46545727
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Email: lasachisro@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.dpmp.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ podľa § 9 ods. 6 a 7 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup parciálnych trolejbusov pre DPMP
II.1.2) Hlavný kód CPV
34622300-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie 10 kusov nových, mestských, vysoko environmentálnych, nízko podlažných trolejbusov napájaných menovitým napätím 600V JS, vybavených pomocným pohonom: akumulátorovými batériami umožňujúcimi pojazd bez pripojenia k napájacej sieti (ďalej len Parciálne trolejbusy), z toho: 6 ks dvojčlánkových trojnápravových kĺbových s dĺžkou 18 m a 4 ks jednočlánkových dvojnápravových štandardných s dĺžkou 12 m. Parciálne trolejbusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a budú kompletne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.
Zákazka je rozdelená na dve časti:
1.Časť 6 ks dvojčlánkových trojnápravových kĺbových s dĺžkou 18 m
2.Časť4 ks jednočlánkových dvojnápravových štandardných s dĺžkou 12 m
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 852 160,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: jednu časť
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
6 ks dvojčlánkových trojnápravových kĺbových s dĺžkou 18 m
Časť č.: časť 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34622300-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný podnik mesta Prešov, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie 6 ks dvojčlánkových trojnápravových kĺbových s dĺžkou 18 m nízko podlažných trolejbusov napájaných menovitým napätím 600V JS, vybavených pomocným pohonom: akumulátorovými batériami umožňujúcimi pojazd bez pripojenia k napájacej sieti (ďalej len Parciálne trolejbusy), Parciálne trolejbusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a budú kompletne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Počet miest na sedenie dostupných z nízkej podlahy
Relatívna váha: 5
Názov: Maximálna celková obsaditeľnosť vozidla
Relatívna váha: 5

Cena
Relatívna váha: 90
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 429 760,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, PO 3 Verejná osobná doprava.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa požaduje vo výške 220 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
4 ks jednočlánkových dvojnápravových štandardných s dĺžkou 12 m
Časť č.: časť 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34622300-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný podnik mesta Prešov, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks jednočlánkových dvojnápravových štandardných s dĺžkou 12 m. nízko podlažných trolejbusov napájaných menovitým napätím 600V JS, vybavených pomocným pohonom: akumulátorovými batériami umožňujúcimi pojazd bez pripojenia k napájacej sieti (ďalej len Parciálne trolejbusy), Parciálne trolejbusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a budú kompletne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Počet miest na sedenie dostupných z nízkej podlahy
Relatívna váha: 5
Názov: Maximálna celková obsaditeľnosť vozidla
Relatívna váha: 5

Cena
Relatívna váha: 90
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 422 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, PO 3 Verejná osobná doprava.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa požaduje vo výške 120 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ nemá prístup do portálov verejnej správy, preto je potrebné preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia spôsob podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
V zmysle kúpnej zmluvy a súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii je uvedený v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2021 11:00
Miesto: LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov - kancelária spoločnosti
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Otváranie je neverejné, nakoľko pokračuje elektronická aukcia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania sú v pracovné dni od 09,00 - 12,00 hod.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Obstarávateľ bude akceptovať aj vyplnenie len globálneho údaju.

V prípade ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ neuplatní reverzný postup.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.01.2021