Inovácia výrobného procesu obrábania kovov v spoločnosti Strojmacher, s.r.o.

  Zadávateľ:
Strojmacher s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
249.066,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.01.2021
  Dátum zverejnenia:
01.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Strojmacher s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 51062321
Nová 796/28, 05901 Spišská Belá
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr.Zuzana Waczlavová
Telefón: +421 415665265
Email: waczlavova@eurodotacie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20698
Hlavná adresa(URL): www.qbot.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Euro Dotácie, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36438766
Na Šefranci 1280/8 , 01001 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: waczlavova@eurodotacie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20698
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.qbot.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Inovácia výrobného procesu obrábania kovov v spoločnosti Strojmacher, s.r.o.
II.1.2) Hlavný kód CPV
42612000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení:
- LC1: CNC 4-osé obrábacie centrum
- LC2: CNC sústruh
- LC3: CNC kolaboratívny zvárací robot

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
249 066,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
CNC 4-osé obrábacie centrum
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Továrenská 22, 059 01 Spišská Belá
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1 zákazky je dodávka nasledovného zariadenia:
CNC 4-osé obrábacie centrum

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
95 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030AZU7
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania je 8 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
Časť: 2
II.2.1) Názov
CNC sústruh
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Továrenská 22, 059 01 Spišská Belá
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 zákazky je dodávka nasledovného zariadenia:
CNC sústruh

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
80 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030AZU7
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania je 8 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
Časť: 3
II.2.1) Názov
CNC kolaboratívny zvárací robot
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42662100-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Továrenská 22, 059 01 Spišská Belá
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 3 zákazky je dodávka nasledovného zariadenia:
CNC kolaboratívny zvárací robot

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
73 066,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030AZU7
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania je 8 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
V súlade s § 32 ods. 3 ZVO osoba podľa § 8 ZVO uvádza, že nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (zákona č. 177/2018 Z. z.).
Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú k všetkým častiam predmetu zákazky.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2021 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8 , 01001 Žilina
Slovensko
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.01.2021