Pranie a chemické čistenie odevov a výrobkov textilných materiálov pre útvary MV SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
385.184,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.02.2021 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
26.01.2021
  Dátum zverejnenia:
01.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tamara Bečárová
Telefón: +421 250944310
Fax: +421 250944008
Email: tamara.becarova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pranie a chemické čistenie odevov a výrobkov textilných materiálov pre útvary MV SR
Referenčné číslo: V202128
II.1.2) Hlavný kód CPV
98310000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia odevov a výrobkov textilných materiálov, predovšetkým:
A)Komplexné zabezpečenie prania
B)Komplexné zabezpečenie chemického čistenia
C)Impregnácia
D)Triedenie textílií
Podrboný Opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch - príloha č.1.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
385 184,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Centrum podpory Trnava
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98311000-6
98312000-3
98312100-4
98315000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Služby budú zabezpečované pre jednotlivé centrá podpory a jednotky podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Trnavskom kraji.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia odevov a výrobkov textilných materiálov, predovšetkým:
A)Komplexné zabezpečenie prania
B)Komplexné zabezpečenie chemického čistenia
C)Impregnácia
D)Triedenie textílií
Podrboný Opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch - príloha č.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 183,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Centrum podpory Banská Bystrica
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98311000-6
98312000-3
98312100-4
98315000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Služby budú zabezpečované pre jednotlivé centrá podpory a jednotky podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Banskobystrickom kraji.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia odevov a výrobkov textilných materiálov, predovšetkým:
A)Komplexné zabezpečenie prania
B)Komplexné zabezpečenie chemického čistenia
C)Impregnácia
D)Triedenie textílií
Podrboný Opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch - príloha č.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
88 680,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Centrum podpory Košice
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98311000-6
98312000-3
98312100-4
98315000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Služby budú zabezpečované pre jednotlivé centrá podpory a jednotky podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Košickom kraji.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia odevov a výrobkov textilných materiálov, predovšetkým:
A)Komplexné zabezpečenie prania
B)Komplexné zabezpečenie chemického čistenia
C)Impregnácia
D)Triedenie textílií
Podrboný Opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch - príloha č.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
83 676,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Centrum podpory Žilina
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98311000-6
98312000-3
98312100-4
98315000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Služby budú zabezpečované pre jednotlivé centrá podpory a jednotky podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Žilinskom kraji.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia odevov a výrobkov textilných materiálov, predovšetkým:
A)Komplexné zabezpečenie prania
B)Komplexné zabezpečenie chemického čistenia
C)Impregnácia
D)Triedenie textílií
Podrboný Opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch - príloha č.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
55 133,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Centrum podpory Nitra
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98311000-6
98312000-3
98312100-4
98315000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Služby budú zabezpečované pre jednotlivé centrá podpory a jednotky podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Nitrianskom kraji.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia odevov a výrobkov textilných materiálov, predovšetkým:
A)Komplexné zabezpečenie prania
B)Komplexné zabezpečenie chemického čistenia
C)Impregnácia
D)Triedenie textílií
Podrboný Opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch - príloha č.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
32 509,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Centrum podpory Trenčín
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98311000-6
98312000-3
98312100-4
98315000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Služby budú zabezpečované pre jednotlivé centrá podpory a jednotky podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Trenčianskom kraji.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia odevov a výrobkov textilných materiálov, predovšetkým:
A)Komplexné zabezpečenie prania
B)Komplexné zabezpečenie chemického čistenia
C)Impregnácia
D)Triedenie textílií
Podrboný Opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch - príloha č.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
26 453,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Centrum podpory Prešov
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98311000-6
98312000-3
98312100-4
98315000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Služby budú zabezpečované pre jednotlivé centrá podpory a jednotky podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Prešovskom kraji.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia odevov a výrobkov textilných materiálov, predovšetkým:
A)Komplexné zabezpečenie prania
B)Komplexné zabezpečenie chemického čistenia
C)Impregnácia
D)Triedenie textílií
Podrboný Opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch - príloha č.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
88 550,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Znenie príslušných podmienok účasti tvorí Prílohu č. 5 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Znenie príslušných podmienok účasti tvorí Prílohu č. 5 Súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.02.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2021 11:00
Miesto: Online verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1890
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to
určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná reverzná súťaž s uplatnením § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa realizuje systémom Elektronické
obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (EKS); EO je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle (URL) https://eo.eks.sk/.
Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku:
https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
3. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístupu prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na na adrese(URL) https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1890
Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov.
Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na
vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1890
4. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný
obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.
6. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
7. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.
8. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií.
10. Predmetné verejné obstarávanie zahŕňa sociálne hľadisko v zmysle ustanovenia §2 ods. 5 písm. p) a ustanovenia § 10 ods. 7 zákona,
10. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že vo verejnom obstarávaní sa nepoužije elektronická aukcia. Návrh na plnenie kritérií podľa bodu 17.3 súťažných podkladov, ktorý uchádzač uvedenie do ponuky, je konečný a na základe neho bude určené poradie ponúk v zmysle prílohy č. 4 súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.01.2021