Potraviny

  Zadávateľ:
Psychiatrická nemocnica
  Predpokladaná hodnota:
403.545,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.01.2021
  Dátum zverejnenia:
01.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Psychiatrická nemocnica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00607274
Rinok 334, 95135 Veľké Zálužie
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Jelšic
Telefón: +421 376548820
Fax: +421 376548127
Email: michaela.jelsic@pnvz.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.pnvz.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Potraviny
II.1.2) Hlavný kód CPV
15800000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež s príslušnými platnými predpismi týkajúcimi sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu. Všetky druhy potravín požadované verejným obstarávateľom, ich balenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
403 545,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mäso a mäsové výrobky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15100000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené ), nie vakuovo balené. Mäso musí byť dodávané voľné a čerstvé. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: po rozmrazení alebo zmrazení obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti cudzieho zápachu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby mäso, mäsové výrobky boli od slovenských výrobcov, chovateľov, spracovateľov a baličov z hydiny, z ošípaných a dobytka chovaného vysokokvalitným krmivom. Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou jeho pôvodu. Pre vysledovateľný pôvod mäsa platí : Hovädzie mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku , Bravčové mäso na dodacom liste bude označené kódom dodávky a údajom o krajine kde bolo zviera chované a zabité na deklarovanom bitúnku Pri každej dodávke Hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. Pri každej dodávke Bravčového mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať kód dodávky, krajinu kde bolo zviera chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
85 191,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Hydina, hydinové výrobky a vajcia
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15112000-6
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka, hydiny a výrobkov z hydiny v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené ), nie vakuovo balené. Mäso musí byť dodávané voľné a čerstvé. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: po rozmrazení alebo zmrazení obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti cudzieho zápachu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby hydina a výrobky z hydiny boli od slovenských výrobcov, chovateľov, spracovateľov hydiny, Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou jeho pôvodu. Hydinové mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku
Dodávka čerstvých vajec veľkosti M pochádzajúce zo schválených a kontrolovaných chovov slovenských chovateľov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Vajcia musia byť dodávané v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/7 to znamená, dodanie čerstvých vajec nie starších ako 4 dni.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
57 276,85 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15511000-3
15550000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov od slovenských výrobcov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Trvanlivosť všetkých produktov nesmie prekročiť prvú pätinu doby spotreby, všetky produkty musia mať uvedený dátum výroby a najneskoršej spotreby. Obaly všetkých produktov čisté, nepoškodené, zdraviu nezávadné, vyznačené údaje na obale - obchodný názov tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, údaj o množstve, dátum výroby a spotreby. Verejný obstarávateľ požaduje pasterizované mlieko.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
75 953,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
4
Časť č.: Pekárenské výrobky
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15811100-7
15812100-4
15810000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka chleba, pečiva a pekárenských výrobkov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
61 155,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Čerstvá zelenina a ovocie
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03200000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka zemiakov, ovocia, zeleniny v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie zeleniny a ovocie od slovenských dodávateľov (bez tropického). Tovar musí byť čerstvý, zdravý, nenapadnutý hnilobou, bez cudzieho pachu, bez nadmernej vlhkosti. Zemiaky musia byť zdravé, nenapadnuté hnilobou, bez cudzieho pachu, bez nadmernej vlhkosti, dostatočne zrelé bez nadmernej zeminy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
52 978,43 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Rôzne potravinové výrobky
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15890000-3
15000000-8
15200000-0
15890000-3
15612000-1
15850000-1
15330000-0
15896000-5
15331170-9
15894000-1
15400000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka rôznych potravinových výrobkov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
70 991,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
Otváranie ponúk sa uskutoční systémom EVO prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby sa záujemcovia v predmetnom verejnom obstarávaní u neho registrovali. Pre
účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie
ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke
(www.uvo.gov.sk), kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov.
Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom
doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese : https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/ videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom prostredníctvom systému EVO v súlade s § 48 zákona o VO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

Zákazka bude zadaná postupom nadlimitnej zákazky verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického verejného obstarávania systém EVO, pričom verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa ô 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.01.2021