Inovatívne technológie pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Falkor technology s.r.o.

  Zadávateľ:
Falkor technology s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
123.716,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.03.2021 23:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.01.2021
  Dátum zverejnenia:
02.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Falkor technology s.r.o.
IČO: 51007312
Odeská 26, 82106 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Sarah Beatrice Hicklová
Telefón: +421 903729454
Email: info@falkor-technology.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
podnikateľská činnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Inovatívne technológie pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Falkor technology s.r.o.
II.1.2) Hlavný kód CPV
31682540-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je a) dodanie tovarov - komponentov potrebných na zhotovenie napájacích staníc, vrátane vývoju a dodávky softvéru na ich ovládanie, b) dodávka športového vybavenia v rámci projektu Inovatívne technológie pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Falkor technology s.r.o.. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
123 716,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Hardvérové komponenty vybavenie napájacej stanice
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31682540-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Falkor technology spol. s r.o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií tvorí samostatnú Prílohu č.1 Opis predmetu zákazky technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
27 850,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26
Časť: 2
II.2.1) Názov
Elektrické športove zariadenia
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
37400000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Falkor technology spol. s r.o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií tvorí samostatnú Prílohu č.1 Opis predmetu zákazky technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
39 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26
Časť: 3
II.2.1) Názov
Softwarové komponenty
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Falkor technology spol. s r.o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií tvorí samostatnú Prílohu č.1 Opis predmetu zákazky technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
56 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
1.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.03.2021 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.04.2021 10:00
Miesto: Obchodná 2, 811 06 Bratislava
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v Profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne
súťažné podklady v listinnej podobe.

Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na stránke www.evo.gov.sk. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované ktoré sú zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk) pre uchádzača v Príručke používateľa systému EVO - Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (verzia 0.3, 22.12.2015) (PDF - 2,5 MB).

Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej
prostredníctvom systému EVO. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom zákazky.

Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO ako naskenované doklady alebo môže predložiť vyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED"), ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní). Verejným obstarávateľom vygenerovaná elektronická verzia formulára JED-u s názvom súboru espd-request.xml je súčasťou nahratých súťažných podkladov v systéme EVO. Uchádzač si takto pripravenú verziu JEDu vo formáte .xml stiahne do svojho počítača. Následne si uchádzač v internetovom prehliadači otvorí elektronickú službu JED-u, ktorá je dostupná na adrese:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk.
Potom vyberie možnosť Som hospodársky subjekt a cez funkciu Importovať JED si otvorí JED vo formáte .xml, ktorý môže následne vyplniť a exportovať t. j. uložiť do svojho počítača vo formáte .xml. Nakoniec môže vyplnený JED odoslať do systému EVO vo formáte .xml ako jeden zo súborov tvoriacich ponuku uchádzača. Bližší popis postupu je upravený v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej aodbornej spôsobilosti.

V prípade predloženia naskenovaných dokladov bude verejný obstarávateľ požadovať predloženie originálov dokladov, resp. ich úradne overených kópií od úspešného uchádzača v rámci súčinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu uchádzači
kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ZVO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Podmienky zloženia zábezpeky ako aj jej výška sú uvedené v súťažných podkladoch.

V zákazke neboli poskytnuté prípravné trhové konzultácie.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené ver. obstar., ani obstar. inovácií ani obstar. zamerané na soc. aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.01.2021